Zadania publiczne

Wspieramy rodziny i system pieczy zastępczej realizując zadania publiczne zlecane naszej organizacji przez władze samorządowe, które współfinansują prowadzone w ramach zadań zleconych działania.

W ramach zapewnienia opieki i wychowania dzieciom prowadzimy placówki opiekuńczo-wychowawcze, a w ramach wspierania rodziny, placówki wsparcia dziennego, punkty konsultacyjne pomocy dziecku i rodzinie oraz asystenturę rodziny.

Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej polegającej na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i interwencyjnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kraśnickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku z siedzibą przy ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Mieszkania Chronione
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kraśnickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku z siedzibą przy Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Umowa o współpracy w obszarze wsparcia dziecka i rodziny.
SOS Rodzinie / PUR Kraśnik
Wsparcie rodzin wieloproblemowych

Realizacja zadania publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 
Składana w trybie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznych
 
„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych”
„Psychologiczne wsparcie dla dzieci i rodziców związane z obniżeniem stanu zdrowia psychicznego oraz pomoc psychologiczna, socjoterapeutyczna, opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz ich rodzin”
SOS Rodzinie / PUR Zakrzówek
Wsparcie rodzin wieloproblemowych
Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego
 
Składana zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 
“Pomoc psychologiczna, socjoterapeutyczna i opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz ich rodzin”
Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego 8 placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego zapewniających dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 55 miejsc w okresie 1.09.2017 r. – 31.08.2022r.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Białogardzkiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Białogardzkiego z siedzibą przy Placu Wolności 16-17, 78-200 Białogard
Opieka zastępcza typu socjalizacyjnegoPOW Przystań I
Powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniających dzieciom opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc w okresie 1.08.2019 – 31.07.2021r.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Białogardzkiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Białogardzkiego z siedzibą przy Placu Wolności 16-17, 17-200 Białogard
SOS Rodzinie – PUR Karlino Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób – prowadzenie wsparcia dziennego / programu umacniania rodzin w okresie1.02.2021 – 31.12.2021r.Współfinansowane ze środków od Gminy Karlino reprezentowanej przez Burmistrza Karlina z siedzibą przy Placu Jana Pawła II, 78-230 Karlino
Opieka zastępcza typu socjalizacyjnego – Młodzieżowa Wspólnota mieszkaniowa w Koszalinie
Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie 1.01.2021 – 31.12.2025r.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Koszalin reprezentowanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy Rynku Staromiejskim 6-7, 75-007 Koszalin
SOS Rodzinie – PUR Karlino/ PUR Koszalin
Pomocna Dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020r.
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 1.11.2020 – 30.06.2023 zawarta pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41,70- 383 Szczecin jako Instytucją Pośredniczącą.
Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek.
Zadanie publiczne współfinansowane jest z dotacji otrzymanej od Prezydenta Miasta Siedlce do 31.12.2022 r.
SOS Rodzinie / PUR Siedlce
Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym – do 31.12.2022r.
Współfinansowane ze środków Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice
SOS Rodzinie / PUR Siedlce
Pomoc dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice – do 31.12.2022r.
Współfinansowane ze środków Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice
SOS Rodzinie / PUR Siedlce
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Skórzec w 2022r. poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Grala Dąbrowizna – do 31.12.2022r.
Współfinansowane ze środków Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114
Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, typu interwencyjnego oraz typu specjalistyczno-terapeutycznego wraz z zapewnieniem, wspólnej obsługi ekonomiczno–administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024.
Zadanie publiczne jest współfinasowana ze środków otrzymanych z Powiatu Biłgorajskiego.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.”
Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj
Z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj przyznano środki na realizację zadania w wysokości 80 000,00 zł.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”
Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj.
Z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj przyznano środki na realizację zadania w wysokości 70 000,00 zł.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Gmina Miasto Biłgoraj przekazała dodatkowe środki finansowe w ramach dofinansowania Programu Asystent 2021 z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla 2 asystentów realizujących zadanie publiczne pt. Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny.
Dodatkowe środki w kwocie 4800 zł.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.”
Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj
Z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj przyznano środki na realizację zadania w wysokości 92 000,00 zł.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”
Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj.
Z budżetu Gminy Biłgoraj przyznano środki na realizację zadania w wysokości 70 000,00 zł.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biłgoraj w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Bukowa, Gromada i Wola Dereźniańska
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.”
Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
Przyznana kwota : 92 000
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”
Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
Przyznana kwota: 70 000
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Gmina Miasto Biłgoraj przekazała dodatkowe środki finansowe w ramach dofinansowania Programu Asystent 2022 z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla 2 asystentów realizujących zadanie publiczne pt. Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny.
Dodatkowe środki w kwocie: 7500 ( 6000 dofinansowanie z Funduszu Pracy + 1500 udział własny Gminy Miasto Biłgoraj)
„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025”  -1.01.2024r-31.12.2024r.  – 92000 tyś.
,,Wsparcie rodziny  przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny dla mieszkańców Miasta Biłgoraja w 2024” -1.01.2024r. 31.12.2024r. – 70000 tyś.
Program SOS Wiosek Dziecięcych Lublin
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Lublina w okresie od dnia 01 kwietnia 2023 do dnia 31 marca 2028” – dotyczy Domu Młodzieży Nr 1 i Domu Młodzieży Nr 2.
Zadanie publiczne jest współfinansowanie ze środków Gminy Miasta Lublin
SOS Rodzinie
Prowadzenie w Lublinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2026 roku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lublin w formie opiekuńczej o nazwie Placówka Wsparcia Dziennego „Jutrzenka”
Zadanie publiczne jest współfinansowanie ze środków Gminy Miasta Lublin
Program SOS Wiosek Dziecięcych Ustroń
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2021-2022
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego.
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2023-2025Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość