Wsparcie byłych podopiecznych

ZGŁOŚ SPRAWĘ

+48 539 398 350

dostępny w ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 17.00-19.00

zglos.sprawe@sos-wd.org

Ogólna informacja o wsparciu i zasadach jego udzielania

Oferta wsparcia jest skierowana do byłych podopiecznych Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, którzy mogli doświadczyć zranienia i skrzywdzenia przez pracowników lub współpracowników organizacji.

Kontaktując się z nami drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych są dostępne w klauzuli informacyjnej dostępnej w zakładce RODO.

DOKUMENTY I POLITYKI

W naszych działaniach, mając na celu dobro wszystkich powierzonych nam dzieci, kierujemy się zapisami Konwencji o prawach dziecka. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło ją w 1989 roku, a Polska ratyfikowała tę Konwencję w 1991 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ KONWENCJI >

W celu budowania wrażliwości i odpowiedzialności naszych pracowników, współpracowników i partnerów wobec ochrony dziecka Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” przyjęło w 2011 roku Politykę Ochrony Dziecka. Ta kluczowa polityka naszej organizacji powstała w oparciu o dokument opracowany przez SOS Children’s Villages International w roku 2008. Na bazie tego dokumentu wszystkie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce działające w 136 krajach przyjęły Politykę Ochrony Dziecka.

Każdy pracownik i współpracownik SOS Wiosek Dziecięcych chroni dzieci przed każdą formą wykorzystania (zaniedbaniem, wykorzystaniem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym), naruszeniem prywatności dziecka i wyzyskiem.

NASZE ZASADY

 • Świadomość istnienia problemów z zakresu ochrony dziecka – przełamujemy milczenie i tabu.
 • Rozwijamy i podtrzymujemy kulturę przestrzegania prawa i ochrony dziecka w naszej organizacji.
 • Każdy pracownik i współpracownik SOS Wiosek Dziecięcych rozumie czym jest wykorzystanie dziecka i wie, jak negatywny wpływ ma wykorzystanie na dziecko (4 formy wykorzystania: zaniedbanie, wykorzystanie emocjonalne, fizyczne i seksualne).
 • Dzieci i dorośli mają zapewnioną możliwość przedyskutowania spraw związanych z ochroną dzieci.
 • Podnosimy świadomość na temat praw dziecka i ochrony dziecka w środowiskach lokalnych, w których pracujemy. Wzmacniamy umiejętności wychowawcze rodziców.

Potępiamy każdą formę wykorzystania i wyzysku dzieci, która może mieć miejsce za równo w organizacji jak i poza nią. Zawsze reagujemy na wykorzystanie dziecka, jak i na próby wykorzystania lub domniemane wykorzystanie.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Stworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy pracownikom i współpracownikom SOS Wiosek Dziecięcych oraz bezpiecznych i przyjaznych warunków życia dzieciom powierzonym naszej opiece.

 • Zachowujemy najwyższe standardy procesów rekrutacji.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracowników i współpracowników z zakresu ochrony dziecka, każdy pracownik  i współpracownik podpisuje Kodeks postępowania.
 • Przekazujemy dzieciom informacje o zasadach Polityki Ochrony Dziecka, zachęcamy dzieci do zaangażowania się w działania na rzecz praw dziecka.
 • Tworzymy warunki pracy pozwalające pracownikom i współpracownikom przestrzegać Politykę Ochrony Dziecka.

RAPORTOWANIE

Dzielenie się pracowników swoimi wątpliwościami i spostrzeżeniami odnośnie ochrony dziecka. 

 • W każdym programie jest zespół ds. ochrony dziecka oraz krajowy zespół ds. ochrony dziecka na poziomie biura krajowego
 • Dzieci mają możliwość podzielić się swoimi obawami w bezpiecznej dla nich formie.
 • Każdy pracownik i współpracownik rozumie znaczenie poufnego operowania danymi dzieci, tak, aby nie były one narażone na krzywdę z powodu niewłaściwego obiegu informacji. Dzieci, które dzielą się obawą nie są narażone na krzywdę z tego powodu.

REAGOWANIE

Działamy zawsze w najlepszym interesie dziecka.

 • Reakcja jest odpowiednia dla natury raportowanego przypadku
 • Zespół działa zawsze pod przewodnictwem lidera, który rozdziela role. Jeśli tego wymaga prawo ZAWSZE przekazujemy informacje odpowiednim służbom. Stowarzyszenie dba o właściwą komunikację z mediami.
 • Zapewnione jest odpowiednie wsparcie wszystkim, którzy ucierpieli w raportowanym przypadku.
 • Dokumentacja wszystkich raportowanych przypadków jest przechowywana w SOS Wioskach Dziecięcych zgodnie z przepisami RODO.

Więcej informacji o Polityce Ochrony Dziecka można uzyskać kontaktując się z SOS Wioskami Dziecięcymi: pod@sos-wd.org

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Sprawę mogą zgłaszać

 • pełnoletni byli podopieczni Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”
 • pełnoletni podopieczni, którzy wciąż korzystają z pomocy Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”
 • rodzic lub opiekun prawny dziecka, które powróciło do rodziny biologicznej lub jest umieszczone w pieczy zastępczej poza strukturami Stowarzyszenia.
 • telefonicznie nr telefonu: + 48 539 398 350 w ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 17:00-19:00
 • mailowo pod adresem e-mail: zglos.sprawe@sos-wd.org

Kontaktując się z nami drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail osoba zgłaszająca sprawę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w klauzuli informacyjnej.

Telefon i e-mail obsługuje Rzecznik Praw Podopiecznych, który posiada kompetencje psychologiczne w zakresie interwencji kryzysowej oraz udzielania podstawowych informacji prawnych. Odpowiedzi i wsparcie odbywa się z zachowaniem profesjonalizmu i wszelkich zasad etyki zawodowej.

Podany numer telefonu nie jest telefonem zaufania. Rozmowa nie jest nagrywana.

Kontaktując się z nami drogą telefoniczną osoba zgłaszająca sprawę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w klauzuli informacyjnej.

Na zgłoszenie e-mailowe odpowiada Rzecznik Praw Podopiecznych.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail osoba zgłaszająca sprawę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w klauzuli informacyjnej.

W czasie pierwszego kontaktu (telefonu lub korespondencji mailowej) Rzecznik Praw Podopiecznych ustali z osobą zgłaszającą sprawę kolejne kroki, a w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy psychologicznej.

Rzecznik Praw Podopiecznych poinformuje zgłaszającego, kto będzie zaangażowany w zbadanie zgłoszonej sprawy i uzyskanie informacji na jej temat. Osoby zapoznające się ze sprawą będą zobowiązane do zachowania zasady poufności.

Nie będziemy mogli zachować tej zasady gdy zgłoszenie będzie obejmowało takie przestępstwa jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kk), wykorzystywanie seksualne (art. 200 kk), zgwałcenie (art. 197 § 3, 4 kk), wykorzystanie seksualne osoby bezradnej (art. 198 kk). W takich sytuacjach przepisy prawa przewidują bezwzględny obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Oferowane wsparcie jest dobierane indywidualnie w odpowiedzi na doznane szkody w czasie przebywania zgłaszającego w pieczy Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 • konsultacja oraz wsparcie psychologiczne;
 • przeprosiny dyrektora SOS wioski dziecięcej, przeprosiny dyrektora krajowego Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, w zależności od sprawy;
 • oferta terapii psychologicznej, konsultacje psychiatryczne;
 • oferta wstępnego wsparcia prawnego.

Wszystkie osoby chcące zgłosić sprawę zachęcamy do kontaktu telefonicznego nr tel. + 48 539 398 350 w ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 17:00-19:00 lub mailowego pod adresem: zglos.sprawe@sos-wd.org. Inne numery telefonów i adresy email, które podajemy na stronie, nie służą do udzielania wsparcia.

Telefon jest czynny w godzinach 17:00-19:00 w ostatni wtorek każdego miesiąca. Jeśli osoba zgłaszająca trafia na zajętą linię, prosimy o cierpliwość i spróbowanie ponownie po pewnym czasie. Staramy się odbierać wszystkie telefony, by każdej dzwoniącej osobie udzielić wsparcia.

Zachęcamy też do kontaktu mailowego pod adresem: zglos.sprawe@sos-wd.org

Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby zgłaszającej.

Naszym zadaniem i odpowiedzialnością jest – ale też zawsze było – tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci we wszystkich naszych programach. Nie zawsze nam się to udawało, o czym mogą świadczyć informacje od naszych byłych podopiecznych pojawiające się podczas „Badania losu usamodzielnionych wychowanków”, czy rozmów z nimi. Dlatego jesteśmy im winni wysłuchanie, współczucie, pomoc psychologiczną bądź terapeutyczną, czy inną pomoc (decyzja organizacji dotycząca innej formy pomocy będzie uzależniona od danej zgłoszonej sprawy).

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SPRAWĘ

Działając w imieniu Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, dalej: „Stowarzyszenie” lub „Administrator), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informuję, że

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie;

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@sos-wd.org.

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą telefoniczną na numer 532 451 761 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@sos-wd.org.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego podejrzenia krzywdzenia byłych wychowanków Stowarzyszenia na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO);

 • w celu niezbędnym do skorzystania z wszelkich form rekompensaty w tym z konsultacji pedagogicznej/ psychologicznej/psychiatrycznej oraz oferty wsparcia prawnego, jak również oferty terapii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny jak również z przepisów rachunkowych oraz podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi są min.: ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami; tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Stowarzyszenia, analiza i poprawa jakości opieki w praktyce Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa;

 • podmiotom świadczących na rzecz Administratora usługi.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowej.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania pomocy, do czasu przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku toczącego się w związku z tym postępowania (np.: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe) do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania, w także do czasu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez Stowarzyszenie przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 1. W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie prawnym administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla Administratora ważnie prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub roszczeń.

 1. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. WYMÓG/ DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego podejrzenia krzywdzenia byłych wychowanków Stowarzyszenia jak również skorzystania przez Panią/Pana ze wsparcia (rekompensaty) udzielanego przez Stowarzyszenie.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OTRZYMALIŚMY OD OSÓB TRZECICH

Działając w imieniu Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, dalej: „Stowarzyszenie” lub „Administrator”), na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informuję, że:

1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Stowarzyszenie od osób trzecich w ramach zgłoszenia dotyczącego podejrzenia krzywdzenia byłych wychowanków.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie;

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@sos-wd.org.

3. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą telefoniczną na numer 532 451 761 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@sos-wd.org.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego podejrzenia krzywdzenia byłych wychowanków Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu niezbędnym do skorzystania z wszelkich form rekompensaty w tym z konsultacji pedagogicznej/psychologicznej/psychiatrycznej oraz oferty wsparcia prawnego, jak również oferty terapii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);
 • w celu prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora – analizy i poprawa jakości opieki w praktyce Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora – tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, jak również przepisów rachunkowych oraz podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO).

5. KATEGORIE ODNOŚNIE DANYCH OSOBOWYCH

Pozyskane dane osobowe to:

 • imiona i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny,
 • adres email,
 • nr telefonu prywatnego,
 • informacja o postępowaniach sądowych,
 • informacja o zdrowiu,
 • informacja o seksualności.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowej.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania pomocy, do czasu przedawnienia roszczeń zaś w przypadku toczącego się w związku z tym postępowania (np.: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe) do czasu zakończenia takiego postępowania, a także do czasu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

9. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez Stowarzyszenie przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 1. W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie prawnym administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla Administratora ważnie prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub roszczeń.

 1. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
 • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
 • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
 • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość