Po pierwsze rodzina

Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Od 1 stycznia 2021 projekt Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wszedł w okres trwałości. Więcej informacji o udzielanym wsparciu w zakładce trwałość.

W związku z zakwalifikowaniem do projektu maksymalnej liczby uczestników rekrutacja zostaje zawieszona. Informacja o ewentualnym ponownym otwarciu procesu rekrutacji pojawi się na stronie w przypadku wolnych miejsc.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Chromińska, Kierownik projektu, email: katarzyna.chrominska@sos-wd.org, tel. 797 170 805, SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Biuro projektu: SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Regulamin rekrutacji

Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 w projekcie Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 74 osobom, które zgłoszą się do biura projektu i spełniać będą kryteria opisane w Regulaminie uczestnictwa będą udzielane następujące formy wsparcia:

 1. Praca środowiskowa.
 2. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez prawnika, psychologa i terapeutę uzależnień.
 3. Spotkania grup wspierających dla kobiet.
 4. Wyjazdy terapeutyczne.

Korzystanie z usług przyczyni się do poprawy funkcjonowania beneficjentów projektu, ich społ. integracji oraz ograniczenia liczby umieszczeń w pieczy zastępczej.

W projekcie funkcjonuje 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z których 7 utworzonych zostało w latach 2018-2020. Usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie oraz usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie zostaną objęte maksymalnie 53 osoby.

W związku z osiągnięciem maksymalnej liczby uczestników rekrutacja zostaje zawieszona. Informacja o ewentualnym ponownym otwarciu procesu rekrutacji pojawi się na stronie w przypadku wolnych miejsc.

Biuro projektu: SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Chromińska, kierownik projektu, email: katarzyna.chrominska@sos-wd.org, tel. 797 170 805

Regulamin uczestnictwa

Grupą docelową projektu jest 53 członków (27K/26M) 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia.

Dzięki implementacji projektu – wspierającej proces deinstytucjonalizacji – nastąpi wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększy się dostęp do usług społ. wśród rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie, a także nastąpi wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wśród dorosłych członków tych rodzin, skutkujące poprawą ich funkcjonowania, integracją oraz ograniczeniem liczby umieszczeń w pieczy zastępczej. Realizacja inicjatywy przyczyni się także do ugruntowania międzysektorowego partnerstwa na rzecz profilaktyki wykluczenia społ. zainicjowanego w procesie konsultacji projektu i wspólnego tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Pracę środowiskową z rodzinami, których członkowie zagrożeni są ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczają takiego wykluczenia.
 2. Usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin prowadzone przez prawnika, psychologa i terapeutę uzależnień.
 3. Spotkania grup wspierających dla kobiet.
 4. Wyjazdy terapeutyczne.
 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 8.
 2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53.
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53.
 5. Liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 1.

Całkowita wartość projektu: 110 867 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 88 693,60 PLN.

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
 • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
 • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
 • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość