Jak pomagamy

Pomoc dzieciom w Polsce:

W siedmiu lokalizacjach Polski prowadzimy Programy SOS Wiosek Dziecięcych, które odpowiadają na potrzeby lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Wachlarz naszych usług w Programach SOS to różne formy pieczy zastępczej i wsparcia rodziny, które dzieciom z naszej grupy docelowej zapewniają ochronę, bezpieczny dom, opiekę zdrowotna, edukację, rozwój. W opiece zastępczej promujemy rodzinny charakter środowiska opiekuńczo-wychowawczego i wspieramy reintegrację rodzin. W działaniach profilaktycznych, umacniamy rodziny, które przeżywają trudności życiowe, czasem wręcz zagrażające rozpadowi rodziny, by chronić dzieci od rozdzielenia z ich bliskimi.

Pomagamy budować mocne i prężne sieci wsparcia dla dzieci i rodzin. Zobowiązujemy się do długoterminowej obecności i dostosowania usług do potrzeb lokalnych społeczności, w których pracujemy.

W ramach SOS Wiosek Dziecięcych funkcjonują:

 • Rodziny SOS w SOS Wioskach Dziecięcych składają się z mamy SOS lub mamy i taty SOS oraz kilkorga powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa. Szanujemy jego tożsamość oraz więzy rodzinne.
 • Przystań to kameralna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, dla max. 8 dzieci. Podopieczni mieszkają w domu jednorodzinnym, pod stałą opieką kilku wychowawców. Dzieci wspierane są w obszarze zdrowia, edukacji i rozwoju oraz przygotowywane do samodzielnego życia. Codzienna praca realizowana jest w oparciu o plan pomocy dziecku, uwzględniający ich najważniejsze potrzeby oraz zasoby. Wychowawcy Przystani korzystają z pomocy specjalistów (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pracownicy administracyjni), pracującym w Programie SOS Wiosek Dziecięcych. Obecnie Przystań zapewniają opiekę i wychowanie potrzebującym dzieciom w Siedlcach (od lutego 2019).

Programy dla młodzieży zostały stworzone, aby wspierać młodzież w przygotowaniu do samodzielnego życia. Nasi nastoletni podopieczni mogą pozostać w Rodzinie SOS do momentu pełnej samodzielności, bądź zamieszkać poza SOS Wioską Dziecięcą w Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych SOS lub w Domach Młodzieży SOS. Najczęściej ten wybór podyktowany jest wyborem szkoły średniej w większym mieście. We wspólnotach młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do udanego startu na rynku pracy.

Osobom, które studiują lub rozpoczynają pracę zawodową oferujemy dodatkową formę wsparcia jaką jest Program Opieki Ograniczonej. W przypadku startu w samodzielne życie niezwykle istotne jest, by młody człowiek opuszczający pieczę zastępczą, miał zapewnione profesjonalne wsparcie w tym ważnym, ale trudnym procesie zmiany. Program opieki ograniczonej jest kolejnym etapem w procesie przygotowania do usamodzielnienia. To nieobligatoryjna forma wsparcia, która zapewnia specjalistyczne i socjalne doradztwo, pomoc w znalezieniu pracy oraz rozwiązaniu sytuacji mieszkaniowej. W ramach pomocy mieszkaniowej Stowarzyszenie oferuje możliwość skorzystania z mieszkania treningowe SOS. Takie mieszkanie prowadzimy na razie tylko w Kraśniku, a na mocy umowy z władzami samorządu powiatowego mogą z niego korzystać nie tylko podopieczni SOS, a również młodzież opuszczająca inne formy opieki zastępczej funkcjonujące na terenie powiatu.

Podopieczni aplikujący o wsparcie w ramach Programu mogą z niego korzystać przez okres do 3 lat. To ważny czas pomocy, taki bezpieczny most do samodzielności.

Prowadzimy 2 Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe SOS Siedlcach i Koszalinie oraz dwa Domy Młodzieży SOS I i II w Lublinie. W Kraśniku młodzież u progu samodzielności może zamieszkać w mieszkaniu treningowym SOS.

Programy dla młodzieży


Dom Czasowego Pobytu „Sindbad”

Domy Czasowego Pobytu powstały z myślą o dzieciach, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoich rodzinach i opuściły je w trybie interwencyjnym. Domy są bezpieczną przystanią podczas oczekiwania na decyzję sądu rodzinnego w sprawie dalszego losu dzieci.

Diagnozujemy sytuację dziecka, by pomóc sądowi w podjęciu jak najlepszej decyzji odnośnie dalszej formy opieki. Dziecko przebywa w Domu Pobytu do 3 miesięcy. Sąd może przedłużyć jego pobyt, do czasu powrotu do rodziny pochodzenia, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub innej formie opieki zastępczej.


Od 01.01.2022 w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj funkcjonuje placówka typu interwencyjnego o nazwie: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – „Puchatek I” oraz placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – „Puchatek II”.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Rodzinny Dom „Puchatek” I i II z dn. 31.12.2021 zostały wyrejestrowane a w/w utworzono na ich miejsce. 

Centrum Specjalistyczne SOS funkcjonujące w ramach Programu SOS Wiosek Dziecięcych udziela pomocy dzieciom i młodzieży objętym pieczą zastępczą SOS i programami umacniania rodziny „SOS Rodzinie”, których trudności w codziennym funkcjonowaniu w domu i w szkole wynikają z zaburzeń neurorozwojowych.

W przyszłości Centrum będzie mogło wspierać dzieci i rodziny objęte pieczą zastępczą na terenie funkcjonowania Programu SOS na podstawie zadania zleconego/umowy o współpracy z władzami samorządowymi.

W ramach Centrum oferujemy:

 • wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka / psychofizyczną diagnozę dziecka, na podstawie której ustalamy odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie,
 • indywidualne zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez psychologa, pedagoga, logopedę, innych specjalistów w zależności od możliwości SOS (zasoby ludzkie i finansowe),
 • porady i konsultacje dla rodziców dotyczące problemów rozwojowych i możliwości ich dziecka, dostępnych metod stymulacji jego rozwoju, praktycznych umiejętności potrzebnych do wspomagania rozwoju dziecka, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • pomoc terapeutyczną dla dzieci i rodziców, m.in. terapię pedagogiczną, terapię SI,
 • pomoc prawną.


Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”,  to działania wspierające rodziny, które zmagają się z wieloma problemami i są zagrożone utratą opieki nad dziećmi. Bo gdy rodzina źle funkcjonuje najbardziej cierpią dzieci. Podstawą do naszej pracy jest poznanie mocnych stron rodziny i trudności, których doświadcza. Robimy wszystko by wzmocnić rodzinę i pokazać rodzicom ich sprawczą siłę. W ramach pomocy rodzinie prowadzimy:

 • Placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice dla dzieci i młodzieży gdzie oferujemy zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne). Pomagamy dzieciom w nauce, jesteśmy w stałym kontakcie z nauczycielami i szkołami, jednocześnie angażując rodziców. Nasi podopieczni to często dzieci z ubogich rodzin, dlatego w każdej świetlicy prowadzimy program dożywiania.
 • Wsparcie rodziców czyli wizyty domowe, szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna, zdrowotna, materialna (dary w naturze). Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami.

W ramach Programu „SOS Rodzinie” prowadzimy zajęcia w 20 lokalizacjach w Placówkach Wsparcia Dziennego w Karlinie, Żeleźnie, Mierzynie (PUR Karlino), w Bukowej, Gromadzie, Woli Dereźniańskiej (PUR Biłgoraj I), w Biłgoraju (PUR Biłgoraj II), w Domanice, Olszycu Szlacheckim, Grali Dąbrowiźnie, Woli Wodyńskiej (PUR Siedlce), w Jutrzence (PUR Lublin), w Koszalinie, Giezkowie, Zegrzu Pomorskim (PUR Koszalin). A także zajęcia świetlicowe w  Nasutowie  (PUR Karlino), w Kraśniku, Zakrzówku (PUR Kraśnik), w Brennej (PUR Ustroń), w Księżopolu (PUR Biłgoraj).


Poprzez nasze zaangażowanie w działania rzecznicze przyczyniamy się do poprawy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących opieki zastępczej, a dzięki temu możemy wpływać na polepszenie ekonomicznych, socjalnych i kulturowych warunków życia dzieci i młodzieży w Polsce. Jesteśmy członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.


W 2008 roku SOS Children’s Villages International, organizacja, do której jako SOS Wioski Dziecięce w Polsce należymy, przyjęła kluczową dla nas Politykę Ochrony Dziecka (dalej: POD). W  polskim Stowarzyszeniu wdrażamy ją od 2011 roku. Polityka Ochrony Dziecka wyrasta z głębokiego przekonania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, że bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci jest najważniejszym zadaniem organizacji.

 

W maju 2022 roku Zarząd naszej organizacji przyjął też Procedurę przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących podejrzenia krzywdzenia byłych podopiecznych Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Więcej o tej inicjatywnie można znaleźć tu: https://wioskisos.org/punkt-kontaktowy/


Więcej o Polityce Ochrony Dziecka realizowanej w naszej organizacji pod linkiem Polityka Ochrony Dziecka


Jeśli chcesz anonimowo zgłosić nieprawidłowościach wejdź tutaj: https://app.sygnanet.pl/sos-wd

Twoje zgłoszenie zostanie zaszyfrowane i przekazane bezpieczne do odbiorcy – osoby wyznaczonej w naszym Stowarzyszeniu

 

Kim jest Sygnalista?

Sygnalista to pracownik/pracownica lub współpracownik/współpracownica, niezależnie od zajmowanego przez niego/nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, który/która w dobrej wierze dokonuje zgłoszenia o nieprawidłowościach i nadużyciach


Jaki jest cel platformy Sygnanet?

Celem platformy Sygnanet jest ochrona tożsamości i ochrona prawna osób, które zgłaszają występujące w miejscu pracy nieprawidłowości zgodnie z dyrektywą o ochronie sygnalistów (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii)


Jakie uchybienia mogę zgłaszać?

Możesz zgłaszać różne uchybienia, np. dotyczące: nieprawidłowości finansowych (defraudacja, niegospodarność), sprawy pracownicze (dyskryminacja, mobbing), kradzież, przemoc (np. znęcanie, zastraszanie), wszelkie sprawy szkodzące reputacji organizacji, nadużycie władzy, działania powodujące straty finansowe i inne.


Jak Sygnanet chroni moją tożsamość?

 • Wyznaczony w Stowarzyszeniu odbiorca zgłoszeń przekazuje zwrotną wiadomość na serwer a nie do sygnalisty.
 • Wiadomość ta oznaczona jest identyfikatorem i hasłem, które zna tylko sygnalista i tylko on może ją odczytać z serwera.
 • Wiadomość zwrotna zawiera także automatyczne potwierdzenie odczytu (odszyfrowania) zgłoszenia przez wyznaczonego odbiorcę.
 • Na serwerze kasowane są ślady dostępu sygnalisty do serwera.

 

Wszelkie informacje dotyczące praw sygnalistów znajdują się w Procedurze dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Zgłoszenia można również przekazywać za pomocą specjalnego adresu mailowego: zgloszenia@sos-wd.orgPomoc dzieciom w Afryce:

Niewiele osób wie, że w pierwszych latach swojej działalności Stowarzyszenie mogło pomagać polskim dzieciom głównie dzięki wsparciu darczyńców ze Skandynawii, Austrii czy Niemiec.  Jednak już od 2007 roku to przede wszystkim Polacy przekazują datki na Wioski SOS w Polsce. W 2016 roku Stowarzyszenie postanowiło podać dobro dalej i  pomóc również afrykańskim dzieciom, żyjącym w skrajnej biedzie. Priorytetem organizacji pozostaje opieka nad polskimi dziećmi, jednak od maja 2016 można również przekazać darowizny na projekty Stowarzyszenia w Kamerunie, a od 2020 roku również na pomoc dzieciom w Zimbabwe.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce wspierają dzieci w Kamerunie od 2016 roku. Kamerun to państwo leżące w środkowej Afryce, które zamieszkuje około 24 miliony ludzi. Sytuacja w tym kraju jest poważna ze względu na trwającą od 2017 roku wojnę domową. Największymi problemami są: bieda, brak pracy czy dostępu do właściwej opieki medycznej i edukacji. Dodatkowo kraj zmaga się z wysoką liczbą zachorowań na malarię, cholerę i HIV/AIDS. Sytuacja dzieci w Kamerunie jest dramatyczna. Od 2017 roku następuje skokowy wzrost osób potrzebujących różnych form pomocy. Odsetek ludności żyjącej poniżej progu ubóstwa wyniósł 37,5% w 2019 roku co oznacza, że problem ten dotyczy blisko 9 mln ludzi w tym kraju.

Od 2020 roku SOS Wioski Dziecięce w Polsce wspierają kolejny kraj w Afryce. Zimbabwe, leżące na południowym wschodzie kontynentu, z ponad 14 milionami ludności, w przeszłości było znane jako klejnot Afryki. Obecnie należy do  najbiedniejszych krajów świata – 72% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Państwo to zmaga się z brakiem stabilności politycznej i gospodarczej, korupcją, hiperinflacją, astronomicznymi cenami paliwa i jego niedoborem, a przede wszystkim brakiem żywności. Od kilku lat ze względu na postępujące zmiany klimatu, w kraju panuje dotkliwa susza oraz szaleją ekstremalne zjawiska pogodowe. Na przełomie 2019 i 2020 roku problem niedożywienia w Zimbabwe dotyczył 7,7 miliona ludzi, z czego ponad 5% jest skrajne niedożywione.

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
 • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
 • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
 • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość