Przetargi Publiczne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Wykonanie sieci światłowodowej wraz z instalacją urządzeń WiFi w domach w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce

Siedlce 18-06-2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC 

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie sieci światłowodowej wraz z instalacją urządzeń WiFi w domach w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 16.07.2019 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 07.2019 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce w Auli o godz. 12:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:
  W sprawach merytorycznych P. Bogusław Świerczek pod nr tel. 510-213-278 lub boguslaw.swierczek@sos-wd.org,
  W sprawach formalnych P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce od Poniedziałku do Piątku w godz. 9-13.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta  58 1240 2685 1111 0000 3666 1918 .
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 36 m-cy.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy do podpisania
 5. Załącznik nr 1 do umowy - Protokół odbioru
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie oferenta
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz należycie wykonanych zamówień
INFORMACJA O WYBORZE: Dostawa i montaż urządzeń do fitnessu - Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
Informacja o wyborze

Biłgoraj 31-05-2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/05/2019Biłgoraj

1. Nazwa oraz siedziba zamawiającego:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

2. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji:

Dostawa i montaż urządzeń do fitnessu wg Załącznika nr 1 do niniejszego ZoC (str.4).

Miejsce realizacji zamówienia: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj

3. Okres realizacji zadania:

Do dnia 31.07.2019 roku – Poprzez realizację zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich prac wraz z jej bezusterkowym protokolarnym odbiorem przez Komisję Odbiorową na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (zawierającego w sobie 2 dni robocze na prace Komisji Odbiorowej) najpóźniej zaś w ostatnim dniu wymaganego terminu. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji czy Przedmiot Umowy został wykonany kompletnie I bez wad, spełnia wszelkie wymagania przewidziane Umową I nadaje się do odbioru. Do zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien dołączyć: ekspertyzy lub atesty, umowy serwisowe (jeżeli są wymagalne) oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

A. Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę.

B. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania przedsiębiorcy. Upoważnienie osób/y podpisujących/ej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS lub odpis z rejestru przedsiębiorców)

5. Miejsce, termin złożenia ofert:

A. Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej i opisanej kopercie „Plac zabaw”

B. Ofertę można złożyć Osobiście w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj lub listownie na adres: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj

C. W przypadku przesłania oferty pocztą / kurierem decyduje data faktycznego doręczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

D. Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2019 r. o godzinie 10:00

6. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

A. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert cena – waga 100%.

B. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

                 Cmin
C =  ______________        x 100 pkt

                 Cbad

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

C. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma maksymalną ilość punktów, zgodnie z powyższym wzorem.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

· Dostawa i montaż we wskazanych miejscach urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 (str.4)

· Demontaż wskazanych starych urządzeń zabawowych

· Minimalny okres gwarancji na urządzenia 36 m-cy

8. Oferent jest zobowiązany złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 kolejnych dni od daty zakończenia składania ofert.

9. Pozostałe warunki Postępowania:

A. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania o cenę oraz zmiany warunków zapytania o cenę w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania o cenę zostaną przekazane oferentom drogą mailową lub telefonicznie.

B. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Formularza Oferty. Kolejne oferty tego samego przedsiębiorcy zostaną odrzucone. Oodrzuceniu powyższych ofert decydować będzie data wpływu. W przypadku gdy wszystkie oferty zostaną złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy z postępowania wszystkie oferty Wykonawcy.

C. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i musi być wyrażona z dokładnością do setnych części tj. do drugiego miejsca po przecinku. Cena wyszczególniona w ofercie powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztów jakie będzie musiał ponieść Zamawiający.

D. Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez Zamawiającego na etapie oceny formalnej.

E. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część zamówienia zostaną wykluczone na etapie oceny formalnej.

F. Zamówienie wykonania zadania u wybranego oferenta zostanie złożone w terminie i miejscu oraz formie wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty.

G. W przypadku gdyby najtańsza oferta przekraczała zakładaną kwotę wydatku na ten cel przewidzianą przez Zamawiającego, a obliczoną z należytą starannością, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu lub ilości wykonywanych prac lub negocjacji dotyczącej cen jednostkowych zawartych w ofercie.

H. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu mają zastosowanie przepisy KC

I. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową.

J. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

K. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

L. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

10. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami:

Osobą kontaktową do udzielania informacji szczegółowych o zakresie zamówienia jest: Jarosław Dąbrowski; tel. 882 133 383; mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org

11. Rozstrzygniecie postępowania

· postępowanie rozstrzygnięte będzie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert

12. Wykaz załączników:

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 1 do ZoC 1/05/2019Biłgoraj

Lp. Nazwa urządzenia i str. katalogu* Ilość UWAGI
1 Biegacz+orbitrek+pylon (str.133) 1 lub równoważne
2 Krzesło+wyciąg+pylon (str.131) 1 lub równoważne
3 Jeżdziec+rower+pylon nr kat.Fi-002+Fi-003 (str.132) 1 lub równoważne
4 Zjazd linowy nr kat. Ws-024 (str.106) 1 lub równoważne
5 Ławeczka+poręcze+pylon (str.133) 1 lub równoważne

*Jako urządzenia poglądowe zastosowano urządzenia już instalowane na terenie SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce tj. urządzenia firmy SIMBA (katalog rok wydania 2019)


Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie o cenę 1 05 2019Biłgoraj
 2. Załącznik nr 2 do ZoC 1 05 2019Biłgoraj
 3. Załącznik nr 3 wzór umowy do podpisania
 4. Załącznik nr 4 oświadczenie oferenta
INFORMACJA O WYBORZE: Dostawa 35 szt. laptopów - Biuro Krajowe w Warszawie
Informacja o wyborze

Warszawa 30-05-2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający : Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”; ul. Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa; NIP: 526-10-33-254. www.wioskisos.org.

II. Przedmiot zamówienia : „Dostawa 35 szt. laptopów”.

III. Miejsce dostarczenia : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Al. Wilanowska 309A, 02-665 Warszawa.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Dostawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 11-06-2019 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Stowarzyszenia Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”; ul. Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.

VIII. Termin realizacji : 26 dni roboczych od podpisania umowy.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 11-06-2019 r. w siedzibie Zamawiającego tj. 02-665 Warszawa, ul. Aleja Wilanowska 309A w Sali Konferencyjnej o godz. 12:05.

X. INNE ustalenia

1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela

2.  Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
3. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do wyboru Dostawcy.
4. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy do podpisania
 5. Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie oferenta
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz należycie wykonanych zamówień
INFORMACJA O WYBORZE: Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce
Informacja o wyborze

Siedlce 28-05-2019 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.

II. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 10-06-2019 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.

VIII. Termin wykonania: do dnia 30-09-2019 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10-06-2019 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce w Auli o godz. 10:05.

X. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
 2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce od Poniedziałku do Piątku w godz. 9-13.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysiący złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta 58 1240 2685 1111 0000 3666 1918.
 4. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 48 m-cy.
 5. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 6. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz Oferty
 4. Załącznik nr 2A do Formularza Oferty
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy do podpisania
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta
 7. Załącznik nr 5 - Wykaz należycie wykonanych zamówień
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail