Pomocna dłoń

Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny

Projekt Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny nr wniosku RPZP.07.06.00-32-K007/20 wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 w Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany będzie od 01.11.2020 do 30.06.2023 na terenie miasta Koszalin oraz rewitalizowanej gminy Karlino.

Od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonione zostaną osoby, będące jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem określającym jej zasady.

W związku z zakwalifikowaniem do projektu maksymalnej liczby uczestników rekrutacja zostaje zawieszona. Informacja o ewentualnym ponownym otwarciu procesu rekrutacji pojawi się na stronie w przypadku wolnych miejsc

Regulamin

Kontakt z biurem projektu:

Michał Szwiec
kierownik projektu
e-mail: michal.szwiec@sos-wd.org
tel: +48 728 879 930

adres korespondencyjny:

Program Umacniania Rodziny w Karlino
ul. Kościuszki 48
78-230 Karlino

Kontakt z filią biura projektu:

Monika Kraszewska
asystentka kierownika projektu
e-mail: monika.kraszewska@sos-wd.org
tel: +48 532 757 546

adres korespondencyjny:
Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
Program Umacniania Rodziny w Koszalinie
Al. Piłsudskiego 47
75-502 Koszalin

Projekt skierowany jest do mieszkańców rewitalizowanej gminy Karlino oraz miasta Koszalin w woj. Zachodniopomorskim. Łącznie wsparcie zostanie udzielone 156 beneficjentom (84K/72M).

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społ. i poprawa jakości życia 156 osób (84K/72M) z woj. zachodniopomorskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczających takiego wykluczenia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług społ.,
w szczególności usług wsparcia rodziny na terenie rewitalizowanej gminy Karlino oraz w Koszalinie  w okresie od 01.11.2020 do 30.06.2023. Cel ten zostanie osiągnięty przez rozwój placówek wsparcia dziennego, działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych oraz poradnictwo rodzinne i specjalistyczne poradnictwo rodzinne. Dodatkowo, aby podnieść jakość usług i uzyskać lepsze efekty wsparcia, z superwizji skorzysta 10 osób (9K/1M).

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: pomoc w nauce
 3. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: wsparcie specjalistyczne
 4. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 5. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: pomoc w nauce
 6. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: wsparcie specjalistyczne
 7. Praca z rodzinami
 8. Działania profilaktyczne: rozwój kompetencji finansowych
 9. Warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
 10. Grupy wsparcia dla kobiet
 11. Wyjazdy psychoedukacyjne dla rodzin
 12. Wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych: dietetyk
 13. Poradnictwo: psycholog
 14. Poradnictwo: terapeuta uzależnień
 15. Poradnictwo: prawnik
 16. Poradnictwo: psychoterapia
 17. Poradnictwo: psychiatra dziecięcy
 18. Superwizje

W niniejszej zakładce znajdują się pliki ze szczegółowym harmonogramem wsparcia na każdy miesiąc.

marzec 2021
kwiecień 2021
maj 2021
czerwiec 2021
lipiec 2021
sierpień 2021
wrzesień 2021
październik 2021
listopad 2021
grudzień 2021
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 156
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie – 156
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 156
 4. Liczba osób superwizowanych w programie – 9
 5. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 55
 6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny
  i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 55

Całkowita wartość projektu: 2 209 409,04 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 985 409,04 PLN

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość