Przetwarzanie danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, al. Wilanowska 309A, 02-665 Warszawa.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@sos-wd.org w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane będą przetwarzane

1) dla celów niezbędnych do przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce oraz obsługi procesu przekazania darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie analizy grup zawodowych zainteresowanych działalnością Administratora;

3) w celu kierowania do Pana/Pani komunikacji marketingowej, promocyjnej oraz promowania działalności statutowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora jest działalność marketingowa Administratora.

Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie trwał, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na czas trwania umowy, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej – przez okres prowadzenia działalności statutowej Administratora, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości dokonania darowizny.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione bankowi prowadzącemu wskazany w formularzu rachunek bankowy, firmom księgowym, prawnikom oraz agencji marketingowej. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów analitycznych i statystycznych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją Przysługują Panu/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail