25 czerwca 2015

Konkurs plastyczny „PRAWA DZIECKA”

← Powrót do aktualności

Placówka Wsparcia Dziennego w Karlinie ogłasza konkurs plastyczny PRAWA DZIECKA, w którym należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną na formacie A4 przedstawiającą: PRAWO DO NAUKI lub PRAWO DO WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO

Konkurs jest skierowany dla dzieci przedszkolnych (od 5 lat) oraz uczęszczających do szkoły podstawowej z Gminy Karlino. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego. Pracę należy przynieść do Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie ul. Kościuszki 48M lub do Placówki w Mierzynie, Lubiechowie lub Karścinie do 31 sierpnia.

Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody!

Rozdanie nagród i wystawa prac odbędzie się 11 września 2015r. podczas obchodów 10-lecia Wioski Dziecięcej w Karlinie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PRAWA DZIECKA”

§ 1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka, pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego świata, dokumentowania go, interpretacji oraz opisu.

§ 3
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna wykonana dowolną techniką w formacie A4.

§ 4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci z Gminy Karlino
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 5 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 5
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca plastyczna powinna posiadać 1 autora.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 pracę plastyczną.
6. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę pod adres:
Placówka Wsparcia Dziennego w Karlinie, ul.Kościuszki 48M, 78-230 Karlino
Lub do placówek filialnych w Lubiechowie, Karścinie lub Mierzynie
7. Każda praca powinna być z tyłu opisana według wzoru:
Tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nr telefonu kontaktowego oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego.
9. Zgłoszenie prac na konkurs oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Organizatorów.
10. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
12. Autor pracy oraz rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu oraz fundatora nagród pracy konkursowej w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz w innych inicjatywach propagujących Prawa Dziecka.

§ 6
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

§ 7
Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się 15 czerwca 2015 a kończy 31 sierpnia 2015.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 8 września 2015.
5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w dniu 11 września 2015 podczas uroczystych obchodów 10-lecia Wioski Dziecięcej w Karlinie. Nagrodzone prace będą prezentowane w Karlinie na wystawie pokonkursowej.

§ 8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania prac i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

§ 9

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość