Komunikat Prezesa Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, pragnę Państwa zapewnić, że jako pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowej opiekującej się dziećmi kierujemy się w naszej codziennej pracy:

ODWAGĄ, ZAANGAŻOWANIEM, ZAUFANIEM i ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Szanujemy różne religie i kultury oraz pracujemy w krajach oraz społecznościach, gdzie nasza misja może przyczyniać się do rozwoju. Pracujemy w duchu Wytycznych Narodów Zjednoczonych dotyczących dzieci objętych opieką zastępczą oraz Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka i promujemy prawa dziecka na całym świecie.

Ponadto, kierujemy się w pracy obowiązującym w Stowarzyszeniu Kodeksem Postępowania Pracowników i Współpracowników Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, do którego przestrzegania zobowiązują się wszyscy pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Kodeks ten stanowi:

Pkt 1.2 KPiW: (…) Będę przestrzegał praw człowieka, niezależnie od płci, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, religii, języka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, nosicielstwa HIV i innych chorób. Będę postępował sprawiedliwie, uczciwie i taktownie oraz traktował ludzi z szacunkiem i godnością. Będę przestrzegał prawa krajowego i lokalnych zwyczajów, tradycji i praktyk zgodnych z konwencjami ONZ. Nie będę brał udziału w żadnej formie dyskryminacji, molestowania seksualnego, znęcania się fizycznego i psychicznego czy wyzysku, zastraszania i wykorzystania lub w żaden inny sposób nie będę naruszał praw innych osób.

Dlatego, z całą mocą, pragnę  zaznaczyć, że Zarząd Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce stoi na stanowisku, że nie ma w naszej organizacji miejsca, na postawy i wypowiedzi dyskryminujące jakąś grupę społeczną ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznawaną wiarę,  kolor skóry, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Z pozdrowieniami
Barbara Grasińska- Ciereszko

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail