Przetargi Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup 1 szt. samochodu Skoda SCALA Ambition
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa 19-12-2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:  ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.

II. Przedmiot zamówienia: „Zakup 1 szt. samochodu Skoda SCALA Ambition”.

III. Miejsce odbioru/dostawy: Biuro Krajowe Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać: Wypełniony prawidłowo przez oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 07-01-2020 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Biura Krajowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 100 pkt.

VIII. Termin wykonania: do dnia 31-03-2020r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 07-01-2020r. w Biurze Krajowym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Niedźwiedzia 39,  02-737 Warszawa w Sali Konferencyjnej nr 1 o godz. 10:05.

X. INNE ustalenia:
1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub adresem e-mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
2. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
3. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
4. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SWIZ - Specyfikacja szczegółowa samochodu
  4. Załącznik nr 2 do SWIZ - Formularz oferty
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy do podpisania
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie oferenta
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail