Przetargi Publiczne

11-10-2018 - Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami tunelowymi w budynku ADM

Biłgoraj 11-10-2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa.

II. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

III. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

IV. Przedmiot zamówienia : „Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami tunelowymi w budynku ADM”.

V. Miejsce wykonania inwestycji : Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj przy ul. Zielonej 132.

VI. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/10/2018Biłgoraj,

2. Wszystkie niezbędne i wymagane w Zapytaniu ofertowym nr 1/10/2018Biłgoraj dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane
w sposób opisany w dokumentacji.

VIII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 Zapytania ofertowego nr 1/10/2018Biłgoraj w terminie do 18-10-2018 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj; ul. Zielona 132; 23-400 Biłgoraj.

IX. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji – 10 pkt.

X. Termin wykonania : Wymagany termin wykonania prac do 07.12.2018r.

XI. Termin i miejsce otwarcia ofert : 18.10.2018 r. o godzinie 10:05 w miejscu realizacji zadania tj. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj; ul. Zielona 132; 23-400 Biłgoraj w Auli.

XII. INNE ustalenia : Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj; ul. Zielona 132 od Poniedziałku do Piątku w godz. 9-12.

XIII. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej
zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
1 Zapytanie Ofertowe ZO 1 10 2018Biłgoraj
2 Załącznik nr 1 do ZO 1 10 2018Biłgoraj Formularz Oferty

3 Załącznik nr 1 do Formularza Oferty do ZO 1 10 2018Biłgoraj

4 Załącznik nr 3 do ZO 1 10 2018Biłgoraj WZÓR UMOWY
6 Załącznik nr 4 oświadczenie oferenta
16-10-2018 - Dostawa i montaż grzejników z zaworami termostatycznymi w domach 132K, 132E, 132L, 132J, 132N, 132Ł, 132F w SOS Wiosce Dziecięcej Biłgoraj - Informacja o wyborze

Biłgoraj 16-10-2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa.

II. Przedmiot zamówienia : „Dostawa i montaż grzejników z zaworami termostatycznymi w domach 132K, 132E, 132L, 132J, 132N, 132Ł, 132F w SOS Wiosce Dziecięcej Biłgoraj”.

III. Miejsce wykonania inwestycji : SOS Wioska Dziecięca Biłgoraj ul. Zielona 132.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 05.11.2018 r. do godziny 9:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132 .

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 100 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 30.11.2018 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 05.11.2018 r. w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju ul. Zielona 132 w Auli o godz. 09:35.

X. INNE ustalenia

  1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
  2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju ul. Zielona 132 od Poniedziałku do Piątku w godz. 8-12.
  3. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
  4. Minimalny wymagany czas gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 36 m-cy.
  5. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Informacja o wyborze

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
2 Załącznik nr 2 Formularz Oferty
2 Załącznik nr 2A Formularz Oferty P 1 09 2018Biłgoraj

3 Załącznik nr 2A do Formularza Oferty P 1 09 2018Biłgoraj

4 Załącznik nr 2B Wykaz szczegółowy grzejników
5 Załącznik nr 3 Wzór Umowy
6 Załącznik nr 4 Oświadczenie oferenta
7 Załącznik nr 1 do umowy Protokół odbioru prac
16-10-2018 - Dostawa i ciepły montaż okien z nawietrzakami w domach 132D, 132E, 132F, 132K - Informacja o wyborze

Biłgoraj 16-10-2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa.

II. Przedmiot zamówienia : „Dostawa i ciepły montaż okien z nawietrzakami w domach 132D, 132E, 132F, 132K”.

III. Miejsce wykonania inwestycji : SOS Wioska Dziecięca Biłgoraj ul. Zielona 132.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 05.11.2018 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132 .

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 100 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 15.12.2018 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 05.11.2018 r. w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju ul. Zielona 132 w Auli o godz. 11:05.

X. INNE ustalenia

  1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
  2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju ul. Zielona 132 od Poniedziałku do Piątku w godz. 8-12.
  3. Minimalny wymagany czas gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
  4. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
  5. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Informacja o wyborze

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
2 Załącznik nr 2 Formularz Oferty
3 Załącznik nr 2B Wykaz szczegółowy okien w domu 132D
3 Załącznik nr 2C Wykaz szczegółowy okien w domu 132E
3 Załącznik nr 2D Wykaz szczegółowy okien w domu 132F
3 Załącznik nr 2E Wykaz szczegółowy okien w domu 132K

4 Załącznik nr 2A formularz szczegółowy do Przetargu 2 09 2018Biłgoraj

5 Załącznik nr 3 Wzór umowy
6 Załącznik nr 4 Oświadczenie Oferenta
7 Załącznik nr 1 do umowy Protokół odbioru prac
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail