Przetargi publiczne

Kraśnik 14.05.2021r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Nr 1/05/2021Krasnik

dalej „ZO”

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, adres: ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.
 2. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z póżn. zmianami).
 3. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705 KC.
 4. Przedmiot zamówienia: „Prace konserwacyjne (polegające na malowaniu ścian, wymianie kabiny prysznicowej z brodzikiem oraz cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg) we wskazanych domach jednorodzinnych na terenie Programu SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku ul. Gmeinera 8, 203-204 Kraśnik”.
 5. Miejsce realizacji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik.
 6. Sposób uzyskania warunków ZO: warunki ZO wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce /przetargi publiczne.
 7. Oferta powinna zawierać:
  A. Wypełniony prawidłowo przez Wykonawcę Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do ZO.
  B. Wszystkie niezbędne i wymagane w ZO dokumenty dodatkowe wypełnione i podpisane w sposób opisany w dokumentacji.
 8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać zgodnie z pkt. 5 ZO w terminie do 26.05.2021 r. do godziny 09:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik lub pocztą na wyżej wskazany adres.
 9. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta: cena – 100 pkt.
 10. Termin wykonania: Wymagany termin realizacji – pomiędzy 1 czerwiec, a 31 sierpień 2021r.
 11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 26.05.2021 r. w budynku administracyjnym Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik, w Auli.
 12. INNE ustalenia
  Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy     budynek oraz łącznie tylko malowanie (będący jednocześnie etapem prac) z osobna
  A. Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
  B. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A.
  III O. w Kraśniku nr 44 1240 2483 1111 0000 3334 8467 z terminem do czasu składania ofert.
  C.
  Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882133383 lub dabrowski@sos-wd.org.
  D. Z terenem realizacji prac można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 13. O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. ZO
 2. Załącznik nr 2 do ZO – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2A do ZO – Wycena szczegółowa
 4. Załącznik nr 3 do ZO – Wzór umowy do podpisania
 5. Załącznik nr 4 do ZO – Oświadczenie oferenta
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz należycie wykonanych robót budowlanych

Biłgoraj 11-05-2021 r.

ZAPYTANIE O CENĘ (ZoC) NR 1/05/2021Biłgoraj

 1. Nazwa oraz siedziba zamawiającego:
  Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.
 2. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji:
  Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci Wi-Fi w budynkach Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj.
  Miejsce realizacji zamówienia: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 3. Okres realizacji zadania:
  Do dnia 31.08.2021 roku – Poprzez realizację zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich prac wraz z jej bezusterkowym protokolarnym odbiorem  przez Komisję Odbiorową na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (zawierającego w sobie 3 dni robocze na prace Komisji Odbiorowej) najpóźniej zaś w ostatnim dniu wymaganego terminu. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji czy Przedmiot Umowy został wykonany kompletnie i bez wad,  spełnia wszelkie wymagania przewidziane Umową i nadaje się do odbioru. Do zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien dołączyć: ekspertyzy lub atesty, umowy serwisowe (jeżeli są wymagalne) oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  A.
  Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o   cenę.
  B. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania przedsiębiorcy. Upoważnienie osób/y podpisujących/ej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS lub odpis z rejestru przedsiębiorców).
 5. Miejsce, termin złożenia ofert
  A. Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej i opisanej kopercie „Sieć WiFi”.
  B. Ofertę można złożyć Osobiście w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj lub listownie na adres: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
  C. W przypadku przesłania oferty pocztą / kurierem decyduje data faktycznego doręczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
  D. Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 10:00.
 6. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
  A.W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert cena – waga 100%.
  B. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

   – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cenaCmin – najniższa cena spośród badanych ofertCbad – cena oferty badanej

  C. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz otrzyma maksymalną ilość punktów, zgodnie z powyższym wzorem.

 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  A.
  Dostawa, instalacja i konfiguracja we wskazanych miejscach urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 do ZoC;
  B.
  Instalacja obejmuje zakup, dostawę, montaż i konfigurację urządzeń, montaż okablowania, pomiary zasięgu sieci oraz konfiguracje zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
  C. Szafki Rack 19” 6U należy zamontować we wskazanym miejscu przez zamawiającego (wykorzystanie infrastruktury istniejącej);
  D.
  Zasilanie do szafek  – należy wykorzystywać w miarę możliwości istniejące lub jeśli zajdzie potrzeba montażu nowej instalacji powinno być one tak wykonane, aby nie można było w sposób łatwy wyłączyć go z sieci (preferowany sposób bezpośredni z puszki lub gniazda, ale nie za pomocą wtyczki);
  E.
  Umiejscowienie AP w domkach (1 urządzenie na parterze, 1 urządzenie na piętrze) – zasięg sieci Wi-Fi powinien obejmować równomiernie cały budynek;
  F.
  Umiejscowienie AP w biurze administracyjnym według wytycznych zamawiającego;
  G.
  Montaż zgodnie ze sztuką montażową tzn. kable powinny być montowane przy listwach przypodłogowych lub w korytkach i pod kątami prostymi lub pod sufitem;
  H.
  Minimalny wymagany okres gwarancji na prace i zastosowane materiały to 24 m-ce, Oferty z terminem krótszym będą odrzucane jako nieważne.
 8. Oferent jest zobowiązany złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 kolejnych dni od daty zakończenia składania ofert.
 9. Pozostałe warunki Postępowania:
  A. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania ZoC oraz zmiany warunków ZoC w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania o cenę zostaną przekazane oferentom drogą mailową lub telefonicznie lub poprzez komunikat na stronie internetowej Zamawiającego.
  B. W celu prawidłowej kalkulacji oferty, Oferenci mają możliwość zapoznania się
  z terenem wykonywania prac oraz wszelką niezbędną dokumentacją techniczną w miejscu jej wykonywania tj. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 13:00.
  C. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Formularza Oferty. Kolejne oferty tego samego przedsiębiorcy zostaną odrzucone. Odrzuceniu powyższych ofert decydować będzie data wpływu. W przypadku gdy wszystkie oferty zostaną złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy
  z postępowania wszystkie oferty Wykonawcy.
  D. Każdy oferent może przed upływem terminu składania ofert żądać jej wycofania. Oferta wycofana nie podlega przedmiotowej ocenie. Żądanie o wycofaniu powinno mieć formę pisemną. Oferta taka może być zwrócona Oferentowi na jego koszt.
  E. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zwracane.
  F. Oferenci składają oferty w przetargu na własny koszt i ryzyko. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny i bez wyboru którejkolwiek oferty. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postepowania.
  G. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich i musi być wyrażona z dokładnością do setnych części tj. do drugiego miejsca po przecinku. Cena wyszczególniona w ofercie powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztów jakie będzie musiał ponieść Zamawiający.
  H. Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez Zamawiającego na etapie oceny formalnej.
  I. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część zamówienia zostaną wykluczone na etapie oceny formalnej.
  J. Zamówienie wykonania zadania u wybranego oferenta zostanie złożone w terminie i miejscu oraz formie wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty.
  K. W przypadku gdyby najtańsza oferta przekraczała zakładaną kwotę wydatku na ten cel przewidzianą przez Zamawiającego, a obliczoną z należytą starannością, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu lub ilości wykonywanych prac lub negocjacji dotyczącej cen jednostkowych zawartych
  w ofercie.
  L. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  M. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy poprzez płatność końcową, na podstawie podpisanego bezusterkowego Protokołu odbioru, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Płatność odbywać się będzie na wskazane przez Oferenta konto, które nie znajduje się w wykazie Białej księgi podatników VAT.
  N. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
  O. Zaproponowana cena jest ceną ryczałtową za cały przedmiot zamówienia.
  P. Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Q. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie art. 701 – 705
 10. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami:
  Osobą kontaktową do udzielania informacji szczegółowych o zakresie zamówienia jest: Jarosław Dąbrowski;    tel. 882 133 383; email jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org oraz w sprawach technicznych Artur Berendt, tel. 882 133 379, email artur.berendt@sos-wd.org.
 11. Rozstrzygniecie postępowania
  postępowanie rozstrzygnięte będzie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
 12. Wykaz załączników:
  Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy do podpisania

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie Oferenta

 

 

 

 

Siedlce 26-04-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:

ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.

    2. Przedmiot zamówienia:

„Konserwacja w 13 domach (Nr 1-12 oraz Nr D) polegająca m.in. na szpachlowaniu ubytków i malowaniu ścian, futryn i drzwi, wymianie armatury sanitarnej, dostawie i montażu drzwi wewnętrznych z futrynami tunelowymi, w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce”

    3.  Miejsce wykonania inwestycji: 

Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

    4. Sposób uzyskania warunków przetargu:

Warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce /przetargi publiczne.

     5. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

     6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 10-05-2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

     7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta:

cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.

     8. Termin wykonania: do 31-08-2021 r.

     9. Termin i miejsce otwarcia ofert:

10-05-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce w Auli o godz. 10:05.

    10. INNE ustalenia:

  • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub dabrowski@sos-wd.org .
  • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
  • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr 58 1240 2685 1111 0000 3666 1918.
  • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek oraz łącznie tylko malowanie (będący jednocześnie etapem prac) z osobna.
  • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
  • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
  • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ_BR
 3. Załącznikr nr 2 – do SIWZ_Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2A –  wycena szczegółowa do formularza oferty.
 5. Załącznik nr 3 – do SIWZ_wzór Umowy do podpisania
 6. Załącznik nr 4 – do SIWZ_Oświadczenie oferenta
 7. Załącznik nr 5 – do SIWZ wykaz należycie wykonanych robót budowlanych
 8. Informacja o wyborze

Biłgoraj 21-04-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”,

adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org.

      2. Przedmiot zamówienia:

„Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian 3 budynków (132N, 132Ł,    132L) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.

      3. Miejsce wykonania inwestycji:

Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

      4. Sposób uzyskania warunków przetargu:

warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce /przetargi publiczne.

       5. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

       6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 05-05-2021r. do godziny 09:30 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.

       7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta:

cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.

       8. Termin wykonania: od 01-06-2021r. do 30-09-2021r.

       9. Termin i miejsce otwarcia ofert:

05-05-2021r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań o godz. 09:35.

       10. INNE ustalenia:

  • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub dabrowski@sos-wd.org.
  • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
  • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 6000 zł (słownie: sześć tysiący złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
  • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek (będący jednocześnie etapem prac) z osobna.
  • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
  • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
  • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ_BR
 3. Załącznikr nr 2 – do SIWZ_Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2A –  wycena szczegółowa do formularza oferty.
 5. Załącznik nr 3 – do SIWZ_wzór Umowy do podpisania
 6. Załącznik nr 4 – do SIWZ_Oświadczenie oferenta
 7. Załącznik nr 5 – do SIWZ wykaz należycie wykonanych robót budowlanych
 8. Informacja o wyborze

Karlino 13-04-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

adres: ul. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, www.wioskisos.org

    2. Przedmiot zamówienia:

„Konserwacja w 17 domach (Nr 48, 48A, 48B, 48C, 48D, 48E, 48F, 48G,   48I, 48J, 48K, 48L, 48M, 48N, 48O, 48P, 48R) polegająca m.in. na malowaniu ścian, wymianie terrakoty i glazury, wymianie armatury sanitarnej, dostawie i montażu paneli podłogowych, dostawie i montażu drzwi wewnętrznych z futrynami tunelowymi, dostawie i montażu drzwi zewnętrznych z futrynami, konserwacji elementów drewnianych zewnętrznych wraz z wykonaniem legarów wspierających deskę kalenicową w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”

     3. Miejsce wykonania inwestycji:

Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48.

     4. Sposób uzyskania warunków przetargu:

warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce /przetargi publiczne.

      5. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.

      6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 29-04-2021 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.

      7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta:

cena – 90 pkt; czas gwarancji -10 pkt.

      8. Termin wykonania: do 30-09-2021 r.

      9. Termin i miejsce otwarcia ofert :

29-04-2021 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino w Auli o godz. 09:05.

     10. INNE ustalenia:

  • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org .
  • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
  • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysiący złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr 18 1240 3666 1111 0010 6622 1217.
  • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek (będący jednocześnie etapem prac) z osobna.
  • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
  • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
  • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ_BR
 3. Załącznik nr 2 – do SIWZ_Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2A –  wycena szczegółowa do Formularza oferty
 5. Załącznik nr 3 – do SIWZ_wzór Umowy do podpisania
 6. Załącznik nr 4 – do SIWZ_Oświadczenie oferenta
 7. Załącznik nr 5 – do SIWZ wykaz należycie wykonanych robót budowlanych
 8. Informacja o wyborze

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla firm

Justyna Kalita Tel. 22 460 92 40
Tel. komórkowy: +48 664 005 981
mail: justyna.kalita@sos-wd.org

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt z naszymi placówkami

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

 • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

 • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość