Regulamin Akcji

Zapewnij im ochronę na przyszłość”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Zapewnij im ochronę na przyszłość” (dalej zwanej „Akcją”).

1.1.      Organizatorem Akcji jest „S.C. Johnson” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047368, NIP: 7780111249, REGON: 630803228, o kapitale zakładowym: 2.600.000 PLN (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.      Celem Akcji jest zebranie środków pieniężnych dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w celu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, edukacji i oświaty, upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz młodzieży i dzieci w tym ich wypoczynku oraz promocji i upowszechniania wśród konsumentów idei wolontariatu.

1.3.      Akcja prowadzona jest od 1 maja 2018 roku do 31 sierpnia 2018 r.

1.4.      Produktami objętymi Akcją są wszystkie produkty marek:

            ·      OFF!®,           

            ·      Raid®

dalej zwane „Produktami”

1.5.      Sprzedaż  Produktów  odbywa  się  w  placówkach  handlowych  na  terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6.      Beneficjentem akcji jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy  al. Wilanowskiej  309A,  02-665  Warszawa,  zarejestrowanym  w  Rejestrze  Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056901, NIP 5261033254.

 

2. ZASADY AKCJI

2.1.      Na podstawie art. 919 Kodeksu cywilnego Organizator przekazuje 1, -zł (jeden złoty) na rzecz Beneficjenta na każdy zakupiony przez konsumenta Produkt na zasadach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2.2.

2.2.      Organizator  przeznacza  na  Akcję  maksymalnie  400.000,-zł  (czterysta  tysięcy  złotych),  –  co oznacza, że po przekroczeniu 400 tysięcy zakupionych Produktów, zakupione Produkty nie będą wpływały na podwyższenie wielkości kwoty, jaka zostanie przekazana Beneficjentowi ponad wskazaną kwotę puli przeznaczonej na Akcję.

2.3.      Jeżeli w czasie trwania Akcji zostanie sprzedanych mniej niż 400.000 Produktów, Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania Beneficjentowi wszystkich środków pieniężnych przeznaczonych na Akcję, o jakich mowa w ust. 2.2. Organizator nie wyłącza możliwości przekazania części lub całości wskazanej kwoty na rzecz Beneficjenta na poczet zobowiązania określonego w ust. 2.1. powyżej jeszcze przed zakończeniem Akcji.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1.      Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.wioskisos.org

3.2.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 


Regulamin Akcji
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail