Przetargi publiczne

OGŁOSZENIE O WYBORZE

Kraśnik 12-07-2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254,
www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku 8U
(hotelowiec) wraz z orynnowaniem w Programie SOS Wiosek Dziecięcych
Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H.
Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami
stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi
publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr
2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ
w terminie do 25-07-2022 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS
Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas
gwarancji -15 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 60 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia komunikatu
o wyborze.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 25-07-2022 r. w Programie SOS Wiosek
Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali Konferencyjnej
o godz. 09:05.

X. INNE ustalenia:

 1.  Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod
  nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście
  w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204
  Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć
  tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek
  bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A. III O/Kraśnik
  nr 44 1240 2483 1111 0000 3334 8647.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi
  poprzez płatność końcową.
 5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz
  zastosowane materiały to 60 m-cy.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez
  Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu
  poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dokumenty do pobrania:

1-SIWZ

2-Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz Oferty

3- Załącznik nr 2A – wycena szczegółowa prac na dachu bud. 8U

4-Załącznik nr 3 do SIWZ_Umowa jaka zostanie podpisana z Oferentem

5-Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie Oferenta

6-Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz należycie wykonanych prac

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

Anna Ołtarzewska
Tel. komórkowy: 532 430 929
Mail: anna.oltarzewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
Mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość