Przetargi Publiczne

Informacja o wyborze: Zakup 57 szt. lamp bakteriobójczych typu NBVE-110/55 PL, przepływowych dwufunkcyjnych, na statywie z licznikiem czasu pracy lub równoważnych
Informacja o wyborze

Warszawa 23-10-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.

2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

3. Przedmiot zamówienia: „Zakup 57 szt. lamp bakteriobójczych typu NBVE-110/55 PL, przepływowych dwufunkcyjnych, na statywie z licznikiem czasu pracy lub równoważnych”.

4. Miejsce dostawy:

 • 10 szt. Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
 • 12 szt. Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
 • 10 szt. Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
 • 16 szt. Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce
 • 1 szt. Rodzinny Dom Czasowego Pobytu SINDBAD, ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń
 • 6 szt. Program SOS Wiosek Dziecięcych Lublin, ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
 • 2 szt. Biuro Krajowe Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa

5. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

6. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

7. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 09-11-2020 r. do godziny 10:30 w Sekretariacie Biura Krajowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.

8. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji – 10 pkt.

9. Termin wykonania : 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert : 09-11-2020 r. w siedzibie Biura Krajowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa o godz. 10:35 w Sali Konferencyjnej nr 1.

11. INNE ustalenia:

 • Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 • Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na dostarczone lampy to 24 m-ce.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 5. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 6. Załącznik-nr-1-do-Umowy-Protokół-odbioru
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail