Polityka Ochrony Dziecka

WSZYSCY DBAMY O BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO NASZYCH PODOPIECZNYCH

W codziennej pracy nasze Stowarzyszenie bazuje na Konwencji o prawach dziecka (1989), Wytycznych ONZ w sprawie pieczy zastępczej wobec dzieci (2009) i Rezolucji w zakresie promocji i ochrony praw dziecka (2019) oraz prawodawstwie krajowym, przekładając zapisy prawne na standardy pracy z dziećmi.

Takimi standardami jest Polityka Ochrony Dziecka, a mapą drogową dla naszej pracy dokumenty z niej wynikające.

W 2008 roku SOS Children’s Villages International, organizacja, do której jako SOS Wioski Dziecięce w Polsce należymy, przyjęła kluczową dla nas Politykę Ochrony Dziecka (dalej: POD). W polskim Stowarzyszeniu wdrażamy ją od 2011 roku. Polityka Ochrony Dziecka wyrasta z głębokiego przekonania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, że bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci jest najważniejszym zadaniem organizacji.

POD obejmuje standardy i mechanizmy zapewniające, że każda sytuacja, w której bezpieczeństwo dziecka może być naruszone, jest zgłaszana i odpowiednio procedowana.

W tym celu szkolimy z zakresu ochrony dziecka każdego pracownika i współpracownika. Na temat praw dziecka, jak i możliwych zagrożeń. Szkolimy również objęte naszymi programami dzieci i młodzież oraz informujemy je, jak zgłaszać powody do niepokoju. Z mechanizmem zgłaszania informacji niepokojących z zakresu bezpieczeństwa dzieci zapoznajemy także dorosłych beneficjentów naszych programów.

Aby POD codziennie była blisko każdego dziecka, pracownika i współpracownika, w naszych programach działają trzyosobowe zespoły ds. ochrony dziecka. Co najmniej jednego członka takiego zespołu wybierają dzieci.

Raz na 3-5 lat przygotowujemy analizę sytuacji prawnej i społecznej oraz diagnozujemy potencjalne zagrożenia.

W maju 2022 roku Zarząd naszej organizacji przyjął też Procedurę przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących podejrzenia krzywdzenia byłych podopiecznych Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Więcej o tej inicjatywnie można znaleźć tu: https://wioskisos.org/punkt-kontaktowy/

Polityka Ochrony Dziecka

Świadomość istnienia problemów z zakresu ochrony dziecka – przełamujemy milczenie i tabu
— rozwijamy i podtrzymujemy kulturę przestrzegania prawa i ochrony dziecka w naszej organizacji
— każdy pracownik i współpracownik SOS Wiosek Dziecięcych rozumie czym jest wykorzystanie dziecka i wie, jak
negatywny wpływ ma wykorzystanie na dziecko (4 formy wykorzystania: zaniedbanie, wykorzystanie emocjonalne,
fizyczne i seksualne)
— dzieci i dorośli mają zapewnioną możliwość przedyskutowania spraw związanych z ochroną dzieci
— podnosimy świadomość na temat praw dziecka i ochrony dziecka w środowiskach lokalnych, w których pracujemy
oraz wzmacniamy umiejętności wychowawcze rodziców

1. Działania prewencyjne – stworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy pracownikom i współpracownikom SOS Wiosek Dziecięcych oraz bezpiecznych i przyjaznych warunków życia dzieciom powierzonym naszej opiece
— zachowujemy najwyższe standardy procesów rekrutacji
— prowadzimy szkolenia dla pracowników i współpracowników z zakresu ochrony dziecka, każdy pracownik i współ-
pracownik podpisuje Kodeks Postępowania
— przekazujemy dzieciom informacje o zasadach Polityki Ochrony Dziecka, zachęcamy dzieci do zaangażowania
się w działania na rzecz praw dziecka
— tworzymy warunki pracy pozwalające pracownikom i współpracownikom przestrzegać Politykę Ochrony Dziecka

2. Raportowanie – dzielenie się pracowników swoimi wątpliwościami i spostrzeżeniami odnośnie ochrony dziecka
— w każdym programie jest zespół ds. ochrony dziecka oraz krajowy zespół ds. ochrony dziecka na poziomie
biura krajowego
— dzieci mają możliwość podzielić się swoimi obawami w bezpiecznej dla nich formie
— każdy pracownik i współpracownik rozumie znaczenie poufnego operowania danymi dzieci, tak, aby nie były one
narażone na krzywdę z powodu niewłaściwego obiegu informacji. Dzieci, które dzielą się obawami nie są narażone
na krzywdę z tego powodu

3. Reagowanie – działamy zawsze w najlepszym interesie dziecka
— reakcja jest odpowiednia dla natury raportowanego przypadku
— zespół działa zawsze pod przewodnictwem lidera, który rozdziela role. Jeśli tego wymaga prawo ZAWSZE przekazu-
jemy informacje odpowiednim służbom. Stowarzyszenie dba o właściwą komunikację z mediami
— zapewnione jest odpowiednie wsparcie wszystkim, którzy ucierpieli w raportowanym przypadku

Każdy pracownik i współpracownik SOS Wiosek Dziecięcych chroni dzieci przed każdą formą wykorzystania (zaniedbaniem, wykorzystaniem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym), naruszeniem prywatności dziecka i wyzyskiem.
Potępiamy każdą formę wykorzystania i wyzysku dzieci, która może mieć miejsce zarówno w organizacji jak i poza nią. Zawsze reagujemy na wykorzystanie dziecka, jak i na próby wykorzystania lub domniemane wykorzystanie.

POLITYKA OCHRONY DZIECKA I DOKUMENTY POWIĄZANE

1. Polityka Ochrony Dziecka
2. Procedura raportowania i reagowania w ramach POD
3. Kodeks postępowania
4. Wytyczne do Kodeksu postępowania

Więcej o naszej Polityce Ochrony Dziecka można się dowiedzieć pisząc pod adres: pod@sos-wd.org

AKTY PRAWNE

https://wioskisos.org/prawo/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911200526
https://digitallibrary.un.org/record/673583

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość