Przetargi Publiczne

Remont częściowy dachu (Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu)

Ustroń 01-04-2019r.
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

II. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).

III. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.

IV. Przedmiot zamówienia: „Remont częściowy dachu”.

V. Miejsce wykonania inwestycji: Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu, ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń.

VI. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/04/2019Ustroń,
 2. Wszystkie niezbędne i wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.

VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 Zapytania ofertowego w terminie do 16.04.2019 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu w Ustroniu, ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń lub pocztą.

IX. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 100 pkt.

X. Termin wykonania: Wymagany termin wykonania prac pomiędzy 01.07.2019 a 31.08.2019r.,

XI. Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.04.2018 r. w miejscu realizacji zadania tj. w Rodzinnym Domu Czasowego Pobytu w Ustroniu, ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń o godzinie 11:05 w pokoju Dyrektora.

XII. INNE ustalenia: Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Rodzinnym Domu Czasowego Pobytu w Ustroniu, ul. Bernadka 38 od Poniedziałku do Piątku w godz. 9-12.

XIII. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy do podpisania
Oświadczenie oferenta

Załącznik do zapytania ofertowego

Wymiana pokryć dachowych - SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku (informacja o wyborze)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

W trybie art. 701 – 705 KC

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254

II. Przedmiot zamówienia : „Wymiana pokryć dachowych na 5 budynkach 8g, 8h, 8m, 8o i 8 w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku przy ul. Gmeinera”.

III. Miejsce wykonania inwestycji : SOS Wioska Dziecięca Kraśnik ul. Gmeinera.

IV. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

V. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

VI. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 27-03.2019 r. do godziny 9:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik ul. Gmeinera 8 .

VII. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.

VIII. Termin wykonania : do 01.05 – 31.10.2019 r.

IX. Termin i miejsce otwarcia ofert : 27-03.2019 r. w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku ul. Gmeinera 8 w Auli o godz. 09:05.

X. INNE ustalenia

 1. Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
 2. Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku ul. Gmeinera 8 od Poniedziałku do Piątku w godz. 8-12.
 3. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego o nr 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467
 4. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 5. Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 6. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Informacja o wyborze

 Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz oferty
Wzór umowy do podpisania
Oświadczenie oferenta
Wykaz prac
Protokół odbioru prac
Terminarz corocznych przeglądów
Opis prac

Załącznik 2A do Formularza Oferty

Wymiana elewacji drewnianej - SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. Zamawiający : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa, wpisane do Rejestru   Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

II. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).

III. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705

IV. Przedmiot zamówienia : „Wymiana elewacji drewnianej na styropian i tynk mineralny oraz wymiana podsibitki”.

V. Miejsce wykonania inwestycji : Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

VI. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/03/2019Siedlce,
 2. Wszystkie niezbędne i wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.
  VIII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 Zapytania ofertowego w terminie do 01.04.2019 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce lub pocztą na wyżej wskazany adres.IX.Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 100 pkt.X. Termin wykonania : Wymagany termin wykonania prac do 03.05.2019r.,XI. Termin i miejsce otwarcia ofert : 01.04.2019 r. w miejscu realizacji zadania tj. w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach o godzinie 10:05 w Auli.XII. INNE ustalenia : Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org . Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce od Poniedziałku do Piątku w godz. 9-12.XIII. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Oświadczenie oferenta

Załącznik 2A do Zapytania ofertowego

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail