Przetargi publiczne

Biłgoraj 14-11-2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w Przetargu prowadzonym w trybie art. 701- 705
KC
„Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki
brukowej bez fazy w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj,
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”

Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa,
Informuje, że:
W przetargu z 28-10-2022 r., którego przedmiotem zamówienia było „Wykonanie remontu
nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej bez fazy w Programie
SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj” wpłynęła 1 (jedna)
oferta.
Po przeprowadzeniu analizy pod względem zgodności z warunkami wskazanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę firmy:
Krzysztof Kloc, Sobieszczany Kolonia 23, 24-220 Niedrzwica Duża.

INFORMACJA O WYBORZE

ZAPYTANIE O CENĘ

ZAPYTANIE O CENĘ  NR 1/11/2022Krasnik

dalej „ZoC”

Kraśnik 09-11-2022 r.

 

 1. Nazwa oraz siedziba zamawiającego:

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

 1. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji:

Wykonanie adaptacji poddasza w budynku 8U wg Projektu Zamawiającego.

Miejsce realizacji zamówienia: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

 1. Okres realizacji zadania:

Do dnia zaoferowanego w ofercie Oferenta, nie później jednak jak do dnia 22.12.2022 r.

Poprzez realizację zamówienia rozumie się wykonanie usługi wraz z jej bezusterkowym odbiorem.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania przedsiębiorcy. Upoważnienie osób/y podpisujących/ej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS lub odpis z rejestru przedsiębiorców)
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę wraz
  z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej i opisanej kopercie „Adaptacja poddasza bud. 8U”
 3. Ofertę można złożyć Osobiście w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik,
  ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik lub listownie na adres: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
 4. W przypadku przesłania oferty pocztą / kurierem decyduje data faktycznego doręczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2022 r. o godzinie 8:30

 

 1. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
 2. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert jako sumę wagi C= C1 + C2, gdzie C2 to cena – waga 90 pkt, a C1 to termin realizacji – waga 10 pkt.
 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
 1. Punkty za termin realizacji

do 17 grudnia – 10 pkt

do 22 grudnia – 0 pkt

 1. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

 

                                               Cmin

            C2 =        ____________________      x  90 pkt

                                               Cbad

 – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma największą  ilość punktów, zgodnie ze wzorem C= C1 + C2
 2. Maksymalna możliwa ilość pkt do zdobycia 100.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu w Kraśniku poprzez:

 • Dostawę i montaż wraz z podprowadzeniem od obecnej instalacji 2-ch nowych grzejników C22 o wymiarach 500×1200 mm i 500×1500 mm z zaworem powrotnym i głowicą termostatyczną z regulatorem;
 • Dostawę i montaż paneli podłogowych o klasie ścieralności minimum AC4 wraz
  w wyrównaniem/naprawą podłoża oraz z zastosowaniem podkładów sztywnych XPS
  o grubości 5 mm;
 • Dostawę i montaż listew przypodłogowych;
 • Wyrównanie nieotynkowanych ścian z zastosowaniem płyty k.-g.
 • Wykonanie konstrukcji ścianek działowych k.-g. na profilu 75 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej;
 • Dostawę i montaż 3 szt. drzwi pełnych z futrynami, klamkami i zamkami bębenkowymi wg specyfikacji z Projektu;
 • Dostawę i montaż z podprowadzeniem instalacji elektrycznej 8 szt. gniazdek podwójnych z uziemieniem podtynkowych/natynkowych we wskazanych miejscach;
 • Dostawę i montaż we wskazanych miejscach z podprowadzeniem elektrycznym włączników świateł (2 szt.x1f; 1 szt.x2f);
 • Dostawę i montaż we wskazanych miejscach 9 szt. lamp LED o mocy 36W każda
  i mocy ~3600 lm (światło białe neutralne lub ciepłe);
 • Pomalowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z serii „Cztery pory roku” Nobiles
  w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, aż do uzyskania właściwego efektu kolorystycznego, w razie konieczności szpachlowanie ubytków;
 • Uprzątnięcie miejsca wykonywania prac do stanu używalności.

 

 1. Oferent jest zobowiązany złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 kolejnych dni od daty zakończenia składania ofert.

 

 1. Pozostałe warunki Postępowania:
 2. Oferenci składają oferty w postępowaniu na własny koszt i ryzyko. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny i bez wyboru którejkolwiek oferty. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postepowania.
 3. Każdy oferent może przed upływem terminu składania ofert żądać jej wycofania. Oferta wycofana nie podlega przedmiotowej ocenie. Żądanie o wycofaniu powinno mieć formę pisemną. Oferta taka może być zwrócona Oferentowi na jego koszt.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zwracane.
 5. W celu prawidłowej kalkulacji oferty, Oferenci mają obowiązek zapoznania się z terenem inwestycji (warunek konieczny) oraz wszelką niezbędną dokumentacją techniczną
  w miejscu jej wykonywania tj. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik ul. Gmeinera 8, w dni powszednie od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania ZoC oraz zmiany warunków ZoC
  w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania o cenę zostaną przekazane oferentom drogą mailową lub telefonicznie.
 7. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Formularza Oferty. Kolejne oferty tego samego przedsiębiorcy zostaną odrzucone. Odrzuceniu powyższych ofert decydować będzie data wpływu. W przypadku, gdy wszystkie oferty zostaną złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy z postępowania wszystkie oferty Wykonawcy.
 8. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i musi być wyrażona
  z dokładnością do setnych części tj. do drugiego miejsca po przecinku. Cena wyszczególniona w ofercie powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztów jakie będzie musiał ponieść Zamawiający.
 9. Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez Zamawiającego na etapie oceny formalnej.
 10. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część zamówienia zostaną wykluczone na etapie oceny formalnej.
 11. Zamówienie wykonania zadania u wybranego Oferenta zostanie złożone w terminie i miejscu oraz formie wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty.
 12. W przypadku, gdyby najtańsza oferta przekraczała zakładaną kwotę wydatku na ten cel przewidzianą przez Zamawiającego, a obliczoną z należytą starannością, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu lub ilości wykonywanych prac lub negocjacji dotyczącej cen jednostkowych zawartych w ofercie.
 13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu mają zastosowanie przepisy KC
 14. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową.
 15. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 16. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 17. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705
 18. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami:

Osobą kontaktową do udzielania informacji szczegółowych o zakresie zamówienia jest: Jarosław Dąbrowski, tel. 882 133 383, e-mail: jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org

 1. Rozstrzygniecie postępowania
 • postępowanie rozstrzygnięte będzie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert

 

 1. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Rysunek z Projektem

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2A – Wycena szczegółowa

Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta

ZAPYTANIE O CENĘ

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Biłgoraj 28-10-2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP:
5261033254, www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni alejek
asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej bez fazy w Programie
SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych
Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz
z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org
w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty stanowiący
Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi
w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI
SIWZ w terminie do 14-11-2022 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie
Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400
Biłgoraj.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt;
czas gwarancji -10 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 31-12-2022 r. z uwzględnieniem warunków
podanych w umowie.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 14-11-2022 r. w Programie SOS Wiosek
Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań
o godz. 10:05.

X. INNE ustalenia:
1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław
Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .

2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się
osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona
132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.

3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na
rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A.
nr 77 1240 6973 1111 0011 1049 2628.

4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone
Oferentowi poprzez płatność końcową.

5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz
zastosowane materiały to 60 m-cy.

6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane
przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu
składania ofert.

7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział
w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej
zamawiającego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dokumenty do pobrania:

1-SIWZ

2-SIWZ Formularz oferty

3-Wzór umowy do podpisania

4-Oświadczenie oferenta do SIWZ

5-Wykaz należycie wykonanych prac budowlanych

6-Szczegółowa wycena do formularza oferty

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

Kraśnik 12-07-2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254,
www.wioskisos.org .

II. Przedmiot zamówienia: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku 8U
(hotelowiec) wraz z orynnowaniem w Programie SOS Wiosek Dziecięcych
Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.

III. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H.
Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami
stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi
publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr
2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ
w terminie do 25-07-2022 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS
Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas
gwarancji -15 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 60 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia komunikatu
o wyborze.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 25-07-2022 r. w Programie SOS Wiosek
Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali Konferencyjnej
o godz. 09:05.

X. INNE ustalenia:

 1.  Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod
  nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 2. Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście
  w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. H. Gmeinera 8, 23-204
  Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć
  tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek
  bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A. III O/Kraśnik
  nr 44 1240 2483 1111 0000 3334 8647.
 4. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi
  poprzez płatność końcową.
 5. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz
  zastosowane materiały to 60 m-cy.
 6. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez
  Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 7. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu
  poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dokumenty do pobrania:

1-SIWZ

2-Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz Oferty

3- Załącznik nr 2A – wycena szczegółowa prac na dachu bud. 8U

4-Załącznik nr 3 do SIWZ_Umowa jaka zostanie podpisana z Oferentem

5-Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie Oferenta

6-Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz należycie wykonanych prac

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76, +22 460 92 46

Wyślij wiadomość