Praca

Wychowawcy (Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie)

Obecnie poszukujemy:

WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego)
Wymiar etatu: cały etat
nr ref.: W/PK/11/2018

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

Wychowawca wchodzi w skład pięcioosobowego zespołu. Jest odpowiedzialny za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, społeczne i zdrowotne młodzieży, wspiera w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje czas wolny, zapewnia realizację planu pomocy dziecku oraz indywidualnego planu usamodzielnienia. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci, specjalistami – psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko lub rodziny. Jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz wytycznymi Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą lub dziećmi
 • stabilność emocjonalna i wysoka odporność na stres
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • dyspozycyjność ze względu na pracę w systemie zmianowym
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie: od 3300 zł brutto
 • Pracę w doświadczonym zespole profesjonalistów
 • Udział w superwizjach grupowych i szkoleniach
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 18.11.2018 poprzez link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Dane osobowe zbierane w procesie rekrutacji przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Wychowawcy (Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach)

Obecnie poszukujemy:

Wychowawców

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Nr ref.: W/PS/10/18

GŁÓWNE ZADANIA:

Wychowawca wchodzi w skład pięcioosobowego zespołu placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w domu jednorodzinnym na terenie SOS Wioski Dziecięcej
w Siedlcach. Jest odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowanie oraz prowadzenie domu. Buduje stabilną relację z każdym wychowankiem, zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, społeczne i zdrowotne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje czas wolny, zapewnia realizację planu pomocy dziecku oraz zaleceń specjalistów i terapeutów, prowadzi program usamodzielnienia. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i placówkami edukacyjnymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • stabilość emocjalna i predyspozycje psychofizyczne
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • duża dyspozycyjność związana z pracą w systemie zmianowym
 • niekaralność

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie: od 3100-3300 zł brutto
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Profesjonalną superwizję pracy zespołowej
 • Możliwość nauki języka angielskiego

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 5.11.2018 r. przez system e-recruiter – prosimy o kliknięcie w poniższy link: system.erecruiter.pl lub na adres Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach, Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

Wychowawca Lider (Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach)

Obecnie poszukujemy:

Wychowawcy – Lidera

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Nr ref.: WL/PS/10/18

GŁÓWNE ZADANIA:

Wychowawca – Lider kieruje pracą czteroosobowego zespołu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej w domu jednorodzinnym na terenie SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach. Jest odpowiedzialny za bieżącą organizację pracy placówki, współpracę z sądem, PCPR, rodzinami pochodzenia wychowanków, szkołami. Jako wychowawca jest odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowanie oraz prowadzenie domu. Buduje relację z każdym wychowankiem, zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, społeczne i zdrowotne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje czas wolny, prowadzi programy usamodzielnienia dorastających wychowanków, zapewnia realizację planu pomocy dziecku oraz zaleceń specjalistów i terapeutów. Odpowiada za powierzone mienie i rozlicza budżet placówki.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • mile widziane doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • duża dyspozycyjność związana z pracą w systemie zmianowym
 • niekaralność

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie: od 3500 zł brutto
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Profesjonalną superwizję pracy zespołowej
 • Możliwość nauki języka angielskiego

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 5.11.2018 r. przez system e-recruiter – prosimy o kliknięcie w poniższy link: system.erecruiter.pl lub na adres Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 309 A dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

Asystent / Asystentka Wychowawcy (Program SOS Wiosek Dziecięcych)

ASYSTENTKA / ASYSTENT WYCHOWAWCY
Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca: Karlino/ Kraśnik/ Biłgoraj/ Siedlce
Nr ref.: AW/SKKB/2018

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie Wychowawców/ Rodziców SOS w pełnieniu opieki zastępczej nad 4-6 dzieci i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami.

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie; mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub studia podyplomowe w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub opiece nad dziećmi,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia w obszarze opieki zastępczej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Superwizje zapewniające merytoryczne wsparcie w rozwoju zawodowym
  i regenerację
 • Naukę języka angielskiego dla zainteresowanych

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do poprzez kliknięcie w link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Psycholog (Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce)

Obecnie poszukujemy:

PSYCHOLOGA

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce (woj. mazowieckie)
nr ref.: PS/09/18/WDS
Forma współpracy: umowa o pracę (zastępstwo)

NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodzinami
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych/ socjoterapeutycznych/ profilaktycznych dla dzieci/ młodzieży
 • Doskonałe kompetencje komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi i rodzinami
 • Dobra organizacja pracy

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY NA WW. STANOWISKU BĘDĄ NALEŻEĆ m.in.:

 • Diagnoza psychologiczna podopiecznych
 • Wspieranie rozwoju podopiecznych SOS Wioski Dziecięcej oraz Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej w Siedlcach poprzez bezpośrednią pracę psychologiczną
 • Organizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży
 • Wspieranie opiekunów w kontekście zgłaszanych problemów z dziećmi
 • Współpraca z innymi pracownikami wspierającymi rozwój dziecka (pedagodzy, pracownik socjalny)
 • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę (zastępstwo) lub inną formę dopasowaną do możliwości Kandydata
 • Wynagrodzenie od 3500 zł brutto w zależności od doświadczenia i umiejętności
 • Pracę w doświadczonym zespole
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego, superwizje i szkolenia
 • Możliwość nauki języka angielskiego
 • Pakiet socjalny

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 05.11.2018 r. poprzez kliknięcie w link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Pracownik Socjalny (Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino)

Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
Wymiar etatu: pełen etat
nr ref.: KAR/PS/0718

 NASZE WYMAGANIA:

 • Uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych/ studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna/ spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 z późn. zm)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi/ rodzinami
 • Znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

 • Wspieranie procesu przyjęcia dzieci do rodziny SOS
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną pochodzenia dziecka
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Współpraca z Rodzicami SOS i pracownikami zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, które dotykają wychowanków i ich rodziny
 • Udział w procesach usamodzielniania wychowanków

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Udział w superwizjach
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 30.11.2018 poprzez: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Rodzic SOS

“Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie.
Wyzwaniem jest odbudowa zaufania dzieci do świata dorosłych”
Jadwiga, mama z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

Głównym zadaniem wychowawcy jest stworzenie prawdziwego domu dla  6-8 osieroconych dzieci. Wychowawca mieszka z dziećmi w jednym z domków jednorodzinnych, należących do osiedla, potocznie nazywanego Wioską Dziecięcą. Szanując przeszłość i korzenie dzieci uczy je samodzielności, dba o ich edukację, zdrowie i rozwój.

Nasze oczekiwania:

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłogoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)
 • kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem nad dziećmi

Oferujemy:

 • Dom na terenie Wioski
 • Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

Prosimy o składanie listów motywacyjnych oraz cv na adres e-mail:

rodzice@sos-wd.org

lub pocztowy:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
al. Wilanowska 309A
02-665 Warszawa
tel. (22) 622 16 72

Prosimy o dopisanie poniższych klauzul:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Strony.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Więcej informacji o tym, jak wygląda codzienne życie i praca Rodziców SOS znajdziesz na naszym Blogu.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail