Zadania publiczne

Wspieramy rodziny i system pieczy zastępczej realizując zadania publiczne zlecane naszej organizacji przez władze samorządowe, które współfinansują prowadzone w ramach zadań zleconych działania.

W ramach zapewnienia opieki i wychowania dzieciom prowadzimy placówki opiekuńczo-wychowawcze, a w ramach wspierania rodziny, placówki wsparcia dziennego, punkty konsultacyjne pomocy dziecku i rodzinie oraz asystenturę rodziny.

Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie na terenie powiatu kraśnickiego 13 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno- administracyjnej i organizacyjnej
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kraśnickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku z siedzibą przy Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik 
Mieszkania Chronione
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kraśnickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku z siedzibą przy Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik 
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Umowa o współpracy w obszarze wsparcia dziecka i rodziny.
Współfinansowane ze środków od Gminy Kraśnik, ul Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek.
Zadanie publiczne współfinansowane jest z dotacji otrzymanej od Prezydenta Miasta Siedlce do 31.12.2022 r.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym – do 31.12.2020r.
Współfinansowane ze środków Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Pomoc dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice – do 31.12.2020r.
Współfinansowane ze środków Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Skórzec w 2020r. poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Grala Dąbrowizna i Nowaki – do 31.12.2020r.
Współfinansowane ze środków Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114
Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
Zadanie publiczne jest współfinasowana ze środków otrzymanych z Powiatu Biłgorajskiego.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Realizacja zadania: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biłgoraj w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Bukowa, Gromada i Wola Dereźniańska
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Biłgoraj
Program SOS Wiosek Dziecięcych Lublin
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie w Lublinie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie Dom Młodzieży SOS nr 1
i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego
o nazwie Dom Młodzieży SOS nr 2
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miejsckiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Sindbad Rodzinny Dom Czasowego Pobytu
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2020-2021
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt z naszymi placówkami

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

  • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

  • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość

Kontakt dla firm

Justyna Kalita Tel. 22 460 92 40
Tel. komórkowy: +48 664 005 981
mail: justyna.kalita@sos-wd.org

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice@sos-wd.org