Przetargi Publiczne

24-07-2018 - Dostawa i montaż piłkochwytów wokół boiska sportowego - Karlino - Informacja o wyborze

Karlino 24-07-2018r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa.

II. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

IV. Przedmiot zamówienia : „Dostawa i montaż piłkochwytów wokół boiska sportowego”.

V. Miejsce wykonania inwestycji : Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino przy ul. T. Kościuszki 48.

VI. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/07/2018Karlino,
 2. Wszystkie niezbędne i wymagane w Zapytaniu ofertowym nr 1/03/2018Karlino dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.

VIII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 Zapytania ofertowego nr 2/07/2018Karlino w terminie do 02-08-2018 r. do godziny 8:10 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48; 78-230 Karlino.

IX. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji – 10 pkt.

X. Termin wykonania : Wymagany termin wykonania prac do 30.09.2018r.

XI. Termin i miejsce otwarcia ofert : 02.08.2018 r. o godzinie 08:15 w miejscu realizacji zadania tj. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino w budynku 48P w pokoju P. Elizy Potomskiej.

XII. INNE ustalenia : Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino przy ul. T. Kościuszki 48 od Poniedziałku do Piątku w godz. 9-12.

XIII. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Informacja o wyborze oferty

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
1 Zapytanie Ofertowe ZO 2 07 2018Karlino
2 Załącznik nr 1 do ZO 2 07 2018Karlino Formularz Oferty

3 Załącznik nr 1 do Formularza Oferty do ZoC 2 07 2018Karlino

4 Załącznik nr 3 do ZO 2 07 2018Karlino WZÓR UMOWY
5 Załącznik nr 2 do umowy Protokół odbioru prac
6 Załącznik nr 4 oświadczenie oferenta
7 Załącznik nr 3 do umowy terminarz przeglądów gwarancyjnych
24-07-2018 - Oczyszczenie i zabezpieczenie rowu odpływowego, wyrównanie i oczyszczenie terenu oraz wykonanie nowego kpl. ogrodzenia z siatki panelowej wraz z furtką - Karlino - Informacja o wyborze

Karlino 24-07-2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa.

II. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

IV. Przedmiot zamówienia : „Oczyszczenie i zabezpieczenie rowu odpływowego, wyrównanie i oczyszczenie terenu oraz wykonanie nowego kpl. ogrodzenia z siatki panelowej wraz z furtką”.

V. Miejsce wykonania inwestycji : Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino przy ul. T. Kościuszki 48.

VI. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/07/2018Karlino,
 2. Wszystkie niezbędne i wymagane w Zapytaniu ofertowym nr 1/07/2018Karlino dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.

VIII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 Zapytania ofertowego nr 1/07/2018Karlino w terminie do 02.08.2018 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48; 78-230 Karlino.

IX. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji – 10 pkt.

X. Termin wykonania : Wymagany termin wykonania prac – do 30.09.2018 r.

XI. Termin i miejsce otwarcia ofert : 02.08.2018 r. o godzinie 10:10 w miejscu realizacji zadania tj. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino w budynku 48P w pokoju P. Elizy Potomskiej.

XII. INNE ustalenia : Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org lub Eliza Potomska; eliza.potomska@sos-wd.org; tel. 94 732 82 53. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino przy ul. T. Kościuszki 48 od Poniedziałku do Piątku w godz. 9-12.

XIII. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Informacja o wyborze

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
1 Zapytanie Ofertowe ZO 1 07 2018Karlino
2 Załącznik nr 1 do ZO 1 07 2018Karlino Formularz Oferty

3 Załącznik nr 2 do ZO 1 07 2017Karlino Wycena szczegółowa

4 Załącznik nr 3 do ZO 1 07 2018Karlino WZÓR UMOWY
5 Załącznik nr 1 do umowy Protokół odbioru prac
6 Załącznik nr 4 oświadczenie oferenta
11-07-2018 - Remont nawierzchni boiska sportowego w SOS Wiosce Dziecięcej w Karlinie - informacja o wyborze

Karlino 11-07-2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa.

II. Przedmiot zamówienia : „Remont nawierzchni boiska sportowego w SOS Wiosce Dziecięcej w Karlinie”.II. Przedmiot zamówienia : „Remont nawierzchni boiska sportowego w SOS Wiosce Dziecięcej w Karlinie”.

III. Miejsce wykonania inwestycji : Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino przy ul. T. Kościuszki 48.III. Miejsce wykonania inwestycji : Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino przy ul. T. Kościuszki 48.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.V.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 13.07.2018 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48 .VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 13.07.2018 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48 .

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt, czas gwarancji – 15 pkt.VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt, czas gwarancji – 15 pkt.

VIII. Termin wykonania :  do 30.09.2018 r.VIII. Termin wykonania :  do 30.09.2018 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 13.07.2018 r. w SOS Wiosce Dziecięcej w Karlinie ul. T. Kościuszki 48 o godz. 12:10.

X. INNE ustalenia

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w SOS Wiosce Dziecięcej w Karlinie przy ul. T. Kościuszki 48 od Poniedziałku do Piątku w godz. 8-12.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 4. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Informacja o wyborze

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ do przetargu
 3. Załącznik nr 2 formularz oferty
 4. Załacznik nr 2A do formularza oferty
 5. Załącznik nr 3 wzór umowy do podpisania
 6. Załącznik nr 1 do umowy Protokół odbioru prac
 7. Załącznik nr 2 do umowy terminarz przeglądów gwarancyjnych
 8. Załącznik nr 4 oświadczenie oferenta
 9. Załącznik nr 5 wykaz należycie wykonanych robót budowlanych
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail