Pomocna dłoń

Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny

Projekt Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny nr wniosku RPZP.07.06.00-32-K007/20 wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 w Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany będzie od 01.11.2020 do 30.06.2023 na terenie miasta Koszalin oraz rewitalizowanej gminy Karlino.

„Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny” to projekt, który realizowaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie oraz gminie Karlino. Działania skupiały się na zwiększaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, rozwoju szeroko rozumianej zaradności życiowej oraz wdrażaniu nowych kompetencji, także miękkich. Projekt objął swoimi działaniami 193 beneficjentów.
Więcej o projekcie umieszczamy w naszym raporcie: Podsumowanie działań

Od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonione zostaną osoby, będące jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem określającym jej zasady.

W związku z zakwalifikowaniem do projektu maksymalnej liczby uczestników rekrutacja zostaje zawieszona. Informacja o ewentualnym ponownym otwarciu procesu rekrutacji pojawi się na stronie w przypadku wolnych miejsc

Regulamin

Kontakt z biurem projektu:

Michał Szwiec
kierownik projektu
e-mail: michal.szwiec@sos-wd.org
tel: +48 728 879 930

adres korespondencyjny:

Program Umacniania Rodziny w Karlino
ul. Kościuszki 48
78-230 Karlino

Kontakt z filią biura projektu:

Monika Kraszewska
asystentka kierownika projektu
e-mail: monika.kraszewska@sos-wd.org
tel: +48 532 757 546

adres korespondencyjny:
Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
Program Umacniania Rodziny w Koszalinie
Al. Piłsudskiego 47
75-502 Koszalin

Projekt skierowany jest do mieszkańców rewitalizowanej gminy Karlino oraz miasta Koszalin w woj. Zachodniopomorskim. Łącznie wsparcie zostanie udzielone 156 beneficjentom (84K/72M).

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społ. i poprawa jakości życia 156 osób (84K/72M) z woj. zachodniopomorskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczających takiego wykluczenia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług społ.,
w szczególności usług wsparcia rodziny na terenie rewitalizowanej gminy Karlino oraz w Koszalinie  w okresie od 01.11.2020 do 30.06.2023. Cel ten zostanie osiągnięty przez rozwój placówek wsparcia dziennego, działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych oraz poradnictwo rodzinne i specjalistyczne poradnictwo rodzinne. Dodatkowo, aby podnieść jakość usług i uzyskać lepsze efekty wsparcia, z superwizji skorzysta 10 osób (9K/1M).

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: pomoc w nauce
 3. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: wsparcie specjalistyczne
 4. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 5. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: pomoc w nauce
 6. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: wsparcie specjalistyczne
 7. Praca z rodzinami
 8. Działania profilaktyczne: rozwój kompetencji finansowych
 9. Warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
 10. Grupy wsparcia dla kobiet
 11. Wyjazdy psychoedukacyjne dla rodzin
 12. Wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych: dietetyk
 13. Poradnictwo: psycholog
 14. Poradnictwo: terapeuta uzależnień
 15. Poradnictwo: prawnik
 16. Poradnictwo: psychoterapia
 17. Poradnictwo: psychiatra dziecięcy
 18. Superwizje
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 156
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie – 156
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 156
 4. Liczba osób superwizowanych w programie – 9
 5. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 55
 6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny
  i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 55

Całkowita wartość projektu: 2 209 409,04 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 985 409,04 PLN

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość