Przetargi publiczne

Warszawa 19-07-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, wioskisos.org .
 2. Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe wdrożenie i utrzymanie systemu opartego o Microsoft Dynamics 365 (platforma CRM) oraz zintegrowanie go z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego”.
 3. Miejsce wykonania usługi: Biuro Krajowe Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce /przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 11-08-2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Biura Krajowego Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: czas wdrożenia – 20 pkt; cena prac zakresu podstawowego – 60 pkt, cena prac zakresu uzupełniającego – 5 pkt; opieka techniczno/okołowdrożeniowa – 15 pkt.
 8. Termin wykonania:
  A. Etap I wdrażanie – trwać będzie maksymalnie 60 dni roboczych od daty podpisania Umowy,
  B. Etap II testowanie i poprawianie – trwać będzie maksymalnie 35 dni roboczych od daty zakończenia i Odbioru Etapu I, a termin ten powinien zawierać w sobie co najmniej 20 dni jako okres testowania; po przeprowadzeniu testów Dostawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o zakończeniu testów, ich wyniku oraz możliwości rozpoczęcia przez Zamawiającego testów sprawdzających;
  C. Etap III przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji – trwać będzie maksymalnie 10 dni roboczych, przy czym Etap ten musi zostać zakończony przekazaniem kompletnej i pozbawionej jakichkolwiek wad i błędów Dokumentacji w terminie wskazanym powyżej;
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 11-08-2021 r. w Biurze Krajowym Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, ul. Niedźwiedzia 39,
  02-737 Warszawa w Sali konferencyjnej nr 1 o godz. 10:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela
  – Od strony formalnej Jarosław Dąbrowski tel. 882 133 383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.or
  – Od strony merytorycznej Artur Berendt tel. 882 133 379 lub artur.berendt@sos.wd.org
  – Od strony merytorycznej Marek Żak tel. 882 133 398 lub marek.zak@sos-wd.org
 • W celu prawidłowej kalkulacji oferty, Oferenci mają możliwość zapoznania się ze stosowanymi systemami i rozwiązaniami u Zamawiającego oraz wszelką niezbędną dokumentacją techniczną
  w miejscu jej wykonywania tj. w Biurze Krajowym ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, w dni powszednie od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta 08 1240 6247 1111 0010 2303 4988.
 •  Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi w 3-ch transzach (będących jednocześnie etapem prac wyrażonej procentową wartością złożonej oferty wynoszącej 50% za Etap I; 20% za Etap II i 20% za Etap III) z osobna. Po dokonaniu Odbioru Końcowego Zamawiający zapłaci Dostawcy pozostałe 10% Wynagrodzenia.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace to 12 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • W razie, gdyby przetarg został zamknięty bez wybierania którejkolwiek z ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo – zamiast powtórzenia procedury przetargu – do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia oznaczonej umowy, w trybie art. 72 KC. Do udziału w negocjacjach zaproszeni zostaną, wskazani przez Zamawiającego, Oferenci, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty dopuszczone do oceny w kryteriach oceny ofert. Ewentualne wskazanie nastąpi w drodze pisemnego zawiadomienia Zamawiającego skierowanego do wybranych Oferentów. Zamawiający zastrzega, że przedmiotem negocjacji mogą być warunki określone w niniejszym ogłoszeniu oraz złożonych przez wybranych Oferentów ofertach.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ „Koncepcja realizacji poszczególnych rozwiązań systemu”
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie oferenta
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz należycie wykonanych prac oraz wykaz osób do wykonania zadania.pdf
 8. Umowa powierzenia przetwarzania danych
 9. Z5_PERSONEL_DOSTAWCY
 10. Z9_SLA
 11. Załącznik nr 1 do umowy Protokół zdawczo-odbiorczy Etap I
 12. Załącznik nr 2 do umowy Protokół zdawczo-odbiorczy Etap II
 13. Załącznik nr 3 do umowy Protokół zdawczo-odbiorczy Etap III

Informacja o wyborze


   Lublin 29-06-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.
 2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż 8 kpl. mebli kuchennych ze wskazanym wyposażeniem oraz podłączeniem w pomieszczeniach kuchennych budynków Programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Lublin, ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce /przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 12-07-2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin, ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.
 8. Termin wykonania : do 31-10-2021 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 12-07-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Lublin, ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin w Auli o godz. 10:05.
 10. INNE ustalenia:
   • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
   • Z terenem realizacji robót (warunek konieczny) należy zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Lublin, ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
   • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA III O/Lublin nr 49 1240 2382 1111 0000 3894 3973.
   • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy dostarczony, zamontowany
    i podłączony kpl. mebli z wyposażeniem (będący jednocześnie etapem prac) z osobna.
   • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 24 m-ce.
   • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
   • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Rysunki Kuchni typ A
Rysunki Kuchni typ B
Rysunki Kuchni typ C
1 SIWZ
2 Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty_BR
3 Załącznik nr 3 do SIWZ_wzór Umowy do podpisania
4 Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie oferenta
5 Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz należycie wykonanych inwestycji

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt z naszymi placówkami

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

 • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

 • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość