Przetargi publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu prowadzonym w trybie art. 72 KC negocjacje z chęcią zawarcia umowy „Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego opartego o Dynamics 365 Business Central (dalej „D365BC”) z polską lokalizacją i w języku polskim, w infrastrukturze opartej na rozwiązaniu tzw. chmurowym D365 Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.

Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa,
Informuje, że:

W przetargu z 09-02-2024 r., którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego opartego o Dynamics 365 Business Central (dalej „D365BC”) z polską lokalizacją i w języku polskim, w infrastrukturze opartej na rozwiązaniu tzw. chmurowym D365 Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” na podst. art. 72 KC wpłynęły 4 (cztery) oferty.
Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi w Ogłoszeniu, do dalszych negocjacji zaproszono firmy:
1. HOGART Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72; 01-042 Warszawa
2. FELLOWMIND Poland Sp. z o.o., ul. Wincentego Rzymowskiego 34; 02-697 Warszawa
3. INLOGICA Sp. z o.o. sp.k., ul. Świętego Michała 43; 61-119 Poznań

DOKUMENT

Karlino 13-02-2024 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Konserwacja we wskazanych budynkach (m. in. malowanie pomieszczeń, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
z ościeżnicami, wymiana armatury sanitarnej, wymiana orynnowania, wykonanie tarasów z kostki brukowej) w
Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać: Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 28-02-2024 r. do godziny 09:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 30-09-2024 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 28-02-2024 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino w auli o godz. 09:35.

X. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org i P. Magdalena Jóźwik nr tel. 782-402-674 lub magdalena.jozwik@sos-wd.org .
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A.
  nr 18 1240 3666 1111 0010 6622 1217.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek, będący etapem, z osobna.
 5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego

Ogłoszenie
1. SIWZ
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty
3. Załącznik nr 2A – wycena szczegółowa do Formularza Oferty
4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy jaka zostanie zawarta z Oferentem
5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta
6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz należycie wykonanych robót_inwestycji_usług

Biłgoraj 07-02-2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w Przetargu prowadzonym w trybie art. 701- 705 KC
„Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian budynku 132G, 132H i 132J w
Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.

Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa,

Informuje, że:
W przetargu z 24-01-2024 r., którego przedmiotem zamówienia była „Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian budynku 132G, 132H i 132J w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj” wpłynęła 1 (jedna) oferta.

Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami pkt XIII ust. 2 wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala, ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj.

Informacja do pobrania

Warszawa 06-02-2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w Przetargu prowadzonym w trybie art. 701- 705 KC
„Zakup 2 szt. samochodu: 1 szt. Renault Traffic Combi Grand Equilibre Euro6e dci 150 oraz 1 szt. Dacia JOGGER 7 miejsc EXTREME ECO-G100 wyposażona w fabryczną instalację LPG oraz z wyposażeniem fabrycznym, kolor minimum biel alpejska, rok produkcji 2024 z wyposażeniem fabrycznym”.

Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa,

Informuje, że:
W przetargu z 22-01-2024 r., którego przedmiotem zamówienia było „Zakup 2 szt. samochodu: 1 szt. Renault Traffic Combi Grand Equilibre Euro6e dci 150 oraz 1 szt. Dacia JOGGER 7 miejsc EXTREME ECO-G100 wyposażona w fabryczną instalację LPG oraz z wyposażeniem fabrycznym, kolor minimum biel alpejska, rok produkcji 2024 z wyposażeniem fabrycznym” wpłynęło 3 (trzy) oferty.

Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę firmy:
KARLIK Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 61-315 Poznań.

Informacja do pobrania

Warszawa   09-02-2024 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w trybie art. 72 KC tj.

negocjacje z chęcią zawarcia umowy

  

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego opartego o Dynamics 365 Business Central (dalej „D365BC”) z polską lokalizacją i w języku polskim, w infrastrukturze opartej na rozwiązaniu tzw. chmurowym D365 Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.

III. Opis przedmiotu zamówienia (wstępne założenia):
       a) wykonanie analizy przedwdrożeniowej (w tym dobór licencji, odpowiednia pojemność przestrzeni chmurowej, ilość środowisk (produkcyjne/testowe), uszczegółowienie etapów i harmonogramu wdrożenia)
b) dostawa i wdrożenie D365BC:
– z polską lokalizacją (Polish Localisation)
– z językiem polskim (Polish Language)
– w infrastrukturze opartej na rozwiązaniu tzw. chmurowym D365 Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”
– zgodnego z Ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi i prawnymi, w tym RODO
– z aktualizacjami systemowymi
– z przewidywaną liczbą użytkowników – 21
– z modułami: Finanse, Banki, Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Kasa, Środki trwałe, Wyposażenie niskocenne, Raportowanie i analityka biznesowa oraz dostosowaniem ustawień tych modułów
– z dostosowaniem do specyfiki działalności organizacji pozarządowej (m.in. przychody z tytułu dotacji, darowizn, nieodliczony VAT od zakupu, magazyn darów w naturze, brak sprzedaży z magazynu)
– z dostosowaniem rejestru VAT i pliku JPK; wzorów faktur sprzedaży, korygujących, zaliczkowych i proforma; z uwzględnieniem podzielonej płatności
– z dostosowaniem do Krajowego Systemu E-Faktur po stronie dokumentów sprzedażowych i zakupowych
– z dostępem do danych statystycznych takich GUS, NIP, REGON, adresy, kursów NBP, PKWiU, klasyfikacji środków trwałych KŚT, białej listy podatników VAT itp.
– z co najmniej 4 wymiarami (Dimensions)
– z migracją danych z systemu NAV2013 (m.in. 2 plany kont, nabywcy, dostawcy, pracownicy, beneficjenci, rachunki bankowe, środki trwałe, wyposażenie niskocenne, magazyn, budżet, wymiary (Facility Codes, Reason Codes), salda/bilanse otwarcia – bilans, rachunek wyników, transakcje kont syntetycznych i analitycznych)
– z raportami zamknięcia miesiąca/roku (m.in. stan kont bankowych, zestawienie obrotów i sald, bilans, rachunek wyników, zapisy księgowe)
– z dostosowaniem podstawowych raportów zarządczych (m.in. cash flow, budżet, raporty z wykonania budżetu)
– z możliwością eksportu/importu danych z/do programu MS Excel oraz ustawienia szablonów w Excel
– z możliwością późniejszej integracji interfejsu do systemu CRM Zamawiającego opartego na D365 i interfejsu do niezależnego programu do elektronicznego obiegu dokumentów
– z możliwością późniejszego importu/eksportu danych z/do banku Pekao S.A.
– z uwzględnieniem dalszych ustaleń po analizie przedwdrożeniowej
c) testowanie i weryfikacja poprawności i kompletności danych w D365BC
d) przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników D365BC oraz administratorów
e) przekazanie dokumentacji dotyczącej dostawy i wdrożenia D365BC, jego modyfikacji i ustawień
f) zapewnienie gwarancji i obsługi serwisowej po wdrożeniu D365BC

IV. Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji z Dostawcami (wyznaczone i uzgodnione co do terminu spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego, nie później jednak jak do dnia 08.03.2024r.). Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji Dostawcy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom, które Zamawiający wykorzysta do ostatecznego sporządzenia zapytania do Oferentów uczestniczących w negocjacjach.

V. Miejsce wykonania wdrożenia: Biuro Krajowe Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa oraz infrastruktura teleinformatyczna Zamawiającego.

VI. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII. Liczba Dostawców, których Zamawiający przewiduje do zaproszenia do negocjacji: nie więcej niż 3 (trzech).

VIII. Oferta powinna zawierać: Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Wstępny Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w niniejszym Formularzu, będący jednocześnie zaproszeniem do negocjacji.

IX. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i opisanej kopercie „D365BC” w terminie do 20-02-2024 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”,  Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa lub w formie zaszyfrowanej w mailu na adres jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org z dostępem o godz. 10:05 w dniu składania ofert.

X. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta do dalszych negocjacji: cena – 70 pkt , czas i harmonogram wdrożenia – 30 pkt.

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert jako sumę wagi C= C1 + C2, gdzie C2 to cena – waga 70pkt, a C1 to czas i harmonogram wdrożenia- waga 30pkt.
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
a) Punkty za czas i harmonogram wdrożenia (C1)
5 m-cy od 01.05.2024r.  – 30 pkt
6 m-cy od 01.05.2024r.  – 20 pkt
7 m-cy od 01.05.2024r.  – 10 pkt
8 m-cy od 01.05.2024r.  – 0 pkt
     b) Punkty za cenę (C2)
W tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

 – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert (z wyłączeniem ofert odrzuconych)

Cbad – cena oferty badanej

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma największą ilość punktów.

4. Maksymalna możliwa ilość pkt do zdobycia 100.

XI.        Dodatkowo Zamawiający wymaga spełniania dodatkowych wymogów, tj. Oferent nie wpisuje się w opis Oferenta wykluczonego z postępowania, a mianowicie:

1.1.       który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
1.2.       będący osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo z art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U. z 2016 rpoz. 1137, z późn. zm .);
1.3.       będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną, jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2 powyżej;
1.4.       posiadający zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
1.5.       w stosunku do którego otwarto likwidację lub wobec którego ogłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne;
1.6.       który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
1.7.       który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8.       który z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między oferentami w ramach Przetargu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
1.9.       który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Przetargu wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia Przetargu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
1.10.    który jest powiązany osobowo z Zamawiającym.
Ofertę złożoną przez Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia oferent składa stosowne Oświadczenie będące Załącznikiem
nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

XII. Zamawiający wymaga złożenia stosowanego Załącznika nr 3, stwierdzającego zdolności ekonomiczne i zasoby ludzkie do przeprowadzenia wdrożenia o minimalnej wartości brutto 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty na etapie wstępnym porównania.
XIII. Termin wykonania: pomiędzy 05.2024 r. nie później jak do 31-12-2024 r.
XIV. Termin i miejsce otwarcia ofert: 20-02-2024 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa w Sali konferencyjnej nr 1 o godz. 10:05.
XV. INNE ustalenia:

1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela
– Od strony formalnej – P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882133383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
– Od strony merytorycznej – P. Justyna Sawicka pod nr tel. 882133394 lub justyna.sawicka@sos-wd.org

2. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium na etapie negocjacji.
3. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy etap prac wdrożeniowych z osobna. Etapy wdrażania zostaną ustalone podczas spotkań i negocjacji.
4. Zamawiający nie dopuszcza w negocjacji oraz w dalszym postępowaniu składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Zamawiający informuje, że może wykorzystać do dalszego procedowania draft umowy stosowany u Dostawcy, a otrzymany w trakcie negocjacji.
6. Niniejsze ogłoszenie oraz informacje mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
7. Wszelkie zmiany w dokumentach, mogących mieć wpływ na finalną cenę lub inne, o których Zamawiający nie miał wiedzy na etapie publikowania niniejszego Ogłoszenia, Zamawiający będzie informował Oferentów
w  formie komunikatów na swojej stronie internetowej lub poprzez emaile wskazane do komunikacji przez Oferentów.
8. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Oferenta
2. Załącznik nr 2 – Formularz wstępny oferty
3. Załącznik nr 3 – Wykaz należycie wykonanych robót_inwestycji_usług

 

Kraśnik 31-01-2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 70

 I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Konserwacja we wskazanych budynkach (m. in. malowanie pomieszczeń, wykonanie remontu generalnego w łazience Mieszkania chronionego, wymiana armatury sanitarnej, wymiana orynnowania, wykonanie remontu obrzeży kapilarnych) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik – wskazane budynki.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać: Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 14-02-2024 r. do godziny 08:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 30-09-2024 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 14-02-2024 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w auli o godz. 08:35.

X. INNE ustalenia:

 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org
 • Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A. III O/Kraśnik nr 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek, będący etapem prac, z osobna.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 36 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

0. Ogłoszenie
1. SIWZ
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty
3. Załącznik 2A – kosztorys obrzeża kapilarne pięciu budynków
Załącznik 2B kosztorys łazienka Mieszkanie chronione
Załącznik 2C – Wycena szczegółowa
4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z Oferentem
5. Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie Oferenta
6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz należycie wykonanych robót_inwestycji_usług
Łazienka domek nr 3 wersja 1 z kotarą i odpływem w posadzce
Łazienka domek nr 3 wersja 2 z kabiną 80 x 90 cm
Łazienka domek nr 9 wersja 1 z kotara i odpływem w posadzce
Łazienka domek nr 9 wersja 2 z kabiną 80 x 90 cm
łazienka MChronione

Warszawa 22-01-2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901,
  NIP: 5261033254, www.wioskisos.org
 2. Przedmiot zamówienia: Zakup 2 szt. samochodu: 1 szt. Renault Traffic Combi Grand Equilibre Euro6e dci 150 oraz 1 szt. Dacia JOGGER 7 miejsc EXTREME ECO-G100 wyposażona w fabryczną instalację LPG oraz
  z wyposażeniem fabrycznym, kolor minimum biel alpejska, rok produkcji 2024” z wyposażeniem fabrycznym”.
 • Miejsce dostawy: odbiór nastąpi osobiście w salonie we wskazanym terminie przez Dostawcę.
 1. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 2. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

 1. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 06-02-2024 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 • Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – waga 90 pkt, termin dostarczenia – waga 10 pkt.
 • Termin wykonania : niezwłocznie po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że nie później jak do dnia 30-04-2024r.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert : 06-02-2024 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8J, 23-204 Kraśnik o godz. 09:05.
 2. INNE ustalenia:
 3. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub adresem e-mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 4. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 5. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane Dostawcy poprzez płatność za każdy samochód z osobna w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Biłgoraj 24-01-2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian budynku 132G, 132H i 132J w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać: Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ
w terminie do 07-02-2024 r. do godziny 09:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.

VIII. Termin wykonania : od 10-06-2024 r. do 30-09-2024 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 07-02-2024 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań o godz. 09:35

X. INNE ustalenia:

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub  jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PeKaO S.A.
  nr 77 1240 6973 1111 0011 1049 2628.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek z osobna.
 5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

 

 

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Natalia Szulc Tel. komórkowy: +48 694 235 447 mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość