16 lipca 2015

„Łatwiej czynić dobro, jeśli pomaga wielu”

← Powrót do aktualności

8 lipca odbyło się spotkanie z władzami rządowymi i samorządowymi, na którym zaprezentowaliśmy rezultaty działalności Stowarzyszenia. Spotkanie pod hasłem:  „Łatwiej czynić dobro, jeśli pomaga wielu” zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Przyjaciół z Hotelu Marriott w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycił je Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele urzędów wojewódzkich, które sprawują nadzór nad działalnością prowadzonych przez nas programów, władze powiatowe, miejskie i gminne zlecające nam realizację zadań publicznych.  W naszym gronie był pan Mariusz Paszkiel, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Hotelu Marriott.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z naszymi planami strategicznymi, poznali działania, rezultaty i wyzwania dotyczące procesu opieki nad dzieckiem i rodziną w programach prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS. Zaprezentowaliśmy również kluczowe elementy procesu rekrutacji i wspierania Mam/Rodziców SOS oraz zagadnienia pozyskiwania środków na  działalność statutową organizacji. W drugiej części spotkania usłyszeliśmy informację zwrotną o naszej pracy na rzecz dziecka i rodziny od współpracujących z nami władz rządowych i samorządowych. Dyskutowaliśmy o wyznawaniach lokalnych i krajowych na rzecz efektywności realizacji zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Polsce, szczególnie w lokalizacjach, gdzie realizujemy zadania publiczne dotyczące pieczy zastępczej i umacniania rodziny.

Słowa założyciela naszej organizacji zacytowane w nazwie spotkania są aktualne każdego dnia. Razem z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami, innymi organizacjami pozarządowymi, darczyńcami i wolontariuszami podejmujemy działania, by zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Pod naszą opieką jest prawie 1500 dzieci, jesteśmy ważnym partnerem dla władz lokalnych, zapewniającym wysokiej jakości usługi na rzecz dzieci, rodzin i społeczności lokalnych. Inicjujemy i uczestniczymy w sieciach lokalnych i krajowych na rzecz dzieci z naszej grupy docelowej – opuszczonych i zagrożonych odseparowaniem od rodziny pochodzenia. Słowa Ministra Pracy i Polityki Społecznej podsumowujące naszą 30 letnią pracę podkreślały „że dobre pomysły są ponadczasowe. Bez dobrego współdziałania z organizacjami pozarządowymi nie da się wypełniać misji ministerstwa.  Cieszę się też ze współpracy ze Stowarzyszeniem, jako organizacją pożytku publicznego. Najlepszym certyfikatem zaufania jest kwota, jaką otrzymuje ono w ramach przekazywania 1% podatku.”

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Hotelu Marriott podkreślił, że jest dumny ze współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Miło nam było słyszeć słowa przedstawicieli władz lokalnych, że jesteśmy wkomponowani w społeczność lokalną, że trudno wyobrazić sobie lokalny system pomocy bez naszych programów w miastach czy  małych wioskach.

Dziękujemy za słowa uznania, za stawiane nam wyzwania. One motywują do dalszych działań,  by każde potrzebujące  dziecko miało bezpieczny, kochający dom. Bo SOS Wioski Dziecięce muszą być dla dzisiejszych dzieci oraz spełniać potrzeby dnia jutrzejszego.

Serdecznie dziękujemy Przyjaciołom z Hotelu Marriott że w dniu 8 lipca, dzięki ich gościnności mogliśmy pierwszy raz – wszystkim współpracującym z naszą organizacją władzom rządowym i samorządowym – przekazać informacje o naszych działaniach na rzecz dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Gościom za udział w spotkaniu, a przede wszystkim za codzienną wspólną pracę i troskę o dzieci.
8 lipca 2015 roku, w sercu Warszawy nasi podopieczni byli najważniejsi!

W chwili obecnej Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce sprawuje pieczę zastępczą nad dziećmi i młodzieżą w następujących placówkach SOS:

 • SOS Wioski Dziecięcej – Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino
 • Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe SOS (Kraśnik, Koszalin) i Dom Młodzieży SOS w Lublinie
 • Program Opieki Ograniczonej wspierający pierwsze kroki samodzielności podopiecznych – pomoc finansowa dla poszukujących pracy, pracujących i studentów
 • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu „Puchatek”, w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju
 • Rodzinny Dom Czasowego Pobytu   „Sindbad” – placówka typu interwencyjnego w Ustroniu

Zapewniając pomoc dzieciom w rodzinach przeżywających trudności życiowe ( ubóstwo, bezrobocie, trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, choroba alkoholowa, przemoc) w ramach Programów Umacniania Rodziny prowadzimy w 11 miejscowościach świetlice dla dzieci, zapewniamy pomoc pracownika socjalnego, psychologa, by zmotywować rodzinę do zmiany ( wspieramy prawie 400 rodzin).

Nasza organizacja realizuje Politykę Ochrony Dziecka, która ma na celu:

 • ochronę praw dzieci i edukację o prawach dziecka
 • zapobieganie przemocy wobec dzieci
 • podnoszenie umiejętności pracowników rozpoznawania symptomów przemocy, której dziecko doświadcza lub doświadczało w przeszłości

W ramach realizacji Polityki Edukacyjnej prowadzimy projekt „ Zranione Dziecko w szkole”, który:

 • wspiera rozwój kompetencji nauczycieli  do  pracy z wychowankami pieczy zastępczej
 • dostarcza narzędzia pomagające w radzeniu sobie  z zachowaniem dzieci po traumie i stracie
 • pomaga zbudować partnerstwa na rzecz edukacji dzieci z pieczy zastępczej, w lokalizacjach gdzie funkcjonują programy SOS.

Pod nasza opieką są dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności:

 • pozbawione opieki rodzicielskiej – 25 osób (podopieczni pieczy  zastępczej SOS)
 • obarczone ryzykiem utraty opieki rodzicielskiej, często związanej bezpośrednio  z ich niepełnosprawnością –  67 osób (beneficjenci Programów Umacniania Rodziny),

realizując Politykę Włączania/Integracji zapewniamy im potrzebną specjalistyczną pomoc.
Prowadzimy działania rzecznicze celem systemowej poprawy sytuacji dzieci z naszej grupy docelowej, promujemy dobre rozwiązania i dobre praktyki.

Działamy:

 • w koalicjach stałych (Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej)
 • w koalicjach ad-hoc (np. koalicja organizacji pozarządowych przygotowujących Raport Alternatywny z wykonywania przez Polskę zapisów Konwencji o Prawach Dziecka – koalicja zawiązana na okres 2014-2015
 • w grupach roboczych (np. Zespole ds. opracowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017 – Synergia).
Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość