Przetargi publiczne

Warszawa 18-06-2024 r.

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w Przetargu prowadzonym w trybie art. 701 – 705 KC

„Wykonanie przewozu podopiecznych, pracowników oraz współpracowników SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie na i z wypoczynku wakacyjnego w Caldonazzo (Włochy)”.

Zamawiający:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa,

Informuje, że:

W przetargu z 29-05-2024 r., którego przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przewozu podopiecznych, pracowników oraz współpracowników SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie
na i z wypoczynku wakacyjnego w Caldonazzo (Włochy)” wpłynęła 1 (jedna) oferta. Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi w SIWZ oraz zapisami pkt XIII ust. 2 SIWZ, wybrano ofertę firmy: „AGAT” B.U.H. Andrzej Bartoszek, Mikulin, ul. Mikulińska 37, 23-200 Kraśnik

INFORMACJA

Warszawa 29-05-2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 

 I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie przewozu podopiecznych, pracowników oraz współpracowników SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie na i z wypoczynku wakacyjnego w Caldonazzo (Włochy)”.

III. Do pokonania będą następujące trasy:

  1. w dniu 01.07.2024 roku (Poniedziałek) w godzinach popołudniowych (do potwierdzenia) wyjazd z Warszawy przy ul. Ogrodowej 58 do Caldonazzo (Włochy) i po przyjeździe na miejsce w dniu 02.07.2024 r. powrót na pusto; w dniu 12.07.2024 roku w godzinach porannych (do potwierdzenia) wyjazd z Caldonazzo (Włochy) i przyjazd do Polski w dniu 13.07.2024 roku do Warszawy przy ul. Ogrodowej 58 – ilość osób do przewiezienia – 100, potrzebne 2 autokary;
  2. w dniu 01.07.2024 roku (Poniedziałek) w godzinach popołudniowych (do potwierdzenia) wyjazd z Lublina przy ul. Jutrzenki 1 do Kraśnika przy ul. Gmeinera 8 i przejazd do Caldonazzo (Włochy) i po przyjeździe na miejsce w dniu 02.07.2024 r. powrót na pusto; w dniu 12.07.2024 roku w godzinach porannych (do potwierdzenia) wyjazd z Caldonazzo (Włochy) i przyjazd do Polski w dniu 13.07.2024 roku do Kraśnika przy ul. Gmeinera 8, a następnie do Lublina przy ul. Jutrzenki 1 – ilość osób do przewiezienia 57, potrzebny 1 autokar;
  3. w dniu 01.07.2024 roku (Poniedziałek) w godzinach popołudniowych (do potwierdzenia) wyjazd z Lublina przy ul. Jutrzenki 1 do Biłgoraja przy ul. Zielona 132 i przejazd do Caldonazzo (Włochy) i po przyjeździe na miejsce w dniu 02.07.2024 r. powrót na pusto; w dniu 12.07.2024 roku w godzinach porannych (do potwierdzenia) wyjazd z Caldonazzo (Włochy) i przyjazd do Polski w dniu 13.07.2024 roku do Biłgoraja przy ul. Zielona132, a następnie do Lublina przy ul. Jutrzenki 1 – ilość osób do przewiezienia 57, potrzebny 1 autokar;

 

Łączna ilość osób do przewiezienia – 214

Łączna ilość autokarów do realizacji zadania – 4

Adres w Caldonazzo we Włoszech: Via Andanta 50, 38052 Caldonazzo

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ
w terminie do 11-06-2024 r. do godziny 09:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 100 pkt .

VIII. Termin wykonania : zgodnie z pkt III Ogłoszenia.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 11-06-2024 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik, w Sali konferencyjnej o godz. 09:35.

X. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
 2. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 3. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy wykonany i bezusterkowy kurs z osobna.
 4. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 5. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

0 Ogłoszenie_JD_AB

1 SIWZ_JD_AB

2 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

3 Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa jaka zostanie zawarta

4 Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie Oferenta

5 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz należycie wykonanych prac

 

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w Przetargu prowadzonym w trybie art. 701- 705 KC

„Dostawa i montaż nowego, kompletnego sprawnościowego placu zabaw w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”
Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa.

Informuje, że:
W przetargu z 14-05-2024 r., którego przedmiotem zamówienia była „Dostawa i montaż nowego, kompletnego sprawnościowego placu zabaw w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino” wpłynęła 1 (jedna) oferta.

Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami pkt XIII ust. 2 wybrano ofertę firmy:
PPHU SZKOŁAMILLENIUM PIOTR KRASZEWSKI, Zawisty Nadbużne, ul. Nurska 28; 07-320 Małkinia Górna

INFORMACJA

Karlino 14-05-2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż nowego, kompletnego sprawnościowego placu zabaw w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
.

VI. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ
w terminie do 28-05-2024 r. do godziny 09:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 76 pkt; czas rękojmi i gwarancji – 10 pkt, ilość kompletnych elementów składowych – 14 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 30-09-2024 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 28-05-2024 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino w auli o godz. 09:35.

X. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org i P. Magdalena Jóźwik nr tel. 782-402-674 lub magdalena.jozwik@sos-wd.org .
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A.
  nr 18 1240 3666 1111 0010 6622 1217.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową, po bezusterkowym odbiorze prac.
 5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 24 m-ce.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

DOKUMENTY:

SIWZ

1A Załącznik 1A – mapa SOS Wioski dziecięcej w Karlinie z zaznaczonym oczekiwanym miejscem posadowienia placu zabaw

1B Załącznik 1B – wycinek mapy z oczekiwanym obszarem posadowienia placu zabaw

2 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

3 Załącznik nr 3 – wzór Umowy do podpisania

4 Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie Oferenta_JD_MJ

5 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz należycie wykonanych robót_inwestycji_usług_JD_MJ

 

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość