Projekty Unii Europejskiej

Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny

Projekt Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny nr wniosku RPZP.07.06.00-32-K007/20 wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 w Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany będzie od 01.11.2020 do 30.06.2023 na terenie miasta Koszalin oraz rewitalizowanej gminy Karlino.

Od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonione zostaną osoby, będące jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem określającym jej zasady.

Regulamin

Kontakt z biurem projektu:

Michał Szwiec
kierownik projektu
e-mail: michal.szwiec@sos-wd.org
tel: +48 728 879 930

adres korespondencyjny:

Program Umacniania Rodziny w Karlino
ul. Kościuszki 48
78-230 Karlino

Kontakt z filią biura projektu:

Monika Kraszewska
asystentka kierownika projektu
e-mail: monika.kraszewska@sos-wd.org
tel: +48 532 757 546

adres korespondencyjny:
Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
Program Umacniania Rodziny w Koszalinie
Al. Piłsudskiego 47
75-502 Koszalin

Projekt skierowany jest do mieszkańców rewitalizowanej gminy Karlino oraz miasta Koszalin w woj. Zachodniopomorskim. Łącznie wsparcie zostanie udzielone 156 beneficjentom (84K/72M).

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społ. i poprawa jakości życia 156 osób (84K/72M) z woj. zachodniopomorskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczających takiego wykluczenia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług społ.,
w szczególności usług wsparcia rodziny na terenie rewitalizowanej gminy Karlino oraz w Koszalinie  w okresie od 01.11.2020 do 30.06.2023. Cel ten zostanie osiągnięty przez rozwój placówek wsparcia dziennego, działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych oraz poradnictwo rodzinne i specjalistyczne poradnictwo rodzinne. Dodatkowo, aby podnieść jakość usług i uzyskać lepsze efekty wsparcia, z superwizji skorzysta 10 osób (9K/1M).

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: pomoc w nauce
 3. Placówka Wsparcia Dziennego w Mierzynie: wsparcie specjalistyczne
 4. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 5. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: pomoc w nauce
 6. Placówka Wsparcia Dziennego w Koszalinie: wsparcie specjalistyczne
 7. Praca z rodzinami
 8. Działania profilaktyczne: rozwój kompetencji finansowych
 9. Warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
 10. Grupy wsparcia dla kobiet
 11. Wyjazdy psychoedukacyjne dla rodzin
 12. Wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych: dietetyk
 13. Poradnictwo: psycholog
 14. Poradnictwo: terapeuta uzależnień
 15. Poradnictwo: prawnik
 16. Poradnictwo: psychoterapia
 17. Poradnictwo: psychiatra dziecięcy
 18. Superwizje
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 156
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie – 156
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 156
 4. Liczba osób superwizowanych w programie – 9
 5. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 55
 6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny
  i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 55

Całkowita wartość projektu: 2 209 409,04 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 985 409,04 PLN

Chcę, mogę, potrafię – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Projekt Chcę, mogę, potrafię – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0040/17-02 wdrażany jest w ramach RPO WL na lata 2014-20 w Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany będzie od 01.10.2018 do 30.09.2021 na terenie miejskiej oraz wiejskiej gminy Biłgoraj w woj. lubelskim.

Od 1 października do 31 grudnia 2018 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonione zostaną 53 osoby, będące jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym jej zasady.

Osoba kontaktowa:
Marta Kimak,
Kierownik Projektu
email: marta.kimak@sos-wd.org
tel. 882 133 377
SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
ul. Zielona 132
23-400 Biłgoraj


Regulamin rekrutacji

Projekt skierowany jest do mieszkańców miejskiej oraz wiejskiej gm. Biłgoraj w woj. lubelskim. Łącznie wsparcie zostanie udzielone 53 beneficjentom ostatecznym z 15 rodzin (29K, 24M).

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności do usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny na terenie miejskiej oraz wiejskiej gminy Biłgoraj w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021. Cel ten zbieżny jest z celem szczegółowym RPO WL 2014-20, jakim jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Wspieranie dziecka i rodziny.
 2. Usługi poradnictwa specjalistycznego prowadzone przez prawnika, psychoterapeutę, psychologa, terapeutę terapii sensorycznej i doradcę zawodowego.
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53.
 3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 12.
 4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 9.
 5. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 3.

Całkowita wartość projektu: 305 769,82 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 259 904,34 PLN.

Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Projekt Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr RPMA.09.02.01-148816/17 wdrażany jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług Społecznych. Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 do 31.12.2020 we wsiach Domanice oraz Olszyc Szlachecki w mazowieckiej gm. Domanice znajdującej się poniżej progu defaworyzacji.

Od 1 stycznia 2021 projekt Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wszedł w okres trwałości. Więcej informacji o udzielanym wsparciu w zakładce trwałość.

Od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonionych zostanie 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie będących jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym jej zasady.

Osoba kontaktowa: Mariola Pisarzak, Kierownik Projektu, email: mariola.pisarzak(at)sos-wd.org, tel. 797 170 805, SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Regulamin rekrutacji

Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 w projekcie Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 53 osobom, które zgłoszą się do biura projektu i spełniać będą kryteria opisane w Regulaminie uczestnictwa będą udzielane następujące formy wsparcia:

 1. Praca środowiskowa.
 2. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez prawnika, psychologa i terapeutę uzależnień.
 3. Spotkania grup wspierających dla kobiet.
 4. Wyjazdy terapeutyczne.

Korzystanie z usług przyczyni się do poprawy funkcjonowania beneficjentów projektu, ich społ. integracji oraz ograniczenia liczby umieszczeń w pieczy zastępczej.

W projekcie funkcjonować będzie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z których 7 utworzonych zostało w latach 2018-2020. Usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie oraz usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie zostaną objęte maksymalnie 53 osoby.

Biuro projektu: SOS Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Chromińska, kierownik projektu, email: katarzyna.chrominska(at)sos-wd.org, tel. 696 966 890.

Regulamin uczestnictwa

Grupą docelową projektu jest 53 członków (27K/26M) 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia.

Dzięki implementacji projektu – wspierającej proces deinstytucjonalizacji – nastąpi wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększy się dostęp do usług społ. wśród rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie, a także nastąpi wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wśród dorosłych członków tych rodzin, skutkujące poprawą ich funkcjonowania, integracją oraz ograniczeniem liczby umieszczeń w pieczy zastępczej. Realizacja inicjatywy przyczyni się także do ugruntowania międzysektorowego partnerstwa na rzecz profilaktyki wykluczenia społ. zainicjowanego w procesie konsultacji projektu i wspólnego tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Pracę środowiskową z rodzinami, których członkowie zagrożeni są ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczają takiego wykluczenia.
 2. Usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin prowadzone przez prawnika, psychologa i terapeutę uzależnień.
 3. Spotkania grup wspierających dla kobiet.
 4. Wyjazdy terapeutyczne.
 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 8.
 2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 7.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53.
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53.
 5. Liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 1.

Całkowita wartość projektu: 110 867 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 88 693,60 PLN.

Feniks 2 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 

Projekt Feniks 2 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze nr wniosku RPLU.11.01.00-06-0024/15-01 wdrażany jest w ramach RPO WL na lata 2014-20 w Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne w ramach Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt realizowany będzie od 01.06.2016 do 31.05.2019 roku na terenie woj. lubelskiego, głównie w powiecie kraśnickim.

Projekt realizowany będzie od 01.06.2016 do 31.05.2019 w woj. lubelskim, głównie w powiecie kraśnickim.

Grupą docelową projektu są 34 osoby w wieku 17-26 lat. Jest to wykluczona i zagrożona wykluczeniem społecznym młodzież z pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest podniesienie w ciągu 36 miesięcy poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji młodzieży z woj. lubelskiego wychowującej się w pieczy zastępczej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zintegrowane i zindywidualizowane działania skierowane do każdego z usamodzielniających się wychowanków. W ramach wsparcia zostaną zrealizowane: Indywidualny Plan Działania, program rozwoju osobistego połączony z programem usamodzielnienia, zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego wraz z warsztatami w zakresie kompetencji kluczowych w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz staże w ramach prac interwencyjnych.

Rezultatem działań podjętych w ranach projektu będzie podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 34 osoby, podjęcie zatrudnienia przez 9 osób, odbycie stażu przez 28 osób oraz podjęcie pracy subsydiowanej przez 4 osoby.

Całkowita wartość projektu: 1 687 909,63 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 434 723,19 PLN

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt z naszymi placówkami

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

 • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

 • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość

Kontakt dla firm

Justyna Kalita Tel. 22 460 92 40
Tel. komórkowy: +48 664 005 981
mail: justyna.kalita@sos-wd.org

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice@sos-wd.org