Zadania publiczne

Wspieramy rodziny i system pieczy zastępczej realizując zadania publiczne zlecane naszej organizacji przez władze samorządowe, które współfinansują prowadzone w ramach zadań zleconych działania.

W ramach zapewnienia opieki i wychowania dzieciom prowadzimy placówki opiekuńczo-wychowawcze, a w ramach wspierania rodziny, placówki wsparcia dziennego, punkty konsultacyjne pomocy dziecku i rodzinie oraz asystenturę rodziny.

Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie na terenie powiatu kraśnickiego 13 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno- administracyjnej i organizacyjnej
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kraśnickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku z siedzibą przy Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik 
Mieszkania Chronione
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kraśnickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku z siedzibą przy Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik 
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Umowa o współpracy w obszarze wsparcia dziecka i rodziny.
Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego 8 placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego zapewniających dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 55 miejsc w okresie 1.09.2017 r. – 31.08.2022r.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Białogardzkiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Białogardzkiego z siedzibą przy Placu Wolności 16-17, 78-200 Białogard
Opieka zastępcza typu socjalizacyjnegoPOW Przystań I
Powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniających dzieciom opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc w okresie 1.08.2019 – 31.07.2021r.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Białogardzkiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Białogardzkiego z siedzibą przy Placu Wolności 16-17, 17-200 Białogard
SOS Rodzinie – PUR Karlino Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób – prowadzenie wsparcia dziennego / programu umacniania rodzin w okresie1.02.2021 – 31.12.2021r.Współfinansowane ze środków od Gminy Karlino reprezentowanej przez Burmistrza Karlina z siedzibą przy Placu Jana Pawła II, 78-230 Karlino
Opieka zastępcza typu socjalizacyjnego – Młodzieżowa Wspólnota mieszkaniowa w Koszalinie
Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie 1.01.2021 – 31.12.2025r.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Koszalin reprezentowanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy Rynku Staromiejskim 6-7, 75-007 Koszalin
SOS Rodzinie – PUR Karlino/ PUR Koszalin
Pomocna Dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020r.
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 1.11.2020 – 30.06.2023 zawarta pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41,70- 383 Szczecin jako Instytucją Pośredniczącą.
Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek.
Zadanie publiczne współfinansowane jest z dotacji otrzymanej od Prezydenta Miasta Siedlce do 31.12.2022 r.
SOS Rodzinie / PUR Siedlce
Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym – do 31.12.2021r.
Współfinansowane ze środków Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice
SOS Rodzinie / PUR Siedlce
Pomoc dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice – do 31.12.2021r.
Współfinansowane ze środków Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice
SOS Rodzinie / PUR Siedlce
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Skórzec w 2020r. poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Grala Dąbrowizna i Nowaki – do 31.12.2021r.
Współfinansowane ze środków Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114
Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zadanie publiczne jest współfinasowana ze środków otrzymanych z Powiatu Biłgorajskiego.
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Realizacja zadania: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny”
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biłgoraj w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Biłgoraj
SOS Rodzinie / Umowa partnerska
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Bukowa, Gromada i Wola Dereźniańska
Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Biłgoraj
Program SOS Wiosek Dziecięcych Lublin
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie w Lublinie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie Dom Młodzieży SOS nr 1
i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego
o nazwie Dom Młodzieży SOS nr 2
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miejsckiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Sindbad Rodzinny Dom Czasowego Pobytu
Zadanie publiczne:WspółfinansowanieLogo
Opieka Zastępcza
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2020-2021
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt z naszymi placówkami

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

  • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

  • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość