Przetargi Publiczne

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym: Realizacja wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj

Biłgoraj 11.02.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
dalej „ZO”

I. Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org
II. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
III. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.
IV. Przedmiot zamówienia: „Realizacja wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj”.
V. Miejsce realizacji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132; 23-400 Biłgoraj.
VI. Sposób uzyskania warunków ZO: warunki ZO wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce
o nas/przetargi publiczne.
VII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do ZO.
2. Wszystkie niezbędne i wymagane w ZO dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.
VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 ZO w terminie do 24.02.2020 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj lub pocztą na wyżej wskazany adres.
IX. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 60 pkt, wymagania dodatkowe – 40 pkt.
X. Termin wykonania: Wymagany termin realizacji – pomiędzy 27 lipiec a 17 sierpień 2020r.
XI. Termin i miejsce otwarcia ofert: 24.02.2020 r. w budynku administracyjno – pedagogicznym Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132; 23-400 Biłgoraj o godzinie 10:05 w Gabinecie terapii zajęciowej
p. 12.
XII. INNE ustalenia: Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela
• W kwestii formalnej P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882133383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
• W kwestii merytorycznej P. Marian Łukasik pod nr tel. 669 093 300 lub marian.lukasik@sos-wd.org .
XIII. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ_WZ
 3. Formularz-Oferty
 4. Wzór-umowy-do-podpisania
 5. Oświadczenie-oferenta
Ogłoszenie o przetargu: Wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem na budynku Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „SINDBAD” ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń

Ustroń 04-02-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem na budynku Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „SINDBAD” ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Rodzinny Domu Czasowego Pobytu „SINDBAD” ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 20-02-2020 r. do godziny 12:10 w Sekretariacie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „SINDBAD” ul. Bernadka 38,
  43-450 Ustroń.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-06-2020r. do 31-08-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 20-02-2020 r. w Rodzinnym Domu Czasowego Pobytu „SINDBAD” ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń w pokoju Dyrektora o godz. 12:15.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.abrowski@sos-wd.org .
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Rodzinnym Domu Czasowego Pobytu „SINDBAD” ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A.
  I O. w Bielsku-Białej nr 24 1240 1170 1111 0010 6693 9431.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załącznik-2A-do-Formularza-Oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Informacja o wyborze: Wymiana pokryć dachowych na 5 budynkach (Nr 8; 8C; 8D; 8F; 8I) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraśnik 04-02-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1.  Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Wymiana pokryć dachowych na 5 budynkach (Nr 8; 8C; 8D; 8F; 8I) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 14-02-2020 r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-04-2020r. do 31-10-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 14-02-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Auli
  o godz. 9:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A.
  III O. w Kraśniku nr 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załącznik-2A-do-Formularza-Oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
 8. Zalącznik-nr-6-do-SIWZ-Harmonogram-prac
Informacja o wyborze: Remont 3 domów (Nr 132E; 132F; 132K) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Biłgoraj 24-01-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:

 1. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Remont 3 domów (Nr 132E; 132F; 132K)  w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 07-02-2020 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-03-2020r. do 12-06-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 07-02-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań
  o godz. 10:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty
 5. Załącznik 2A do Formularza Oferty
 6. Załącznik nr 3_Wzór umowy do podpisania
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie oferenta
 8. Załącznik
 9. Zalącznik nr 6 do SIWZ_Harmonogram prac
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail