Przetargi publiczne

Biłgoraj 08-09-2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu nawierzchni boiska trawiastego
o wym. 18 x 40 m oraz przyległej części rekreacyjnej na terenie Programu
SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj wg Projektu”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

VI. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ
w terminie do 22-09-2023 r. do godziny 09:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 95 pkt; czas gwarancji -5 pkt.

VIII. Termin wykonania : Etap I do 31.10.2023r., Etap II do 29-12-2023 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 22-09-2023 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań
o godz. 09:35.

X. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A.
  nr 77 1240 6973 1111 0011 1049 2628.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi za każdy Etap z osobna.
 5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 36 m-cy. Oferty z czasem krótszym będą odrzucane
  z dalszego postępowania na etapie wstępnym.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

0 Ogłoszenie_JD_AG

1 SIWZ_JD_AG

2 Załącznik nr 1 do SIWZ – Zdjęcie poglądowe altany

3 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

4-zalacznik-nr-3-do-siwz-wzor-umowy-jaka-zostanie-zawarta-z-oferentem

5 Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie Oferenta

6 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz należycie wykonanych prac

Siedlce 06-09-2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego na działce nr 13/6 w Siedlcach przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 domek nr 2 na budynek użyteczności publicznej poprzez wykonanie niezbędnych, wynikających z projektu prac w branży budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37 Domek nr 2, 08-110 Siedlce.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ
w terminie do 20-09-2023 r. do godziny 10:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 30-11-2023 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 20-09-2023 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce o godz. 10:35.

X. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A.
  nr 58 1240 2685 1111 0000 3666 1918.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdą branżę, stanowiącą etap prac, z osobna.
 5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

0 Ogłoszenie_JD_AG

1 SIWZ_JD_AG

2 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

2A Załącznik nr 6 do SIWZ – Przedmiar robót – budowlanka

2B Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót – sanitarka

2C Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót – branża elektryczna

2D Załącznik 8A do SIWZ – Projekt techniczny branża elektryczna

2E Załącznik nr 9 – Projekt architektoniczno-budowlany

2F Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

3 Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy jaka zostanie zawarta z oferentem

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. komórkowy: +48 600 942 306 mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Natalia Szulc Tel. komórkowy: +48 694 235 447 mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość