Przetargi publiczne

Biłgoraj 19-02-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .
 2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej bez fazy w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 03-03-2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : do 31-08-2021 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 03-03-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań
  o godz. 10:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub dabrowski@sos-wd.org .
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz-oferty
  4. Załącznik 2A do Formularza Oferty – zestawienie szczegółowe
  5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania
  6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz należycie wykonanych robót budowlanych

https://wioskisos.org/wp-content/uploads/2021/02/3-zalacznik-2a-do-formularza-oferty-zestawienie-szczegolowe.xlsx

Warszawa 18-02-2021 r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/02/2021BK

(Dalej „ZoC”) 

 1. Nazwa oraz siedziba zamawiającego:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.

 1. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji:

 Dostawa łącznie 12 szt. laptopów.

Miejsce realizacji zamówienia: Biuro Krajowe Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.

 1. Okres realizacji zadania:

Do dnia 31.03.2021 roku – Poprzez realizację zamówienia rozumieć należy dostawę wszystkich laptopów wraz z ich bezusterkowym protokolarnym odbiorem przez Komisję Odbiorową na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do odbioru (zawierającego w sobie 2 dni robocze na prace Komisji Odbiorowej) najpóźniej zaś w ostatnim dniu wymaganego terminu. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji czy Przedmiot Umowy został dostarczony kompletnie i bez wad, spełnia wszelkie wymagania przewidziane Umową i nadaje się do odbioru. Do zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien dołączyć: ekspertyzy lub atesty, umowy serwisowe (jeżeli są wymagalne) oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie dopuszcza zgłaszania do odbioru partii dostawy lecz tylko dostawę wszystkich urządzeń razem.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ZoC.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania przedsiębiorcy. Upoważnienie osób/y podpisujących/ej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS lub odpis z rejestru przedsiębiorców) 
 1. Miejsce, termin złożenia ofert: 
 • Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ZoC wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w formie papierowej
  w zamkniętej i opisanej kopercie „Laptopy”.
 • Ofertę można złożyć Osobiście w Sekretariacie Biura Krajowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa lub listownie na adres: Biuro Krajowe Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa
 • W przypadku przesłania oferty pocztą / kurierem decyduje data faktycznego doręczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 01-03-2021 r. o godzinie 10:00
 1. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
 • W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert cena – waga 100%.
 • Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

 – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej

 • Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma maksymalną ilość punktów, zgodnie z powyższym wzorem.

7.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 12 szt. laptopów w poniższej konfiguracji:

7.1. 2 (dwie) sztuki) w poniższej konfiguracji:

 1. Procesor:
  Intel i5 4core minimum 8-generacji lub nowszy lub AMD Ryzen 5 4core minimum 3 generacji i wyższy
 2. Pamięć RAM
  16GB ddr4 lub więcej
 3. Dysk stały
  Dysk SSD 512GbbPCLe NVMe lub większy
 4. Obsługa sieci : LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45, WIFI IEEE min 802.11ac ., Bluetooth
 5. Kamera internetowa min. 720p HD
 6. Głośniki wbudowane
 7. Matryca matowa Full HD o przekątnej minimum 15” oraz maksimum 15,6”
 8. System operacyjny: BRAK
 9. Gwarancja minimum. 3-letnia gwarancja świadczona w miejscu eksploatacji liczona od daty dostawy. Podjęcie gwarancyjnych usług serwisowych – 3 dni robocze od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00). Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
 10. Pozostałe
 • minimum 2 złącza USB obsługujące protokoły 3.0 lub 3.1 (kompatybilne ze standardem 2.0)
 • lokalizacja sprzętu – Polska (klawiatura QWERTY)
 • zasilacz
 • bateria typu Long Life
 • czytnik kart pamięci
 • minimum jeden port HDMI
 • karta graficzna zintegrowana; karta dźwiękowa zintegrowana

7.2. 4 (cztery) szt. laptopów w poniższej konfiguracji:

 1. Procesor:
  Intel i5 4core minimum 8-generacji lub nowszy lub AMD Ryzen 5 4core minimum 3 generacji i wyższy
 2. Pamięć RAM
  16GB ddr4 lub więcej
 3. Dysk stały Dysk SSD 256GbbPCLe NVMe lub większy
 4. Obsługa sieci : LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45, WIFI IEEE min 802.11ac, Bluetooth
 5. Kamera internetowa min. 720p HD
 6. Głośniki wbudowane
 7. Matryca matowa Full HD o przekątnej minimum 15” oraz maksimum 15,6”
 8. System operacyjny: BRAK
 9. Gwarancja minimum. 3-letnia gwarancja świadczona w miejscu eksploatacji liczona od daty dostawy. Podjęcie gwarancyjnych usług serwisowych – 3 dni robocze od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00). Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
 10. Pozostałe
 • minimum 2 złącza USB obsługujące protokoły 3.0 lub 3.1 (kompatybilne ze standardem 2.0)
 • lokalizacja sprzętu – Polska (klawiatura QWERTY)
 • zasilacz
 • bateria typu Long Life
 • czytnik kart pamięci
 • minimum jeden port HDMI
 • karta graficzna zintegrowana; karta dźwiękowa zintegrowana

7.3. 6 (sześć) szt. laptopów w poniższej konfiguracji:

 1. Procesor:
  Intel i5 4core minimum 8-generacji lub nowszy lub AMD Ryzen 5 4core minimum 3 generacji i wyższy
 2. Pamięć RAM
  8GB ddr4 lub więcej
 3. Dysk stały
  Dysk SSD 256GbbPCLe NVMe lub większy
 4. Obsługa sieci : LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45, WIFI IEEE min 802.11ac, Bluetooth
 5. Kamera internetowa min. 720p HD
 6. Głośniki wbudowane
 7. Matryca matowa Full HD o przekątnej minimum 15” oraz maksimum 15,6”
 8. System operacyjny: BRAK
 9. Gwarancja minimum. 3-letnia gwarancja świadczona w miejscu eksploatacji liczona od daty dostawy. Podjęcie gwarancyjnych usług serwisowych – 3 dni robocze od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00). Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
 10. Pozostałe
 • minimum 2 złącza USB obsługujące protokoły 3.0 lub 3.1 (kompatybilne ze standardem 2.0)
 • lokalizacja sprzętu – Polska (klawiatura QWERTY)
 • zasilacz
 • bateria typu Long Life
 • czytnik kart pamięci
 • minimum jeden port HDMI
 • karta graficzna zintegrowana; karta dźwiękowa zintegrowana

Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu sprzęt firm HP oraz DELL, a oferowany musi być z nimi kompatybilny *

* Jeżeli specyfikacja techniczna dostawy urządzeń lub materiałów wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza  oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie. się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy materiałów lub urządzeń, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 1. Oferent jest zobowiązany złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 kolejnych dni od daty zakończenia składania ofert.
 1. Pozostałe warunki Postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania ZoC oraz zmiany warunków zapytania o cenę w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania o cenę zostaną przekazane oferentom drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Formularza Oferty. Kolejne oferty tego samego przedsiębiorcy zostaną odrzucone. Odrzuceniu powyższych ofert decydować będzie data wpływu. W przypadku gdy wszystkie oferty zostaną złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy z postępowania wszystkie oferty Wykonawcy.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i musi być wyrażona z dokładnością do setnych części tj. do drugiego miejsca po przecinku. Cena wyszczególniona w ofercie powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztów jakie będzie musiał ponieść Zamawiający.
 4. Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez Zamawiającego na etapie oceny formalnej.
 5. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część zamówienia zostaną wykluczone na etapie oceny formalnej.
 6. Zamówienie wykonania zadania u wybranego oferenta zostanie złożone w terminie i miejscu oraz formie wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty.
 7. W przypadku gdyby najtańsza oferta przekraczała zakładaną kwotę wydatku na ten cel przewidzianą przez Zamawiającego, a obliczoną z należytą starannością, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu wyposażenia lub ilości zamawianych laptopów, lub negocjacji dotyczącej cen jednostkowych zawartych w ofercie.
 8. Za­ma­wia­ją­cy może unie­waż­nić po­stę­po­wa­nie, je­że­li ce­na naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty lub ofer­ta z naj­niż­szą ce­ną prze­wyż­sza kwo­tę, któ­rą Za­ma­wia­ją­cy zamie­rza prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie za­mó­wie­nia, chy­ba że Za­ma­wia­ją­cy mo­że zwięk­szyć tę kwo­tę do ce­ny naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.
 9. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu mają zastosowanie przepisy KC
 10. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową.
 11. Oferenci składają oferty na własny koszt i ryzyko.
 12. Każdy oferent może przed upływem terminu składania ofert żądać jej wycofania. Oferta wycofana nie podlega przedmiotowej ocenie. Żądanie o wycofaniu powinno mieć formę pisemną. Oferta taka może być zwrócona Oferentowi na jego koszt.
 13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zwracane.
 14. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 15. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z póżn. zmianami).
 16. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705
 1. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami:

Osobą kontaktową do udzielania informacji w zakresie formalnym jest: Jarosław Dąbrowski; tel. 882 133 383; mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org

Osobą kontaktową do udzielania informacji szczegółowych o zakresie technicznym zamówienia jest: Bogusław Świerczek; tel. 510 213 278; mail boguslaw.swierczek@sos-wd.prg

 1. Rozstrzygniecie postępowania
 • postępowanie rozstrzygnięte będzie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert
 1. Wykaz załączników:

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta


 1. Zapytanie o cenę
 2. Formularz Oferty
 3. Wzór umowy do podpisania
 4. Protokół zdawczo odbiorczy
 5. Oświadczenie oferenta
Informacja o wyborze

Kraśnik 09-02-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org .
 2. Przedmiot zamówienia: „Wymiana pokryć dachowych na 5 budynkach (Nr 8B; 8K; 8L; 8J; 8P) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 19-02-2021 r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-04-2021r. do 31-10-2021r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 19-02-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali Konferencyjnej o godz. 9:05.
 10. INNE ustalenia:
  – Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
  – Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
  – Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. III O. w Kraśniku nr 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467.
  – Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
  – Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
  – O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik-nr-1-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Zalacznik-2a-do-formularza-oferty
 5. Załącznik-nr-3_Wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Informacja o wyborze

Biłgoraj 04-02-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, wioskisos.org.
 2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).
 3. Przedmiot zamówienia: Przygotowywanie i dostawa własnym transportem zestawów cateringowych do Placówek Wsparcia Dziennego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, składających się z posiłku jednodaniowego około 250 gram, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności co najmniej 300ml lub sok owocowy/warzywny o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od 22.02.2021r. do 31.12.2021 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej maksymalnej ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 lat), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149).
 4. Miejsce i termin dostawy:
  – Maksymalnie do 15 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego ul. Lubelska 16, 23-400 Biłgoraj,
  – Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Bukowa 96, 23-400 Biłgoraj,
  – Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Wola Dereźniańska 43a, 23-400 Biłgoraj,
  – Maksymalnie do 30 szt./dzień Placówka Wsparcia Dziennego Gromada 104a, 23-400 Biłgoraj.
  – Szacowana maksymalna ilość posiłków w w/w okresie wynosić będzie do 105 szt. dziennie i do 22080 szt. łącznie w okresie trwania umowy i wynika ona z ilości dzieci pozostających pod opieką w/w placówek.
 5. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce przetargi publiczne.
 6. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 7. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 15-02-2021 r. do godziny 10:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 8. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena –100 pkt.
 9. Termin wykonania dostaw : Dostawy, po potwierdzeniu ilościowym zapotrzebowania, odbywać się będą codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminie od 15.02.2021r. do 31.12.2021r. o godzinie 14-ej.
 10.  Termin i miejsce otwarcia ofert : 15-02-2021 r. w siedzibie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj o godz. 10:35 w Auli.
 11. INNE ustalenia:
  – Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.- Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane Dostawcy poprzez płatność comiesięczną za zrealizowane i dostarczone posiłki do 10 dnia następującego po miesiącu zrealizowanego zamówienia.- Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.- O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik-nr-1-do-SIWZ_Formularz-oferty-catering
 4. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Wzór-umowy-do-podpisania
 5. Załącznik-nr-3_Oświadczenie-oferenta
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Pomocnicza-lista-produktow-do-zastosowania
 7. Pobierz PDF
 8. Załącznik-nr-1-do-umowy_Comiesieczny-protokół-odbioru
Informacja o wyborze

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org 

II. Przedmiot zamówienia: „Zakup 1 szt. samochodu Dacia Lodgy SL CELEBRATION Blue dCi 115/7-miejsc”.

III. Miejsce dostawy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 03-02-2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 100 pkt.

VIII. Termin wykonania: do dnia 30-04-2021r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert: 03-02-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali Konferencyjnej o godz. 10:05.

X. INNE ustalenia:

1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub adresem e-mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
2. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
3. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
4. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia
 4. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 5. Załącznik-nr-3-Wzór umowy
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
Informacja o wyborze

Kraśnik 19-01-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.

II. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 03-02-2021 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.

VIII. Termin wykonania: do 30-06-2021 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 03-02-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali konferencyjnej o godz. 09:05.

X. INNE ustalenia:
1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA III O/Kraśnik nr konta 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467.
4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową.
5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załącznik 2A – wycena szczegółowa do Formularza Oferty
 5. Załącznik-nr-3-Wzór umowy
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt z naszymi placówkami

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

 • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

 • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość

Kontakt dla firm

Justyna Kalita Tel. 22 460 92 40
Tel. komórkowy: +48 664 005 981
mail: justyna.kalita@sos-wd.org

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice@sos-wd.org