Przetargi Publiczne

INFORMACJA O WYBORZE: Wykonanie kompleksowe przygotowalni obiadów, wg załączonego projektu, w Placówce wsparcia dziennego „Jutrzenka” w Lublinie
Informacja o wyborze

Lublin 02-08-2019r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

II. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).

III. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

IV. Przedmiot zamówienia : „Wykonanie kompleksowe przygotowalni obiadów, wg załączonego projektu, w Placówce wsparcia dziennego „Jutrzenka” w Lublinie”.

V. Miejsce realizacji : Placówka wsparcia dziennego „Jutrzenka” ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin.

VI. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VIII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. V SIWZ w terminie do 13-08-2019 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Domu Młodzieży w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin lub pocztą na wyżej wskazany adres.

IX. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt, termin wykonania – 15 pkt.

X. Termin wykonania : Wymagany termin realizacji – 30.09.2019r.,

XI. Termin i miejsce otwarcia ofert: 13-08-2019 r. w miejscu realizacji zadania tj. w Domu Młodzieży w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin o godzinie 12:05 w Sali Konferencyjnej.

XII. INNE ustalenia :
1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela
P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882133383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Domu Młodzieży w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin od Poniedziałku do Piątku w godz. 10-13.
3. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
5. Zamawiający informuje, że płatność za wykonanie zadania nastąpi poprzez płatność końcową.

XIII. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – przedmiary, opisy, wizualizacje
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy do podpisania
 6. Załącznik nr 1 do umowy - Protokół odbioru
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie oferenta
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz należycie wykonanych zamówień
INFORMACJA O WYBORZE: Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej przy Domu Młodzieży w Lublinie
Informacja o wyborze

Lublin 24-07-2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej przy Domu Młodzieży w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin”.
 • Miejsce wykonania inwestycji: Dom Młodzieży w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin.
 1. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 2. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

 1. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 08-08-2019 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Domu Młodzieży w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin.
 • Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 • Termin wykonania : do dnia 30-10-2019r.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert : 08-08-2019 r. w Domu Młodzieży
  w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin w Sali Konferencyjnej o godz. 11:05.
 2. INNE ustalenia:
 3. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 4. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Domu Młodzieży w Lublinie, ul. Jutrzenki 1; 20-538 Lublin od Poniedziałku
  do Piątku w godz. 10-13.
 5. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu
  na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PEKAO SA nr konta 33 1240 2496 1111 0010 6675 7729.
 6. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace
  oraz zastosowane materiały to 48 m-cy.
 7. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 8. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty
 4. Załącznik 2A do Formularza Oferty
 5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy do podpisania
 6. Załącznik nr 1 do umowy - Protokół odbioru
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie oferenta
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz należycie wykonanych zamówień
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail