Przetargi publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w Przetargu prowadzonym w trybie art. 701
– 705 KC

„Wykonanie termomodernizacji budynku piętrowego przy ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń m.in. poprzez dostawę i montaż styropianu o gr. co najmniej 12 cm i λ =0,031
W/m2 wraz z robotami przynależnymi”

Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa.

Informuje, że:
W przetargu z 30-01-2023 r., którego przedmiotem zamówienia było „Wykonanie termomodernizacji budynku piętrowego przy ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń m.in. poprzez
dostawę i montaż styropianu o gr. co najmniej 12 cm i λ =0,031 W/m2 wraz z robotami przynależnymi” wpłynęły 4 (cztery) oferty. Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę firmy: „ERATO” Aleksander Burda, ul. Podgórska 12b, 43-450 Ustroń.

DOKUMENT

Ustroń 30-01-2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000056901,
NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019
z późn. zmianami).

III. Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku piętrowego przy Bernadka 38, 43-450 Ustroń m.in. poprzez dostawę i montaż styropianu o gr. 12 cm i λ =0,031 W/m2 wraz z robotami przynależnymi.

IV. Miejsce realizacji : Program SOS Wiosek Dziecięcych Ustroń, ul. Bernadka 38,
43-450 Ustroń.

V. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VI. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 13-02-2023 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Ustroń, ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń.

VIII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – waga 90 pkt, czas gwarancji na wykonane prace – waga 10 pkt.

IX. Termin wykonania : do 31.08.2023 r.

X. Termin i miejsce otwarcia ofert : 13-02-2023 r. w siedzibie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Ustroń, ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń o godz. 10:05.

XI. INNE ustalenia:

 1. Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście
  w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Ustroń, ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. o nr 24 1240 1170 1111 0010 6693 9431.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy poprzez płatność końcową w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 6. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dokumenty do pobrania:

1-SIWZ

2- Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

3- Załącznik 2A – Wycena szczegółowa

4-Załącznik nr 3 Do SIWZ wzór umowy jaka zostanie zawarta z oferentem

5-Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie Oferenta

6- Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz należycie wykonanych prac

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

W przetargu z 22-12-2022 r., którego przedmiotem zamówienia było Przygotowywanie i dostawa
własnym transportem zestawów cateringowych do Placówek Wsparcia Dziennego w Programie
SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, składających się z posiłku jednodaniowego około 300 gram
w formie podwieczorku albo zupy albo II dania, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności
co najmniej 300ml lub sok owocowy/warzywny o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od
16.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej maksymalnej
ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 lat), ze świeżych produktów,
wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149) wpłynęło 5 (pięć)
ofert.

Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę firmy:
DZIKIE BISTRO Monika Chabros, Plac Wolności 13, 23-400 Biłgoraj

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Biłgoraj 22-12-2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000056901,
NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019
z późn. zmianami).

III. Przedmiot zamówienia: Przygotowywanie i dostawa własnym transportem zestawów cateringowych do Placówek Wsparcia Dziennego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, składających się z posiłku jednodaniowego około 300 gram w formie podwieczorku albo zupy albo II dania, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności co najmniej 300ml lub sok owocowy/warzywny
o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od 16.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej maksymalnej ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 lat), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149).

IV. Miejsce i termin dostawy:

 1. Maksymalnie do 15 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego ul. Zielona 132E, 23-400 Biłgoraj,
 2. Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Bukowa 96, 23-400 Biłgoraj,
 3. Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Wola Dereźniańska 43a, 23-400 Biłgoraj,
 4. Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Gromada 104a, 23-400 Biłgoraj.
 5. Szacowana maksymalna ilość posiłków w w/w okresie wynosić będzie do 105 szt. dziennie i do 24720 szt. łącznie w okresie trwania umowy
  i wynika ona z ilości dzieci pozostających pod opieką w/w placówek

V. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VI. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 10-01-2023 r. do godziny 10:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

VIII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena –100 pkt.

IX. Termin wykonania dostaw : Dostawy, po potwierdzeniu ilościowym zapotrzebowania, odbywać się będą codziennie  w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminie od 16.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
o godzinie 14-ej.

X. Termin i miejsce otwarcia ofert : 10-01-2023 r. w siedzibie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj o godz. 10:35 w Sali spotkań.

XI. INNE ustalenia:

 1. Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub dabrowski@sos-wd.org
 2. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
 3. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane Dostawcy poprzez płatność comiesięczną następującą po miesiącu zrealizowanego zamówienia za zrealizowane i dostarczone posiłki w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 4. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 5. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dokumenty do pobrania:

1-SIWZ

2-SIWZ Formularz oferty

3-Wzór umowy do podpisania

4-Oświadczenie oferenta do SIWZ

5- Pomocnicza lista produktów do zastosowania

6-Szacowana maksymalna ilość posiłków do dostarczenia na rok 2023 w PUR Biłgoraj

7- Comiesięczny protokół odbioru

 

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. komórkowy: +48 600 942 306 mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Monika Zarzeczna Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. komórkowy: +48 883 310 193 mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość