Jak pomagamy

Pomoc dzieciom w Polsce:

W sześciu lokalizacjach Polski prowadzimy Programy SOS Wiosek Dziecięcych, które odpowiadają na potrzeby lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Wachlarz naszych usług w Programach SOS to różne formy pieczy zastępczej i wsparcia rodziny, które dzieciom z naszej grupy docelowej zapewniają ochronę, bezpieczny dom, opiekę zdrowotna, edukację, rozwój. W opiece zastępczej promujemy rodzinny charakter środowiska opiekuńczo-wychowawczego i wspieramy reintegrację rodzin. W działaniach profilaktycznych, umacniamy rodziny, które przeżywają trudności życiowe, czasem wręcz zagrażające rozpadowi rodziny, by chronić dzieci od rozdzielenia z ich bliskimi.

Pomagamy budować mocne i prężne sieci wsparcia dla dzieci i rodzin. Zobowiązujemy się do długoterminowej obecności i dostosowania usług do potrzeb lokalnych społeczności, w których pracujemy.

W ramach SOS Wiosek Dziecięcych funkcjonują:

 • Rodziny SOS w SOS Wioskach Dziecięcych składają się z mamy SOS lub mamy i taty SOS oraz kilkorga powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa. Szanujemy jego tożsamość oraz więzy rodzinne.
 • Przystań to kameralna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, dla max. 8 dzieci. Podopieczni mieszkają w domu jednorodzinnym, pod stałą opieką kilku wychowawców. Dzieci wspierane są w obszarze zdrowia, edukacji i rozwoju oraz przygotowywane do samodzielnego życia. Codzienna praca realizowana jest w oparciu o plan pomocy dziecku, uwzględniający ich najważniejsze potrzeby oraz zasoby. Wychowawcy Przystani korzystają z pomocy specjalistów (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pracownicy administracyjni), pracującym w Programie SOS Wiosek Dziecięcych. Obecnie Przystań zapewniają opiekę i wychowanie potrzebującym dzieciom w Siedlcach (od lutego 2019).

Programy dla młodzieży zostały stworzone, aby wspierać młodzież w przygotowaniu do samodzielnego życia. Nasi nastoletni podopieczni mogą pozostać w Rodzinie SOS do momentu pełnej samodzielności, bądź zamieszkać poza SOS Wioską Dziecięcą w Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych SOS lub w Domach Młodzieży SOS. Najczęściej ten wybór podyktowany jest wyborem szkoły średniej w większym mieście. We wspólnotach młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do udanego startu na rynku pracy.

Osobom, które studiują lub rozpoczynają pracę zawodową oferujemy dodatkową formę wsparcia jaką jest Program Opieki Ograniczonej. W przypadku startu w samodzielne życie niezwykle istotne jest, by młody człowiek opuszczający pieczę zastępczą, miał zapewnione profesjonalne wsparcie w tym ważnym, ale trudnym procesie zmiany. Program opieki ograniczonej jest kolejnym etapem w procesie przygotowania do usamodzielnienia. To nieobligatoryjna forma wsparcia, która zapewnia specjalistyczne i socjalne doradztwo, pomoc w znalezieniu pracy oraz rozwiązaniu sytuacji mieszkaniowej. W ramach pomocy mieszkaniowej Stowarzyszenie oferuje możliwość skorzystania z mieszkania chronionego SOS. Takie mieszkanie prowadzimy na razie tylko w Kraśniku, a na mocy umowy z władzami samorządu powiatowego mogą z niego korzystać nie tylko podopieczni SOS, a również młodzież opuszczająca inne formy opieki zastępczej funkcjonujące na terenie powiatu.

Podopieczni aplikujący o wsparcie w ramach Programu mogą z niego korzystać przez okres do 3 lat. To ważny czas pomocy, taki bezpieczny most do samodzielności.

Prowadzimy 2 Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe SOS Siedlcach i Koszalinie oraz dwa Domy Młodzieży SOS I i II w Lublinie. W Kraśniku młodzież u progu samodzielności może zamieszkać w Mieszkaniu Chronionym.

Programy dla młodzieży


W ramach Domów Czasowego Pobytu funkcjonują:

 • Rodzinny Dom Puchatek I i Rodzinny Dom Puchatek II
 • Dom Czasowego Pobytu „Sindbad”

Domy Czasowego Pobytu powstały z myślą o dzieciach, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoich rodzinach i opuściły je w trybie interwencyjnym. Domy są bezpieczną przystanią podczas oczekiwania na decyzję sądu rodzinnego w sprawie dalszego losu dzieci.

Diagnozujemy sytuację dziecka, by pomóc sądowi w podjęciu jak najlepszej decyzji odnośnie dalszej formy opieki. Dziecko przebywa w Domu Pobytu do 3 miesięcy. Sąd może przedłużyć jego pobyt, do czasu powrotu do rodziny pochodzenia, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub innej formie opieki zastępczej.


Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”,  to działania wspierające rodziny, które zmagają się z wieloma problemami i są zagrożone utratą opieki nad dziećmi. Bo gdy rodzina źle funkcjonuje najbardziej cierpią dzieci. Podstawą do naszej pracy jest poznanie mocnych stron rodziny i trudności, których doświadcza. Robimy wszystko by wzmocnić rodzinę i pokazać rodzicom ich sprawczą siłę. W ramach pomocy rodzinie prowadzimy:

 • Placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice dla dzieci i młodzieży gdzie oferujemy zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne). Pomagamy dzieciom w nauce, jesteśmy w stałym kontakcie z nauczycielami i szkołami, jednocześnie angażując rodziców. Nasi podopieczni to często dzieci z ubogich rodzin, dlatego w każdej świetlicy prowadzimy program dożywiania.
 • Wsparcie rodziców czyli wizyty domowe, szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna, zdrowotna, materialna (dary w naturze). Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami.

Program „SOS Rodzinie” działa w 20 lokalizacjach niosąc pomoc dzieciom i ich rodzinom. W ramach programu prowadzimy zajęcia świetlicowe dla dzieci w 17 lokalizacjach: Karlinie, Mierzynie, Krukowie, Parsowie, Warninie, Nasutowie, Bukowej z filią w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej, Biłgoraju, Domanicach z filią w Olszycu Szlacheckim, Grali Dąbrowiźnie z filią w Nowakach, Lublinie, Koszalinie, Kraśniku.

 


Poprzez nasze zaangażowanie w działania rzecznicze przyczyniamy się do poprawy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących opieki zastępczej, a dzięki temu możemy wpływać na polepszenie ekonomicznych, socjalnych i kulturowych warunków życia dzieci i młodzieży w Polsce. Jesteśmy członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.


 Centrum Specjalistyczne SOS funkcjonujące w ramach Programu SOS Wiosek Dziecięcych udziela pomocy dzieciom i młodzieży objętym pieczą zastępczą SOS i programami umacniania rodziny „SOS Rodzinie”, których trudności w codziennym funkcjonowaniu w domu i w szkole wynikają z zaburzeń neurorozwojowych.

W przyszłości Centrum będzie mogło wspierać dzieci i rodziny objęte pieczą zastępczą na terenie funkcjonowania Programu SOS na podstawie zadania zleconego/umowy o współpracy z władzami samorządowymi.

W ramach Centrum oferujemy:

 • wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka / psychofizyczną diagnozę dziecka, na podstawie której ustalamy odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie,
 • indywidualne zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez psychologa, pedagoga, logopedę, innych specjalistów w zależności od możliwości SOS (zasoby ludzkie i finansowe),
 • porady i konsultacje dla rodziców dotyczące problemów rozwojowych i możliwości ich dziecka, dostępnych metod stymulacji jego rozwoju, praktycznych umiejętności potrzebnych do wspomagania rozwoju dziecka, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • pomoc terapeutyczną dla dzieci i rodziców, m.in. terapię pedagogiczną, terapię SI,
 • pomoc prawną.

 

 Pomoc dzieciom w Afryce:

Niewiele osób wie, że w pierwszych latach swojej działalności Stowarzyszenie mogło pomagać polskim dzieciom głównie dzięki wsparciu darczyńców ze Skandynawii, Austrii czy Niemiec.  Jednak już od 2007 roku to przede wszystkim Polacy przekazują datki na Wioski SOS w Polsce. W 2016 roku Stowarzyszenie postanowiło podać dobro dalej i  pomóc również afrykańskim dzieciom, żyjącym w skrajnej biedzie. Priorytetem organizacji pozostaje opieka nad polskimi dziećmi, jednak od maja 2016 można również przekazać darowizny na projekty Stowarzyszenia w Kamerunie, a od 2020 roku również na pomoc dzieciom w Zimbabwe.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce wspierają dzieci w Kamerunie od 2016 roku. Kamerun to państwo leżące w środkowej Afryce, które zamieszkuje około 24 miliony ludzi. Sytuacja w tym kraju jest poważna ze względu na trwającą od 2017 roku wojnę domową. Największymi problemami są: bieda, brak pracy czy dostępu do właściwej opieki medycznej i edukacji. Dodatkowo kraj zmaga się z wysoką liczbą zachorowań na malarię, cholerę i HIV/AIDS. Sytuacja dzieci w Kamerunie jest dramatyczna. Od 2017 roku następuje skokowy wzrost osób potrzebujących różnych form pomocy. Odsetek ludności żyjącej poniżej progu ubóstwa wyniósł 37,5% w 2019 roku co oznacza, że problem ten dotyczy blisko 9 mln ludzi w tym kraju.

Od 2020 roku SOS Wioski Dziecięce w Polsce wspierają kolejny kraj w Afryce. Zimbabwe, leżące na południowym wschodzie kontynentu, z ponad 14 milionami ludności, w przeszłości było znane jako klejnot Afryki. Obecnie należy do  najbiedniejszych krajów świata – 72% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Państwo to zmaga się z brakiem stabilności politycznej i gospodarczej, korupcją, hiperinflacją, astronomicznymi cenami paliwa i jego niedoborem, a przede wszystkim brakiem żywności. Od kilku lat ze względu na postępujące zmiany klimatu, w kraju panuje dotkliwa susza oraz szaleją ekstremalne zjawiska pogodowe. Na przełomie 2019 i 2020 roku problem niedożywienia w Zimbabwe dotyczył 7,7 miliona ludzi, z czego ponad 5% jest skrajne niedożywione.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość