Przetargi Publiczne

Zapytanie o cenę: Malowanie ścian wewnątrz budynku nr 3, ułożenie paneli podłogowych o klasie ścieralności AC5 wraz z oblistwowaniem, dostawa i montaż 16 szt. skrzydeł drzwiowych wewnętrznych w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce.
Zapytanie o cenę: Dostawa i montaż systemu alarmowego dla 13 budynków w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce
Zapytanie o cenę: Malowanie ścian wewnątrz budynku nr 10, ułożenie paneli podłogowych o klasie ścieralności AC5 wraz z oblistwowaniem w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce.
Zapytanie o cenę: Remont tarasu przy Auli oraz wykonanie podjazdu z kostki brukowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce.
Informacja o odwołaniu zapytania o cenę: Dostawa i montaż 8 szt. klimatyzatorów o mocy chłodzenia min. 2,5kW i mocy ogrzewania min. 2,5kW w pomieszczeniach biurowych budynków administracyjnych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce
Ogłoszenie o wyborze: Dostawa 10 szt. laptopów dla Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
Ogłoszenie o wyborze

Biłgoraj 09-03-2020 r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/03/2020Biłgoraj
Dalej „ZoC”

1. Nazwa oraz siedziba zamawiającego:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

2. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji:

Dostawa 10 szt. laptopów.

Miejsce realizacji zamówienia: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj

3. Okres realizacji zadania:

Do dnia 30.04.2020 roku – Poprzez realizację zamówienia rozumieć należy dostawę wszystkich laptopów wraz z ich bezusterkowym protokolarnym odbiorem przez Komisję Odbiorową na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do odbioru (zawierającego w sobie 2 dni robocze na prace Komisji Odbiorowej) najpóźniej zaś w ostatnim dniu wymaganego terminu. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji czy Przedmiot Umowy został dostarczony kompletnie i bez wad, spełnia wszelkie wymagania przewidziane Umową i nadaje się do odbioru. Do zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien dołączyć: ekspertyzy lub atesty, umowy serwisowe (jeżeli są wymagalne) oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie dopuszcza zgłaszania do odbioru partii dostawy lecz tylko dostawę wszystkich urządzeń razem.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

A. Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ZoC.
B. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania przedsiębiorcy. Upoważnienie osób/y podpisujących/ej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS lub odpis z rejestru przedsiębiorców)

5. Miejsce, termin złożenia ofert:

A. Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ZoC wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w formie papierowej
w zamkniętej i opisanej kopercie „Laptopy”.
B. Ofertę można złożyć Osobiście w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj lub listownie na adres: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
C. W przypadku przesłania oferty pocztą / kurierem decyduje data faktycznego doręczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
D. Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2020 r. o godzinie 10:00

6. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

A. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert cena – waga 100%.
B. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
        Cmin
C = ————-   x 100 pkt
            Cbad
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej
C. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma maksymalną ilość punktów, zgodnie z powyższym wzorem.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. laptopów w poniższej konfiguracji:
A. Procesor:
• Intel i5 4core minimum 8-generacji lub nowszy
B. Pamięć RAM
• 8GB ddr4 lub więcej
C. Dysk stały
• Dysk SSD M2 min. 240 GB lub większy
D. Obsługa sieci : LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45,
WIFI IEEE min 802.11ac ., Bluetooth
E. Kamera internetowa min. 0,5 Mpix
F. Głośniki wbudowane
G. Matryca matowa Full HD o przekątnej minimum 14”
H. System operacyjny: BRAK
I. Gwarancja minimum. 2-letnia gwarancja świadczona w miejscu eksploatacji liczona od daty dostawy. Podjęcie gwarancyjnych usług serwisowych – 3 dni robocze od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00). Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
J. Pozostałe
• Minimum 2 złącza USB obsługujące protokoły 3.0 lub 3.1 (kompatybilne ze standardem 2.0)
• Lokalizacja sprzętu – Polska (klawiatura QWERTY)
• karta bezprzewodowa w standardzie AC
• Zasilacz
• czytnik kart pamięci
• minimum jeden port HDMI
• karta graficzna zintegrowana; karta dźwiękowa zintegrowana
K. Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu sprzęt firm HP oraz DELL,
a oferowany musi być z nimi kompatybilny *

* Jeżeli specyfikacja techniczna dostawy urządzeń lub materiałów wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie. się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy materiałów lub urządzeń, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8. Oferent jest zobowiązany złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 kolejnych dni od daty zakończenia składania ofert.

9. Pozostałe warunki Postępowania:

A. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania ZoC oraz zmiany warunków zapytania o cenę w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania o cenę zostaną przekazane oferentom drogą mailową lub telefonicznie.
B. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Formularza Oferty. Kolejne oferty tego samego przedsiębiorcy zostaną odrzucone. Odrzuceniu powyższych ofert decydować będzie data wpływu. W przypadku gdy wszystkie oferty zostaną złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy z postępowania wszystkie oferty Wykonawcy.
C. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i musi być wyrażona z dokładnością do setnych części tj. do drugiego miejsca po przecinku. Cena wyszczególniona w ofercie powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztów jakie będzie musiał ponieść Zamawiający.
D. Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez Zamawiającego na etapie oceny formalnej.
E. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część zamówienia zostaną wykluczone na etapie oceny formalnej.
F. Zamówienie wykonania zadania u wybranego oferenta zostanie złożone w terminie i miejscu oraz formie wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty.
G. W przypadku gdyby najtańsza oferta przekraczała zakładaną kwotę wydatku na ten cel przewidzianą przez Zamawiającego, a obliczoną z należytą starannością, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu lub ilości wykonywanych prac lub negocjacji dotyczącej cen jednostkowych zawartych w ofercie.
H. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
I. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu mają zastosowanie przepisy KC
J. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową.
K. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
L. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
M. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

10. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami:

Osobą kontaktową do udzielania informacji szczegółowych o zakresie zamówienia jest: Jarosław Dąbrowski; tel. 882 133 383; mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org

11. Rozstrzygniecie postępowania
• postępowanie rozstrzygnięte będzie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert

12. Wykaz załączników:
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta


Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie o cenę
 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy do podpisania
 4. Załącznik nr 2 do umowy - Protokół-zdawczo-odbiorczy
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta
Informacja o wyborze: Realizacja wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
Informacja o wyborze

Biłgoraj 24.02.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM dalej „ZO”

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org
 2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
 3. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705
 4. Przedmiot zamówienia: „Realizacja wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj”.
 5. Miejsce realizacji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132; 23-400 Biłgoraj.
 6. Sposób uzyskania warunków ZO: warunki ZO wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce
  o nas/przetargi publiczne.
 7. Oferta powinna zawierać:
  – Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do ZO.
  – Wszystkie niezbędne i wymagane w ZO dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.
 8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 ZO w terminie do 03.2020 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj lub pocztą na wyżej wskazany adres.
 9. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 70 pkt, wymagania dodatkowe – 30 pkt.
 10. Termin wykonania: Wymagany termin realizacji – pomiędzy 27 lipiec, a 17 sierpień 2020r.
 11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.03.2020 r. w budynku administracyjno – pedagogicznym Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132; 23-400 Biłgoraj o godzinie 11:05 w Gabinecie terapii zajęciowej
  p. 12.
 12. INNE ustalenia: Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela
  – W kwestii formalnej P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882133383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
  – W kwestii merytorycznej P. Marian Łukasik pod nr tel. 669 093 300 lub marian.lukasik@sos-wd.org .
 13. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 5. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
Informacja o wyborze: Zakup 2 szt. samochodu Dacia Lodgy SL CELEBRATION TCe 130 FAP/7-miejsc
Informacja o wyborze

Warszawa 21-02-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:  ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.

II. Przedmiot zamówienia: „Zakup 2 szt. samochodu Dacia Lodgy SL CELEBRATION TCe 130 FAP/7-miejsc”.

III. Miejsce dostawy:

 1. 1 szt. Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 2. 1 szt. Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 06-03-2020 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Biura Krajowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 100 pkt.
Termin wykonania: do dnia 30-05-2020r.

VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert : 06-03-2020 r. w Biurze Krajowym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa w Sali Konferencyjnej nr 1 o godz. 10:05.

IX. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub adresem e-mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 2. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 3. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 4. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia
 4. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail