Feniks 2

Feniks 2 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 

Projekt Feniks 2 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze nr wniosku RPLU.11.01.00-06-0024/15-01 wdrażany w ramach RPO WL na lata 2014-20 w Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne w ramach Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt realizowany od 01.06.2016 do 31.05.2019 roku na terenie woj. lubelskiego, głównie w powiecie kraśnickim.

Projekt realizowany od 01.06.2016 do 31.05.2019 w woj. lubelskim, głównie w powiecie kraśnickim

Grupą docelową projektu są 34 osoby w wieku 17-26 lat. Jest to wykluczona i zagrożona wykluczeniem społecznym młodzież z pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest podniesienie w ciągu 36 miesięcy poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji młodzieży z woj. lubelskiego wychowującej się w pieczy zastępczej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zintegrowane i zindywidualizowane działania skierowane do każdego z usamodzielniających się wychowanków. W ramach wsparcia zostaną zrealizowane: Indywidualny Plan Działania, program rozwoju osobistego połączony z programem usamodzielnienia, zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego wraz z warsztatami w zakresie kompetencji kluczowych w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz staże w ramach prac interwencyjnych.

Rezultatem działań podjętych w ranach projektu będzie podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 34 osoby, podjęcie zatrudnienia przez 9 osób, odbycie stażu przez 28 osób oraz podjęcie pracy subsydiowanej przez 4 osoby.

Całkowita wartość projektu: 1 687 909,63 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 434 723,19 PLN

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt z naszymi placówkami

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

  • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

  • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość