PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Chcę, mogę, potrafię

Projekt Chcę, mogę, potrafięprogram wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0040/17-02 wdrażany jest w ramach RPO WL na lata 2014-20 w Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany będzie od 01.10.2018 do 30.09.2021 na terenie miejskiej oraz wiejskiej gminy Biłgoraj w woj. lubelskim.

AktualnościBeneficjenciCele projektuPlanowane rezultatyFinansowanie

Od 1 października do 31 grudnia 2018 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonione zostaną 53 osoby, będące jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym jej zasady.

Osoba kontaktowa:
Marta Kimak,
Kierownik Projektu
email: marta.kimak@sos-wd.org
tel. 882 133 377
SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
ul. Zielona 132
23-400 Biłgoraj


Regulamin rekrutacji

Projekt skierowany jest do mieszkańców miejskiej oraz wiejskiej gm. Biłgoraj w woj. lubelskim. Łącznie wsparcie zostanie udzielone 53 beneficjentom ostatecznym z 15 rodzin (29K, 24M).

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności do usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny na terenie miejskiej oraz wiejskiej gminy Biłgoraj w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021. Cel ten zbieżny jest z celem szczegółowym RPO WL 2014-20, jakim jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Wspieranie dziecka i rodziny.
 2. Usługi poradnictwa specjalistycznego prowadzone przez prawnika, psychoterapeutę, psychologa, terapeutę terapii sensorycznej i doradcę zawodowego.
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53.
 3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 12.
 4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 9.
 5. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 3.

Całkowita wartość projektu: 305 769,82 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 259 904,34 PLN.


Po pierwsze rodzina 

Projekt Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr RPMA.09.02.01-148816/17 wdrażany jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług Społecznych. Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 do 31.12.2020 we wsiach Domanice oraz Olszyc Szlachecki w mazowieckiej gm. Domanice znajdującej się poniżej progu defaworyzacji.

AktualnościBeneficjenciCele projektuPlanowane efekty projektuFinansowanie

Od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonionych zostanie 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie będących jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym jej zasady.

Osoba kontaktowa: Mariola Pisarzak, Kierownik Projektu, email: mariola.pisarzak(at)sos-wd.org, tel. 797 170 805, SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Regulamin rekrutacji

Grupą docelową projektu jest 53 członków (27K/26M) 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia.

Dzięki implementacji projektu – wspierającej proces deinstytucjonalizacji – nastąpi wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększy się dostęp do usług społ. wśród rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie, a także nastąpi wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wśród dorosłych członków tych rodzin, skutkujące poprawą ich funkcjonowania, integracją oraz ograniczeniem liczby umieszczeń w pieczy zastępczej. Realizacja inicjatywy przyczyni się także do ugruntowania międzysektorowego partnerstwa na rzecz profilaktyki wykluczenia społ. zainicjowanego w procesie konsultacji projektu i wspólnego tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Pracę środowiskową z rodzinami, których członkowie zagrożeni są ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczają takiego wykluczenia.
 2. Usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin prowadzone przez prawnika, psychologa i terapeutę uzależnień.
 3. Spotkania grup wspierających dla kobiet.
 4. Wyjazdy terapeutyczne.
 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 8.
 2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53.
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53.
 5. Liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 1.

Całkowita wartość projektu: 110 867 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 88 693,60 PLN.


 

 

Feniks 2

Projekt Feniks 2 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze nr wniosku RPLU.11.01.00-06-0024/15-01 wdrażany jest w ramach RPO WL na lata 2014-20 w Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne w ramach Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt realizowany będzie od 01.06.2016 do 31.05.2019 roku na terenie woj. lubelskiego, głównie w powiecie kraśnickim.

Termin i obszar realizacjiBeneficjenciCele projektuPlanowane efekty projektuFinansowanie

Projekt realizowany będzie od 01.06.2016 do 31.05.2019 w woj. lubelskim, głównie w powiecie kraśnickim.

Grupą docelową projektu są 34 osoby w wieku 17-26 lat. Jest to wykluczona i zagrożona wykluczeniem społecznym młodzież z pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest podniesienie w ciągu 36 miesięcy poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji młodzieży z woj. lubelskiego wychowującej się w pieczy zastępczej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zintegrowane i zindywidualizowane działania skierowane do każdego z usamodzielniających się wychowanków. W ramach wsparcia zostaną zrealizowane: Indywidualny Plan Działania, program rozwoju osobistego połączony z programem usamodzielnienia, zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego wraz z warsztatami w zakresie kompetencji kluczowych w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz staże w ramach prac interwencyjnych.

Rezultatem działań podjętych w ranach projektu będzie podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 34 osoby, podjęcie zatrudnienia przez 9 osób, odbycie stażu przez 28 osób oraz podjęcie pracy subsydiowanej przez 4 osoby.

Całkowita wartość projektu: 1 687 909,63 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 434 723,19 PLN

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail