Przetargi publiczne

Karlino   25-05-2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.
 2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż 9 kpl. zestawów piecy kondensacyjnych Buderus GB122i z zasobnikiem 160l i sterownikiem RC310 w domkach jednorodzinnych nr 48A, 48B, 48C, 48D, 48G, 48I, 48J, 48N, 48R w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 10-06-2022 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji – 10 pkt.
 8. Termin wykonania : do 30-09-2022 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 10-06-2022 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino w Auli
  o godz. 09:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 • Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A. nr 18 1240 3666 1111 0010 6622 1217.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy piec z osobna.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do momentu upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2A do Formularza Oferty
 5. Wzór umowy do podpisania
 6. Oświadczenie oferenta
 7. Wykaz należycie wykonanych robot budowlanych

Karlino   24-05-2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .
 2. Przedmiot zamówienia: „Konserwacja we wskazanych budynkach (m. in. malowanie, dostawa i montaż paneli podłogowych, wymiana armatury sanitarnej, malowanie elementów drewnianych zewnętrznych, wykonanie tarasów z kostki brukowej) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 10-06-2022 r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.
 8. Termin wykonania : do 30-10-2022 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 10-06-2022 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino w Auli
  o godz. 08:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 • Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A. nr 18 1240 3666 1111 0010 6622 1217.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek/placówkę z osobna.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2A do Formularza Oferty
 5. Wzór umowy do podpisania
 6. Oświadczenie oferenta
 7. Wykaz należycie wykonanych robot budowlanych

Kraśnik 24-05-2022r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

2/05/2022Kraśnik

dalej „ZO”

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, wioskisos.org .
 2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z póżn. zmianami).
 3. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705
 4. Przedmiot zamówienia: „Realizacja wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik”.
 5. Miejsce realizacji: zgodnie z postanowieniami pkt 8 ust.2 litera b ZO 2/05/2022Kraśnik.
 6. Sposób uzyskania warunków ZO: warunki ZO wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce  /przetargi publiczne.
 7. Oferta powinna zawierać:
  – Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do ZO.
  – Wszystkie niezbędne i wymagane w ZO dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.
 8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z postanowieniami pkt. 5 ZO w terminie do 01.06.2022 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik lub pocztą na wyżej wskazany adres.
 9. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 80 pkt, wymagania dodatkowe – 20 pkt.
 10. Termin wykonania: Wymagany termin realizacji – pomiędzy 1 sierpień, a 10 sierpień 2022r.
 11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 01.06.2022 r. w budynku administracyjno – pedagogicznym Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8; 23-204 Kraśnik o godzinie 10:05 w Sali konferencyjnej.
 12. INNE ustalenia
 • Zamawiający informuje, że płatność nastąpi po zakończeniu pobytu i bezusterkowym odbiorze w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela
  – W kwestii formalnej P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882133383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org@sos-wd.org.
  – W kwestii merytorycznej P. Barbara Michota pod nr tel. 734421470 lub barbara.michota@sos-wd.org.

13. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

0-Ogłoszenie
1-Zapytanie ofertowe
2-Załącznik nr 2 – Formularz Oferty
3-Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania
5-Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta

Kraśnik 24-05-2022r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

1/05/2022Kraśnik

dalej „ZO”

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, wioskisos.org .
 2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).
 3. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705
 4. Przedmiot zamówienia: „Realizacja wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik”.
 5. Miejsce realizacji: zgodnie z postanowieniami pkt 8 ust.2 litera b ZO 1/05/2022Kraśnik.
 6. Sposób uzyskania warunków ZO: warunki ZO wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce /przetargi publiczne.
 7. Oferta powinna zawierać:
  – Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do ZO.
  – Wszystkie niezbędne i wymagane w ZO dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.
 8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z postanowieniami pkt. 5 ZO w terminie do 01.06.2022 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik lub pocztą na wyżej wskazany adres.
 9. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 80 pkt, wymagania dodatkowe – 20 pkt.
 10. Termin wykonania: Wymagany termin realizacji – pomiędzy 1 sierpień, a 10 sierpień 2022r.
 11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 01.06.2022 r. w budynku administracyjno – pedagogicznym Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8; 23-204 Kraśnik o godzinie 10:05 w Sali konferencyjnej.
 12. INNE ustalenia
 •  Zamawiający informuje, że płatność nastąpi po zakończeniu pobytu i bezusterkowym odbiorze w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela:
  – W kwestii formalnej P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882133383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
  – W kwestii merytorycznej P. Barbara Michota pod nr tel. 734421470 lub barbara.michota@sos-wd.org.

13. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

0-Ogłoszenie
1-Zapytanie ofertowe
2-Załącznik nr 2 – Formularz Oferty
3-Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania
5-Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość