Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „#JestemzSOS – Kiermasz charytatywny”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
 4. Konkurs trwa od 1.09.2017 do 30.04.2018 roku.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda szkoła, która w wyznaczonym terminie zorganizuje kiermasz charytatywny, z którego środki zostaną przekazane na podopiecznych Stowarzyszenia.
 2. Uczestnicy mogą sprzedawać podczas kiermaszu własnoręcznie wykonane produkty.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie kilka razy.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
  Zaproszenia na XVIII Bieg po uśmiech organizowany w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku.
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, zbiorą największą sumę pieniędzy podczas kiermaszu  zorganizowanego we własnej szkole.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefonicznie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres julia.wyrzykowska@sos-wd.org w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 1. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na adres wskazany przez Laureata, na  terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wioskisos.org.