Chcę, mogę, potrafię

Chcę, mogę, potrafię – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Projekt Chcę, mogę, potrafię – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0040/17-02 wdrażany jest w ramach RPO WL na lata 2014-20 w Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany będzie od 01.10.2018 do 30.09.2021 na terenie miejskiej oraz wiejskiej gminy Biłgoraj w woj. lubelskim.

W ramach projektu wypełniono listę beneficjentów otrzymujących wsparcie. Rekrutacja odbywała się zgodnie z Regulaminem określającym jej zasady.

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Bodys, kierownik projektu, email: katarzyna.bodys@sos-wd.org, tel 532 451 748, SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132,  23-400 Biłgoraj


Regulamin rekrutacji

Projekt skierowany jest do mieszkańców miejskiej oraz wiejskiej gm. Biłgoraj w woj. lubelskim. Łącznie wsparcie zostanie udzielone 53 beneficjentom ostatecznym z 15 rodzin (29K, 24M).

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności do usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny na terenie miejskiej oraz wiejskiej gminy Biłgoraj w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021. Cel ten zbieżny jest z celem szczegółowym RPO WL 2014-20, jakim jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Wspieranie dziecka i rodziny.
 2. Usługi poradnictwa specjalistycznego prowadzone przez prawnika, psychoterapeutę, psychologa, terapeutę terapii sensorycznej i doradcę zawodowego.
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53.
 3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 12.
 4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 9.
 5. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 3.

Całkowita wartość projektu: 305 769,82 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 259 904,34 PLN.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt z naszymi placówkami

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

 • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

 • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość