Partnerstwo dla samodzielności

Projekt “Partnerstwo dla samodzielności”  jest realizowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Projekt realizuje Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” od 1 grudnia 2021 do 31 grudnia  2023 w tych województwach, w których Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność, tj. woj. mazowieckim, lubelskim i zachodniopomorskim.

 

RAMY PRAWNE

Podejmowana w projekcie tematyka usamodzielnień bazuje na ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: uowrispz), jak i aktach wykonawczych do niej.

USAMODZIELNIENIA Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

Z dostępnych badań, raportów oraz obserwacji wynika, że pomimo obowiązujących od wielu lat krajowych regulacji formalno-prawnych oraz stosowania standardowych procedur i narzędzi wciąż trudno jest osiągnąć wychowankom pieczy zastępczej odpowiedni poziom dojrzałości i gotowości do podjęcia samodzielnego życia. Widoczne są m.in. trudności w budowaniu i utrzymaniu nowych relacji, uzyskaniu zatrudnienia oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Jest to konsekwencja nie tylko ograniczeń wynikających z poważnych zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza w sferze emocjonalnej i społecznej, ale także pewnych deficytów w funkcjonowaniu istniejącego systemu wsparcia. Dotyczy to szczególnie adekwatnej odpowiedzi na specyficzne potrzeby usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Aktualna jest zatem potrzeba budowania forum debaty publicznej, w kontekście poszukiwania nowych, skutecznych strategii oraz modeli usamodzielniania.

USAMODZIELNIENIA RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH

W przypadku rodzin wieloproblemowych określenie standardów wsparcia czy narzędzi służących do pracy z rodziną ogranicza się zasadniczo do wskazania jako metody pracy wywiadu środowiskowego prowadzonego przez pracownika socjalnego oraz ogólnych kierunków pracy, czy też możliwych zakresów oddziaływań. W efekcie w 2019 roku zaplanowane cele osiągnęło jedynie 45% rodzin wspieranych przez asystentów rodziny. Brakuje innowacyjnego, opracowanego w wyniku dialogu społecznego modelu pracy z rodziną wieloproblemową, dążącego do osiągnięcia przez nią samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb jej członków ze szczególnym uwzględnieniem dziecka.

Projekt jest tematyczną odpowiedzią na problemy i kierunki działań wskazane w dokumentach lokalnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów społecznych jak i wojewódzkich polityk społecznych.

Międzysektorowy proces wypracowywania modeli m.in. z instytucjami wsparcia rodziny, pomocy społecznej, beneficjentami, NGO-sami i samorządem lokalnym wzmocni współpracę administracji publicznej z trzecim sektorem, będzie sprzyjał powstaniu partnerstw organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Docelowo modele mogą kształtować lokalne polityki publiczne, a dzięki działaniom samorzeczniczym (obecności obywateli w życiu publicznym) i rzeczniczym przyczynią się do wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

Aby osiągnąć cel projektu zaplanowano realizację następujących działań:

 1. Wypracowanie modelu usamodzielnienia z pieczy zastępczej
 2. Wypracowanie modelu usamodzielnienia rodziny wieloproblemowej
 3. Działania samorzecznicze
 4. Działania rzecznicze
 5. Działania informacyjne
 6. Ewaluację

Grupą docelową ww. działań projektowych będą przede wszystkim:

 1. profesjonaliści zaangażowani w procesy opiekuńczo-wychowawcze i w procesy usamodzielnień (PCPR-y OPS-y, ROPS-y, organy nadzoru – urzędy wojewódzkie, uczelnie wyższe (studenci i kadry), placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe;
 2. osoby usamodzielniające się z pieczy zastępczej oraz usamodzielniające się rodziny wieloproblemowe;
 3. opinia publiczna

Rezultaty bezpośrednie

 1. Opracowanie dwóch innowacyjnych standardów usamodzielnienia:
  a) z pieczy zastępczej
  b) rodziny wieloproblemowej
 2. Rzecznictwo prowadzące do zmiany społecznej w obszarze podnoszenia jakości wsparcia osób usamodzielnianych.

Rezultaty w perspektywie krótkofalowej

 1. Wzrost jakości opieki oferowanej podopiecznym Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” zarówno w pieczy zastępczej, jak i rodzinach wieloproblemowych
 2. Wzrost zaangażowania obywateli, organizacji i instytucji w procesy konsultacyjne, a także poprawi się rozpoznawalność wnioskodawcy, jako organizacji działającej na rzecz dziecka i rodziny.
 3.  Implementacja modeli przez inne organizacje i instytucje działające w podobnym obszarze.

Rezultaty w perspektywie długofalowej

 1. Zmiana społeczna w obszarze podnoszenia jakości wsparcia osób usamodzielnianych i wpłyną pozytywnie na proces deinstytucjonalizacji.
 2. Zwiększanie obecności organizacji pozarządowych i obywateli w życiu publicznym oraz wspiera dialog obywatelskiego i procesy konsultacji.
 3. Kształtowanie polityk publicznych w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 4. Poprzez działania samorzecznicze wzrost postaw obywatelskich i umacnianie kapitału społecznego,
 5. Działania zaplanowane w okresie trwałości projektu doprowadzą do stworzenia trwałych rozwiązań instytucjonalnych, wzorów działań, które mogą być aplikowane także w innych społecznościach lokalnych.

Problem usamodzielnień rodziny wieloproblemowej i z pieczy zastępczej można traktować jako uniwersalny w skali kraju.

Rezultaty będą mogły zostać wykorzystane przez organizacje i instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny w całej Polsce.

Aktualności

14 GRUDNIA 2021

14 grudnia 2021 odbyło się on-line pierwsze spotkanie rozpoczynające oficjalnie projekt (kick-off). Wziął w nim zespół projektowy oraz zaproszeni specjaliści z Programów SOS Wiosek Dziecięcych – osoby na co dzień pracujące z rodzinami wieloproblemowymi w Programach Umacniania Rodzin „SOS Rodzinie” oraz osoby pracujące z usamodzielniającą się młodzieżą z SOS Wiosek Dziecięcych i wspólnot młodzieżowych.

 

Przybliżona została metoda design thinking, z której użyciem będą opracowywane dwa innowacyjne standardy usamodzielnienia, jedne z pieczy zastępczej i drugi rodziny wieloproblemowej.

 

Omówiono planowane kroki, wyzwania i sposób pracy. Spotkanie prowadziła facylitatorka desing thinking Katarzyna Ociepka-Miąsik.

 

16 GRUDNIA 2021

16 grudnia 2021 on-line odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego i facylitatorki. Przygotowano narzędzia do pracy projektowej, przeanalizowano wnioski i wyzwania zebrane w czasie spotkania 14 grudnia. Zaplanowano kolejne kroki.

Z przyjemnością informujemy, że 1 grudnia 2021 r. rozpoczęliśmy trzyletni projekt “Partnerstwo dla samodzielności”, który zostanie zrealizowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem projektu jest:

 • opracowanie dwóch innowacyjnych standardów usamodzielnienia z pieczy zastępczej oraz rodziny wieloproblemowej, które zostaną wypracowane przy użyciu metody design thinking,
 • a także rzecznictwo prowadzące do zmiany społecznej w obszarze podnoszenia jakości wsparcia osób usamodzielnianych.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji o kolejnych etapach tego ważnego projektu!

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

Anna Ołtarzewska
Tel. komórkowy: 532 430 929
Mail: anna.oltarzewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
Mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76, +22 460 92 46

Wyślij wiadomość