Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa) i jest adresowana do wszystkich użytkowników naszej strony internetowej https://wioskisos.org/ (dalej: „Strona”) partnerów, dostawców, usługodawców i ich osób kontaktowych, darczyńców, sponsorów, pracowników i współpracowników oraz kandydatów na pracowników i współpracowników (dalej łącznie: „Użytkownicy”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.

Celem niniejszej Polityki jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Administratora będącymi osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, oraz osób kontaktowych pozyskanych od wszelkich Użytkowników, przekazanych Administratorowi, w tym w związku ze współpracą lub wykonaniem umów łączących Administratora z Użytkownikami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-737), ul. Niedźwiedzia 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926. Dane kontaktowe Administratora zostały podane w punkcie XII poniżej.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

II. Podstawy i Cele przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników

Pozyskiwanie Danych Osobowych: Dane Osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub mogą być pozyskiwane od innych osób, tj. od naszych Użytkowników, którzy przekazali nam Twoje dane osobowe w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, na przykład: Twojego pracodawcy, zleceniodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz w kontaktach z Administratorem.

Administrator pozyskuje również Twoje dane osobowe, podczas Twoich wizyt na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę.

Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
w zakresie: danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną) tj.: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru konta bankowego, adresu e-mail dla celów wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego danych to dotyczy, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • w zakresie: danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną) tj.: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru konta bankowego, adresu e-mail dla celów pozyskiwania darowizn oraz obsługi procesu dokonywania przez Użytkowników darowizn na rzecz Administratora za pośrednictwem Strony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w zakresie: danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Użytkownika: imienia, nazwiska, firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru rachunku bankowego, adresu do korespondencji, adresu e-mail – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 • w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail i innych przekazanych danych – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy / realizacji umowy z Administratorem – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy / realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie: danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Użytkownika: imienia, nazwiska, nr telefonu, adres e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub ochrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną): imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, danych adresowych, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku i innych przekazanych danych – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów rekrutacji pracownika lub współpracownika – w celu realizacji procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Użytkownika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia komunikacji marketingowej Administratora – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług świadczonych przez Administratora, dostarczaniu usług i komunikacji z Użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną): imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-email – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej dotyczącego informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych Administratora oraz promowania działalności statutowej i pozyskiwania darowizn, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon), w tym do dystrybucji newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Użytkownika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu i informowaniu o działalności Administratora, jego celach statutowych i prowadzonych akcjach charytatywnych lub kampaniach społecznych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika obejmujących dane takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów zarządzania systemami komunikacji, działaniach w celu bezpieczeństwa IT oraz prowadzenia i zarządzanie naszą Stroną, prezentowania jej treści; publikowania reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych poprzez naszą Stronę – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu Strony Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie: danych osobowych Użytkownika (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Użytkownika: imienia, nazwiska, nr telefonu, adres e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do podpisania petycji – w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazania ich do właściwego organu władzy publicznej, do której kierowana jest petycja, do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dla pracowników:

 • w zakresie: Imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu prywatnego, stanowisko lub wykonywany zawód – Analiza prawdopodobnych roszczeń w stosunku do SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce i roszczeń SOS Wiosek Dziecięcych wobec podmiotów trzecich art. 9 ust. 2 lit. b) i f) RODO –
  Upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora – Okres udzielenia pomocy oraz okres przedawnienia roszczeń
 • w zakresie: Imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu prywatnego, stanowisko lub wykonywany zawód, informacja o postępowaniach sądowych, zdrowiu i seksualności – Analiza prawdopodobnych roszczeń (w tym regresowych) SOS Wiosek Dziecięcych art. 9 ust. 2 lit. b) i f) RODO –
  Upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora – Okres udzielenia pomocy oraz okres przedawnienia roszczeń

Dla innych wychowanków:

 • w zakresie: Imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu prywatnego, informacja o postępowaniach sądowych – Realizacja obowiązku prawnego administratora, w szczególności analiza jakości opieki w praktyce SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO oraz art. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora – Okres udzielenia pomocy oraz okres przedawnienia roszczeń
 • w zakresie: Imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu prywatnego, informacja o postępowaniach sądowych – Uzasadniony interes administratora, w szczególności analiza jakości opieki w praktyce SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora – Okres udzielenia pomocy oraz okres przedawnienia roszczeń
 • w zakresie: Imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu prywatnego, informacja o postępowaniach sądowych, zdrowiu i seksualności – Analiza prawdopodobnych roszczeń do SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce i roszczeń SOS Wiosek Dziecięcych wobec podmiotów trzecich – art. 9 ust. 2 lit. b) i f) RODO –
  Upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora – Okres udzielenia pomocy oraz okres przedawnienia roszczeń

Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub ochronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora, w tym dystrybucja newslettera, dostarczanie usług i komunikacja z Użytkownikami.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa: Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione:

 • rasa lub pochodzenie etniczne;
 • poglądy polityczne;
 • przekonania religijne lub filozoficzne;
 • członkostwo w związkach zawodowych;
 • życie seksualne lub orientacja seksualna;
 • fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania zdrowotne;
 • dane genetyczne i dane biometryczne oraz
 • dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Administrator może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe szczególnie chronione i dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko wtedy gdy jest to niezbędne dla celu ich przetwarzania i tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

Podanie danych osobowych: Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak uniemożliwić zawarcie umowy przez Administratora lub może wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz.

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

 • organom administracji lub sądowym, na ich żądanie, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • księgowym, osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, bankom, tłumaczom, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub spoczywającego na tych podmiotach z mocy prawa;
 • podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;
 • jakiemukolwiek podmiotowi, organowi egzekucyjnemu lub sądowi, w zakresie koniecznym dla ustalenia, skorzystania lub ochrony roszczeń;
 • jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego. Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Strony jest firma Clivio Katarzyna Meszka, ul. Romańska 14, 97-330 Sulejów, świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem Strony. Podmiot ten przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w trakcie użytkowania Strony przez Użytkowników. Podmiot przetwarzający zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać udostępnianych im Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały mu powierzone przez Administratora. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.:

 • „Standardowe Klauzule Umowne“ UE;
 • Decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w państwie trzecim, wydawane przez Komisję Europejską.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

V. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VI. Dokładność Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne; oraz
 • Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

VII. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

VIII. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń. W przypadku podania Danych Osobowych Użytkowników w celu realizacji procesu rekrutacji, Administrator może przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez okres kolejnych 12 miesięcy od złożenia przez Użytkownika dokumentów rekrutacyjnych.

IX. Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

X. Pliki cookies (ciasteczka)

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Użytkownicy przy przeglądaniu strony internetowych. Administrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies Administratora.

XI. Korzystanie z usług reklamowych świadczonych przez osoby trzecie

Facebook Pixel
Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie.
Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (zwanych „reklamami na portalu Facebook“). W związku z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy portalowi Facebook (zwanym niestandardowymi odbiorcami). Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

XII. Newsletter

W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administratora, Administrator może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe będziemy przechowywać wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrypcję newslettera. Newsletter jest dystrybuowany przez SARE SA, ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik podmiot te przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w imieniu Administratora. Podmiot przetwarzający również zapewniają pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w procesie rejestracji, tzn.: adres e-mail oraz, jeżeli dotyczy, adres IP i dane subskrypcji newslettera. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać przekazanych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których je otrzymał. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkowników zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a RODO). W przypadku braku takiej zgody lub jej cofnięcia – newsletter nie będzie wysyłany.

XIII. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacjom zawartym w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z:

Administratorem:
Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”
ul. Niedźwiedzia 39
02-737 Warszawa

Inspektorem Ochrony Danych:
Anna Typko, e-mail: iod@sos-wd.org

XIV. Definicje

 • Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 • Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.
 • Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
 • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
 • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
 • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość