Publikacje

[searchandfilter id="32011"]
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Школьное образование, учитывающее детские психологические травмы

#trauma
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Trauma informed school. Supporting children affected by trauma in the process of education

#complex trauma, #education, #healing school, #trauma, #trauma informed school
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Szkoła wrażliwa na traumę. Jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy w procesie edukacji

#dziecko w szkole, #edukacja, #prawidłowy rozwój dziecka, #rozwój dziecka, #trauma
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Trauma-informed alternative care. How to care for a child affected by trauma

#complex trauma, #developmental trauma, #foster care, #trauma informed care
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Opieka zastępcza uwzględniająca wiedzę o traumie. Jak opiekować się dzieckiem z doświadczeniem traumy

#opieka zastępcza, #prawidłowy rozwój dziecka, #trauma, #wspracie dziecka
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

Przewodnik: prawo w usamodzielnianiu

#piecza zastępcza, #prawo, #przepisy, #przewodnik usamodzienienia z pieczy zastępczej, #samodzielność, #usamodzienienie
Raport
Raport

Raport Alternatywny z wypełniania przez Polskę Konwencji o prawach dziecka

#Konwencja o prawach dziecka ONZ, #organizacje pozarządowe, #piecza zastępcza, #prawa dziecka
Raport
Raport

Raport organizacji pozarządowych z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka

#Konwencja o prawach dziecka ONZ, #organizacje pozarządowe, #piecza zastępcza, #prawa dziecka
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

When care ends. Lessons from peer research. Insights from young people on leaving care in Albania, the Czech Republic, Finland and Poland

#carelavers, #leaving care, #peer research, #research of care leavers
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Raport krajowy polskiej koalicji Social Watch i polskiego komitetu European Anti-Poverty Network

#ubóstwo mieszkaniowe, #usamodzielnienia z pieczy zastępczej, #wykluczenie społeczne
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Rozwój społeczny. Polski raport Social Watch 2009

#usamodzielnienia z pieczy zastępczej, #wykluczenie mieszkaniowe
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Przewodnik usamodzielnienia

#piecza zastępcza, #prawo, #samodzielność, #usamodzienienie
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka. Family foster care. Theory and practice

#badania społeczne, #family foster care, #foster care, #leaving care, #piecza zastępcza, #rodzinna piecza zastępcza, #usamodzielnienie z pieczy zastępczej
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

Usamodzielnienie oczami młodzieży. Raport z badań nt. doświadczeń usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

#badania usamodzielnienia wychowanków opieki zastępczej, #usamodzienienie wychowanków pieczy zastępczej
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

Metoda badań rówieśniczych peer research: sposoby na dokonanie zmian

#badania rówieśnicze, #metodologia badań społecznych, #peer research, #samorzecznictwo
Lokalne standardy przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej
Lokalne standardy przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej

Lokalne standardy przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej

#standard umieszczeń w pieczy zastępczej, #umieszczenia w pieczy zastępczej
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Школьное образование, учитывающее детские психологические травмы

Data publikacji: 2019

Autor: Beata Kulig, Tomasz Saj

Большинство детей, переданных под альтернативную опеку, получали психологические травмы. Травма оказывает долгосрочное и неоднородное влияние как на ребенка, так и на семью в целом. Поэтому представители учреждений, оказывающих поддержку детям и семьям, должны понимать влияние травмирующих событий на жизнь детей и уметь определять потребности детей, вытекающие из этого опыта, для достижения наиболее эффективного результата.

#trauma
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Trauma informed school. Supporting children affected by trauma in the process of education

Data publikacji: 2019

Autor: Beata Kulig, Tomasz Saj

Most children who are placed in alternative care have experienced traumatic events in their lives. Trauma has long-term and diverse impact on the lives of both children and their families. Therefore, representatives of institutions supporting children and families should understand the effects of traumatic events on children’s lives and be able to identify children’s needs resulting from those experiences, in order to support them effectively.

#complex trauma, #education, #healing school, #trauma, #trauma informed school

Więcej publikacji w tej kategorii

Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Szkoła wrażliwa na traumę. Jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy w procesie edukacji

Data publikacji: 2017

Autor: Beata Kulig, Tomasz Saj

Większość dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, doświadczyło w swoim życiu traumatycznych zdarzeń. Wpływ traumy na życie dzieci, jak i rodzin, z których pochodzą, jest długotrwały i różnorodny. Dlatego przedstawiciele instytucji wspierających dzieci i rodziny powinni rozumieć, jakie skutki w życiu dzieci wywołują zdarzenia traumatyczne oraz potrafić identyfikować potrzeby dzieci wynikające z doświadczenia tych zdarzeń, tak, aby móc je adekwatnie wesprzeć.

#dziecko w szkole, #edukacja, #prawidłowy rozwój dziecka, #rozwój dziecka, #trauma
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Trauma-informed alternative care. How to care for a child affected by trauma

Data publikacji: 2019

Autor: Beata Kulig, Tomasz Saj

Building a relationship with and caring for a child who has experienced trauma and disruptions of attachment present a particular challenge related to the child’s perplexing responses to adults’ friendly behaviours, their anxiety and aggression, and the necessity to constantly explain to others why the child needs an individual approach. Everyday efforts are not immediately effective and the caregiver may often feel that the more they try to get closer to the child, the more the child resists closeness and refuses to accept help. The motivation to persist in these efforts is sustained by in-depth understanding of the reasons behind the child’s challenging emotions and behaviours and by professional tools for working with children affected by trauma. It is also crucial to develop and maintain a support network comprising professionals and significant others so that, while taking care to satisfy the child’s needs, you remember about your own needs and about replenishing your resources.

#complex trauma, #developmental trauma, #foster care, #trauma informed care

Więcej publikacji w tej kategorii

Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development
Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development

Opieka zastępcza uwzględniająca wiedzę o traumie. Jak opiekować się dzieckiem z doświadczeniem traumy

Data publikacji: 2019

Autor: Beata Kulig, Tomasz Saj

Budowanie relacji i opieka nad dzieckiem, które doświadczyło zranień i zerwania więzi niesie za sobą szczególne wyzwania: zaskakujące reakcje dzieci na przyjazne zachowania dorosłych, lęk, agresję, ciągłe próby tłumaczenia otoczeniu, dlaczego dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia. Codzienne wysiłki nie przynoszą rezultatów od razu, a opiekun często ma wrażenie, że im bardziej zbliża się do dziecka, tym silniej ono broni się przed bliskością i nie daje sobie pomóc. W podtrzymywaniu motywacji, by nie ustawać w wysiłkach, pomaga dogłębne zrozumienie przyczyn trudnych zachowań i emocji Waszych podopiecznych i profesjonalne narzędzia do pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy. Kluczowe jest również budowanie i utrzymywanie wokół siebie sieci wsparcia, składającej się z profesjonalistów i osób bliskich, tak by dbając o właściwe zaspokojenie potrzeb dziecka, pamiętać o własnych potrzebach i regeneracji swoich zasobów.

#opieka zastępcza, #prawidłowy rozwój dziecka, #trauma, #wspracie dziecka
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

Przewodnik: prawo w usamodzielnianiu

Data publikacji: 2012

Autor: Gobriela Halakiewicz, Beata Kulig, Alina Prusinowska-Marek, Anna Wójcik

Zapraszamy do lektury przewodnika pt. Prawo w usamodzielnieniu adresowanego do młodych ludzi, którzy dorastają w różnych formach opieki zastępczej i rozpoczynają proces usamodzielniania. W przewodniku znajdują się informacje i podpowiedzi, które ułatwią poruszanie się w świecie prawa. Szczególną uwagę autorki poświęcają przepisom dotyczącym bezpośrednio usamodzielniających się wychowanków opieki zastępczej.

#piecza zastępcza, #prawo, #przepisy, #przewodnik usamodzienienia z pieczy zastępczej, #samodzielność, #usamodzienienie

Więcej publikacji w tej kategorii

Raport
Raport

Raport Alternatywny z wypełniania przez Polskę Konwencji o prawach dziecka

Data publikacji: 2020

Niniejszy Raport Alternatywny został przygotowany przez grupę polskich organizacji pozarządowych i zawiera informacje dotyczące nieprzestrzegania w Polsce zapisów Konwencji o prawach dziecka. Raport Alternatywny odnosi się bezpośrednio do Pytań (List of Issues) Komitetu Praw Dziecka przygotowanych i przedstawionych rządowi polskiemu w 2018 roku oraz do sprawozdania rządu polskiego z wykonywania przez nasz kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka i protokołów
fakultatywnych przedłożonego Komitetowi Praw Dziecka w 2020 roku.

#Konwencja o prawach dziecka ONZ, #organizacje pozarządowe, #piecza zastępcza, #prawa dziecka
Raport
Raport

Raport organizacji pozarządowych z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka

Data publikacji: 2014

Niniejszy Raport Alternatywny został przygotowany przez grupę polskich organizacji pozarządowych i zawiera informacje dotyczące nieprzestrzegania zapisów Konwencji o prawach dziecka w Polsce. Raport Alternatywny odnosi się bezpośrednio do Zaleceń Komitetu Praw Dziecka przygotowanych i przedstawionych Polsce w 2002 roku oraz do raportu rządu polskiego z wykonywania przez nas kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka przedłożonego Komitetowi Praw Dziecka w 2012 roku.
Pomimo ściśle określonego okresu raportowania od 1999 roku do roku 2010, niniejszy dokument porusza kwestie nieprzestrzegana praw dziecka do roku 2014 czyli do momentu przedłożenia raportu.

#Konwencja o prawach dziecka ONZ, #organizacje pozarządowe, #piecza zastępcza, #prawa dziecka
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

When care ends. Lessons from peer research. Insights from young people on leaving care in Albania, the Czech Republic, Finland and Poland

Data publikacji: 2012

Every year, thousands of young people learn that they will soon have to leave care to live on their own. For many, the
ensuing transition from care to independent life can be destabilizing, heightening their sense of loneliness and insecurity–both financial and emotional. When Care Ends: Lessons from Peer Research offers rare insight into the stark realities—and the disturbing deficiencies—of that process.

#carelavers, #leaving care, #peer research, #research of care leavers

Więcej publikacji w tej kategorii

I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Raport krajowy polskiej koalicji Social Watch i polskiego komitetu European Anti-Poverty Network

Data publikacji: 2010

Polska Koalicja Social Watch (PK SW) i Polski Komitet European Anty-Poverty Network (PKEAPN) połączyły siły, aby w Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym przygotować raport dotyczący tych zagadnień. Jest to trzeci polski raport Social Watch, pierwszy pt. Czas na prawa ukazał się w 2008 r., a rok później wydano drugi pt. Rozwój społeczny. Social Watch jest globalną siecią organizacji z ponad 60 krajów świata, które działają na rzecz rozwoju społecznego opartego na idei integralnie rozumianych praw człowieka – osobistych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturowych. Sieć powstała w 1995 r. w celu stworzenia globalnego   forum   dla organizacji pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami społecznymi i zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć. Wzmacnia ona głos organizacji oraz stara się zwiększyć ich wpływ na ONZ i inne organizacje międzynarodowe.

#ubóstwo mieszkaniowe, #usamodzielnienia z pieczy zastępczej, #wykluczenie społeczne

Więcej publikacji w tej kategorii

I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Rozwój społeczny. Polski raport Social Watch 2009

Data publikacji: 2009

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce drugi już z kolei raport, opracowany przez powołaną do życia w lipcu 2008 roku, Polską Koalicję Social Watch. Temat przewodni tegorocznego raportu to rozwój społeczny, gdyż uważamy, że w Polsce brakuje rzetelnej debaty na ten kluczowy temat. Chcemy to zmienić. Domagamy się publicznej debaty na temat kierunku i celów rozwoju społecznego w naszym kraju.

#usamodzielnienia z pieczy zastępczej, #wykluczenie mieszkaniowe

Więcej publikacji w tej kategorii

I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Przewodnik usamodzielnienia

Data publikacji: 2010

Autor: Jorosław Banasiak Gabriela Halakiewicz Agnieszka Kozakoszczak Aureliusz Leżeński

Mamy przyjemność przekazać Wam „Przewodnik Usamodzielnienia”, publikację adresowaną do młodych ludzi w wieku od 16. do 25. roku życia, którzy mieli dłuższy lub krótszy kontakt z instytucjami opieki zastępczej i stanęli przed trudnym procesem usamodzielnienia się.

#piecza zastępcza, #prawo, #samodzielność, #usamodzienienie

Więcej publikacji w tej kategorii

I matter – przygotowanie do samodzielnego życia
I matter – przygotowanie do samodzielnego życia

Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka. Family foster care. Theory and practice

Data publikacji: 2011

Autor: Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Beata Kulig

Systemowa pomoc dzieciom porzuconym, odrzuconym i osamotnionym to obowiązek państwa. Tworzenie tego systemu jest
zadaniem rządu, jego implementacja to obowiązki samorządów (powiatowych i gminnych). Istotny wpływ na kształt sytemu
pieczy zastępczej mogą mieć również organizacje pozarządowe. Współpraca organów rządowych, samorządowych i pozarządowych w budowaniu lokalnych rozwiązań z zakresu opieki zastępczej, tworzy złożony i wieloaspektowy system, który jest
istotnym elementem dyskursu społecznego. Tym ważniejszym, iż jego podmiotem jest dziecko, którego prawidłowy rozwój
osobowościowy i społeczny w pełni zależy od nas, dorosłych.

#badania społeczne, #family foster care, #foster care, #leaving care, #piecza zastępcza, #rodzinna piecza zastępcza, #usamodzielnienie z pieczy zastępczej

Więcej publikacji w tej kategorii

Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

Usamodzielnienie oczami młodzieży. Raport z badań nt. doświadczeń usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

Data publikacji: 2012

Autor: Anna Sołtys, Beata Kulig

Niniejszy raport stanowi prezentację wyników badań nt. doświadczeń usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej zrealizowanych w ramach projektu „Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze”.

#badania usamodzielnienia wychowanków opieki zastępczej, #usamodzienienie wychowanków pieczy zastępczej

Więcej publikacji w tej kategorii

Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze
Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze

Metoda badań rówieśniczych peer research: sposoby na dokonanie zmian

Data publikacji: 2012

Autor: Sharn Bowley, Raluca Verweijen –Slamescu

Niniejsza publikacja powstała w oparciu o nasze doświadczenie wynikające z kilkunastu projektów badań rówieśniczych – peer research2, prowadzonych we współpracy z dzieci i młodzieżą. Jest to zbiór doświadczeń kadry akademickiej, organizacji pozarządowych i młodych ludzi, którzy byli zaangażowani w rozwój badań typu peer research za równo w Anglii, jak i w Albanii, Czechach, Finlandii i Polsce.

#badania rówieśnicze, #metodologia badań społecznych, #peer research, #samorzecznictwo

Więcej publikacji w tej kategorii

Lokalne standardy przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej
Lokalne standardy przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej

Lokalne standardy przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej

Data publikacji: 2017

Autor: Beata Kulig

Decyzja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej rozpoczyna kolejny rozdział w jego życiu. Wiąże się on z lękiem przed nowym, nieznanym domem, którym stanie się rodzina zastępcza albo placówka opiekuńczo-wychowawcza, niepokojem dziecka czy nie zostanie rozdzielone z rodzeństwem, smutkiem w związku z opuszczeniem domu rodzinnego, nawet jeśli ten dom był także źródłem trudnych doświadczeń i poczucia zagrożenia, wreszcie tęsknotą za kolegami i znanym otoczeniem. Czasem także złością na dorosłych – rodziców, czy pracowników systemu wsparcia dziecka i rodziny, a czasem poczuciem winy za powstałą sytuację.

#standard umieszczeń w pieczy zastępczej, #umieszczenia w pieczy zastępczej

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość