Przetargi publiczne

Informacja o wyborze


 Biłgoraj 20-12-2021 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, wioskisos.org.
 2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).
 3. Przedmiot zamówienia: Przygotowywanie i dostawa własnym transportem zestawów cateringowych do Placówek Wsparcia Dziennego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, składających się z posiłku jednodaniowego około 250 gram, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności co najmniej 300ml lub sok owocowy/warzywny o pojemności co najmniej 200 ml
  w okresie od 10.01.2022r. do 31.12.2022r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej maksymalnej ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 lat), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149).
 4. Miejsce i termin dostawy:
  – Maksymalnie do 15 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego ul. Zielona 132E, 23-400 Biłgoraj,
  – Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Bukowa 96, 23-400 Biłgoraj,
  – Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Wola Dereźniańska 43a, 23-400 Biłgoraj,
  – Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Gromada 104a, 23-400 Biłgoraj.
  – Szacowana maksymalna ilość posiłków w w/w okresie wynosić będzie do 105 szt. dziennie i do 25035 szt. łącznie w okresie trwania umowy
  i wynika ona z ilości dzieci pozostających pod opieką w/w placówek.
   
 5. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 6. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 7. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 03-01-2022 r. do godziny 10:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 8. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena –100 pkt.
 9. Termin wykonania dostaw : Dostawy, po potwierdzeniu ilościowym zapotrzebowania, odbywać się będą codziennie  w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminie od 10.01.2022r. do 31.12.2022r. o godzinie 14-ej.
 10. Termin i miejsce otwarcia ofert : 03-01-2022 r. w siedzibie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj o godz. 10:35 w Sali spotkań.
 11. INNE ustalenia:
  – Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
  – Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
  – Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane Dostawcy poprzez płatność comiesięczną za zrealizowane i dostarczone posiłki do 10 dnia następującego po miesiącu zrealizowanego zamówienia.
  – Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
  – O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

0-Ogłoszenie
1-SIWZ
2-Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty Catering
3-Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy do podpisania
4-Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie oferenta
5-Załącznik nr 4 do SIWZ – Pomocnicza lista produktów do zastosowania

6-Załącznik nr 5 do SIWZ – Szacowana makasymalna ilosć posiłków do dostarczenia na rok 2022 w PUR Biłgoraj

7-Załącznik nr 1 do Umowy Comiesięczny Protokół odbioru

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość