Przetargi Publiczne

Informacja o wyborze: Wykonanie sieci światłowodowej wraz z instalacją urządzeń WiFi w 18 budynkach na terenie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
Informacja o wyborze

Karlino 10-07-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
 3. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie sieci światłowodowej wraz z instalacją urządzeń WiFi w 18 budynkach na terenie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”.
 4. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 5. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 6. Oferta powinna zawierać: Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 7. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 24-07-2020 r. do godziny 8:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 8. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 9. Termin wykonania : 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 10. Termin i miejsce otwarcia ofert : 24-07-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino na Auli o godz. 8:35.
 11. INNE ustalenia:
 • Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:
  – W sprawach merytorycznych P. Krystian Matwiejczuk pod nr tel. 503-146-421 lub krystian.matwiejczuk@sos-wd.org,
  – W sprawach formalnych P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino od poniedziałku do piątku w godz. 9-13.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3000 (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta  18 1240 3666 1111 0010 6622 1217.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 36 m-cy.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-1-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Wzór-umowy-jaka-zostanie-podpisana-z-Wykonawcą
 5. Załącznik-nr-1-do-umowy_Protokół-odbioru
 6. Załącznik-nr-3-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-4-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
 8. Rysunek-pogladowy-nr-1_Proponowana-trasa-przebiegu-światłowodu
 9. Rysunek-pogladowy-nr-2_Odległości
Informacja o wyborze: Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
Informacja o wyborze

Kraśnik 08-07-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać: Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 20-07-2020 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : do 31-10-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 20-07-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik w Sali konferencyjnej o godz. 09:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pieć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  PEKAO SA III O/Kraśnik nr konta 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załacznik-nr-2A-do-formularza-oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail