Przetargi Publiczne

Zakup 1 szt. samochodu Dacia Lodgy SL CELEBRATION Blue dCi 115/7-miejsc (Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org 

II. Przedmiot zamówienia: „Zakup 1 szt. samochodu Dacia Lodgy SL CELEBRATION Blue dCi 115/7-miejsc”.

III. Miejsce dostawy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 03-02-2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 100 pkt.

VIII. Termin wykonania: do dnia 30-04-2021r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert: 03-02-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali Konferencyjnej o godz. 10:05.

X. INNE ustalenia:

1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub adresem e-mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
2. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
3. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
4. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia
  4. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
  5. Załącznik-nr-3-Wzór umowy
  6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta

Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik

Kraśnik 19-01-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.

II. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 03-02-2021 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.

VIII. Termin wykonania: do 30-06-2021 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 03-02-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali konferencyjnej o godz. 09:05.

X. INNE ustalenia:
1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA III O/Kraśnik nr konta 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467.
4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową.
5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
  4. Załącznik 2A – wycena szczegółowa do Formularza Oferty
  5. Załącznik-nr-3-Wzór umowy
  6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
  7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych

Dostawa mebli dla placówek PUR Koszalin oraz PUR Karlino w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino w ramach projektu „Pomocna Dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny”

Karlino 16-12-2020r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I.               Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

II.              Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

III.            Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

IV.            Przedmiot zamówienia : „Dostawa mebli dla placówek PUR Koszalin oraz PUR Karlino w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino w ramach projektu „Pomocna Dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny” nr wniosku RPZP.07.06.00-32-K007/20 wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 w Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany będzie od 01.11.2020 do 30.06.2023 na terenie miasta Koszalin oraz rewitalizowanej gminy Karlino”.

V.             Miejsce dostaw mebli:

·       PUR Koszalin ul. Piłsudskiego 47, 75-502 Koszalin;

·       PUR Karlino – Mierzyn 1a, 78-230 Karlino.

VI.            Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org
w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII.          Oferta powinna zawierać:

1.   Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/12/2020Karlino,

2.   Wszystkie niezbędne i wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.

VIII.         Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 Zapytania ofertowego w terminie do 04.01.2021 r. do godziny 13:00 w Sekretariacie Programu SOS Wioski Dziecięce Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino osobiście lub pocztą na wyżej wskazany adres.

IX.         Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt., gwarancja – 15 pkt.

X.             Termin wykonania : Wymagany termin wykonania dostawy do 16.02.2021 r.,

XI.            Termin i miejsce otwarcia ofert : 04.01.2021 r. w Programie SOS Wioski Dziecięce Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino o godzinie 13:05 w Auli.

XII.          INNE ustalenia : Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .

XIII.         O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Załącznik-nr-1-do-ZO
  4. Załącznik-nr-2-do-ZO
  5. Załącznik-nr-3-Wzór umowy
  6. Załącznik-nr-4-do-ZO
  7. Załącznik-nr-1-do-umowy-Protokół Odbioru

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail